Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Besök boende på servicehus utomhus

Invånare inom Vasa stads serviceboende kan träffa sina närstående utomhus. Besök kan ordnas inomhus i servicehuset bara i det fall att den boendes hälsotillstånd inte tillåter besök som sker utomhus.

I Vasa stads serviceboendeenheter iakttas Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendationer och social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisningar.

Ifrågavarande anvisningar iakttas i alla verksamhetsenheter inom socialvården som erbjuder långvarig vård och omsorg dygnet runt till exempel för äldre.

– Alla besök ordnas i regel utomhus. Besök inomhus ordnas bara om en patient på grund av sitt hälsotillstånd inte kan föras ut, såsom boende i palliativ vård, berättar Vasa stads chef för serviceboendet Eila Nyby.

Enligt Nyby tryggar man med arrangemangen säkerheten för alla dem som bor i  serviceboendeenheten.

– I våra boendeenheter rör man sig i gemensamma utrymmen och från ytterdörren kan man till exempel inte gå direkt till den boendes eget rum. Tillträde till enheternas klientutrymmen har fortsättningsvis i regel endast enhetens personal.

Anvisningar för besökare:

  • Besök inte enheten och ta inte hem din anhöriga, även om du bara har lindriga symptom på en infektionssjukdom: hosta, snuva, halsont eller muskelvärk, feber, förändringar i lukt- eller smaksinnet eller diarré. Du ska ha varit symptomfri de senaste två veckorna.
  • Besök är därtill förbjudna, om du har kommit/återvänt till Finland från utlandet under de två föregående veckorna.
  • Det rekommenderade antalet besökare är 1-2 anhöriga åt gången per klient. Samlingar i större grupper (över 10 personer) ska undvikas.
  • Kom överens med personalen på förhand om ditt besök, tidpunkten för besöket och hur länge besöket varar. Anmäl din ankomst då du kommer till enheten. Vårdpersonalens närvaro är inte nödvändig på besök som genomförs utomhus.
  • Under besöket eller klientens vistelse utanför enheten bör ändamålsenlig skyddsutrustning användas som personalen ombesörjer. Följ personalens anvisningar om handhygien och användning av skyddsutrustning.
  • Säkerhetsavstånd till övriga boende och personalen rekommenderas.
  • Desinficera händerna när du kommer och när du far.

Det är också möjligt att ta med en anhörig på promenad eller att ordna träffar i hemliknande förhållanden med familjen. Läs mera om Serviceboendets klienters besök hos familjer och på festtillställningar

Familjemedlemmar som deltar i vården av den anhöriga, till exempel med transport- eller assistansuppgifter, ska använda behövlig skyddsutrustning som vårdpersonalen ombesörjer.

Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendation gäller tills vidare och ändras vid behov om smittläget  eller de nationella anvisningarna ändras.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut med anledning av coronavirusläget, myndighetsanvisningar och rekommendationer finns på adressen: https://stm.fi/sv/shm-anvisningar-coronaviruslaget

Publicerad: 03.07.2020