Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Detaljplanen för Sundom centrum har framskridit till fullmäktige

Publicerad: 10.10.2022

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 3.10.2022 bland annat detaljplanen för Sundom.

Planläggningsområdet i Sundom har på högre plannivåer angivits som Sundom bys centrum. Området saknar detaljplan. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för tilläggsbyggande och utveckling av servicestrukturen i Sundom. Därtill har åtgärder för förbättring av trafiksäkerheten undersökts. Ett mål för planen är att stöda bevarandet av den värdefulla bymiljön. I samband med planläggningsarbetet har det gamla byggnadsbeståndets värde och eventuella behov av skydd utretts.

I detaljplanearbetet stöds de strategiska målen i fråga om välfärd och klimatneutralitet genom att man skapar möjligheter för att servicestrukturen i Sundom ska kunna bevaras och utvecklas så att behovet av att uträtta ärenden utanför den egna stadsdelen är så litet som möjligt. Invånarna uppmuntras att ta sig fram till fots eller med cykel genom att en mångsidig miljö för vistelse och trafik skapas.

År 2020 gjordes två utkast till planen.  I stället för ett informationsmöte för allmänheten publicerades det en presentationsvideo och en kartbaserad elektronisk enkät på detaljplanens webbplats. Cirka 70 procent av dem som svarade på enkäten önskade att planeringen ska fortsätta enligt utkastsalternativ 1. Cirka 30 procent understödde alternativ 2. Detaljplanearbetet har fortsatt utifrån alternativ 1.

Förslaget till detaljplan för Sundom centrum och förslaget till tomtindelning har varit offentligt framlagt under tiden 17.6–15.8.2022.Utlåtanden om detaljplaneförslaget begärdes av myndigheter och samarbetspartner. Det lämnades in sju anmärkningar och nio utlåtanden om detaljplaneförslaget.

Justeringarna av detaljplanen har marginella konsekvenser och förutsätter inte att detaljplaneförslaget ska läggas fram på nytt.

Du kan bekanta dig med planen här.

Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige beslutar godkänna den justerade detaljplaneändringen och tomtindelningen för Sundom centrum.

Fullmäktige behandlar planen på sitt sammanträde den 10 oktober.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.