Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Delgeneralplanen för Vasklot går vidare till fullmäktige

Publicerad: 23.9.2022

Vid sitt sammanträde 19.9.2022 behandlade stadsstyrelsen bland annat planläggningen av Vasklot.

Det huvudsakliga målet för delgeneralplanen är att utveckla Vasklot som ett enhetligt område, som en del av Vasas stadsområde, genom att samordna de olika intressena på och användningsändamålen för området. Boende, rekreation, turism, industri, arbetsplatser, service och hamnverksamhet på området bör tryggas.

Samtidigt bör man beakta behoven av att utveckla de nämnda funktionerna. På området bör dessutom skapas förutsättningar för ett stadsdelscentrum. Öns egen identitet bör identifieras och stärkas.

Förslaget till delgeneralplan var framlagt 15.11 – 23.12.2021. Ett informationsmöte för allmänheten hölls 23.11.2021. Det lämnades in 14 utlåtanden och nio åsikter om planförslaget.

Den största angelägenheten som kom fram i responsen var utmaningen att samordna bebyggelsen på Finska Sockers område och de bredvidliggande anläggningarna, vilket har fordrat extra arbete och justeringar av planförslaget.

I planbeskrivningen kompletterades planens bakgrundsuppgifter vad gäller den kulturhistoriska utredningen, förutredningen om områdets arkeologiska potential, stor natebock, risker för storolycka, Seveso-anläggningar och deras konsulteringszoner samt flyttning av farled.

Ändringarna i delgeneralplaneförslaget har ringa verkningar och planförslaget behöver inte läggas fram på nytt på grund av ändringarna.

Stadsstyrelsen förelade fullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget till delgeneralplan för Vasklot.

Fullmäktige behandlar planen vid sitt sammanträde den 10 oktober.

Du kan bekanta dig med planen här.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.