Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Det söks statsunderstöd för Sandögatans vägkorridor

Publicerad: 23.9.2022

Vid sitt sammanträde 19.9.2022 behandlade stadsstyrelsen bland annat Sandögatans vägkorridor.

Planerna gällande projektering och byggande i Vasas program för främjande av gång och cykling 2022–2024 omfattar anläggande av en vägkorridor på Sandögatan. Det har beslutats att korridoren ska utgöra en del av huvudnätet för cykling även i delgeneralplanen för Vasa centrum. Den nuvarande detaljplanen möjliggör anläggandet.

I projektet planeras och genomförs, utifrån en hög kvalitetsstandard och riksomfattande planeringsanvisningar, bättre förhållanden för gång- och cykeltrafik året om. Den nuvarande situationen beträffande gång och cykling på Sandögatan är dålig med tanke på kvalitetsnivån.

I projektet ska det anläggas parallella cykelfält och en avskild trottoar, vilka förenar det framtida Wasa Station och Inre hamnen och som på hela sträckan löper på samma sida av gatan. Gatuavsnittet i fråga omfattar cirka 1,2 kilometer och det förenar stranden med Vasa centrum, Vöråstan och områdena i Klemetsö i västlig-östlig riktning.

Avsikten är att i ett senare skede förlänga vägkorridoren längs med Verkstadsgatan mot Stenhaga, och i framtiden kan korridoren även förlängas genom en ny bro till Sandö.

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar kommuner statsunderstöd för utvecklande av infrastrukturen för gång- och cykeltrafik. År 2022 beviljas i anslutning till investeringsprogrammets statsunderstödsansökan totalt cirka 6,5 – 11 miljoner euro i understöd. Understödsansökan är öppen 11.7 – 30.9.2022.

Kostnadskalkylen för Sandögatans vägkorridor (Inre hamnen–Vörågatan) är 1 769 497 euro (moms 0 %), för vilket statsunderstöd ansöks till 50 procent, dvs. 884 748,5 euro. Kommuntekniken kommer i stadens budget att föreslå att projektets finansiering ska omfattas av investeringsanslagen för åren 2023 och 2024.

Stadsstyrelsen beslutade att understöd ska sökas.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.