Förbigå menyn

Information om coronaviruset

sisäsatama ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Fortsättning av verksamheten vid småbåtshamnarna övervägs – en preliminär utredning hålls framlagd 12–26.10.2020

Vasa stad har låtit göra en utredning om de småbåtshamnar som staden driver. Avsikten med utredningen är att realistiskt beskriva servicen i de småbåtshamnar som staden ansvarar för samt bedöma hur servicen bäst kan produceras i framtiden.

De uppgifter som gäller småbåtshamnar är inte kommunernas lagstadgade uppgifter men staden ansvarar för dem som serviceproducent. I servicen ingår uthyrning av båtplatser och produktion av anknytande tilläggstjänster för både Vasabor och icke-ortsbor. Därför ordnas uthyrningsverksamheten i mån av möjlighet så att det med inkomsterna från verksamheten går att täcka kostnaderna för serviceproduktionen.

Vasa stad förvaltar och driver 18 småbåtshamnar med totalt 1 926 båtplatser för uthyrning i Vasa. Båtplatsernas uthyrningsgrad har varit i genomsnitt 82 procent. Därmed har det funnits nästan 350 lediga platser årligen. Staden har dessutom 18 vinterförvaringsplatser för båtar, som är tillgängliga under perioden 1.9–1.6. Vinterförvaringsplatserna i Vasa är avgiftsfria, vilket är sällsynt bland jämförelsestäderna.

Utveckling av den nuvarande verksamheten som mål

I utredningen presenteras två alternativa sätt att producera servicen i framtiden. I det första alternativet har Vasa stad fortsatt hand om serviceproduktionen vid småbåtshamnarna men verksamheten ändras betydligt så att ekonomin fås i balans och båtplatserna kan upprätthållas och underhållas på lång sikt. Också överutbudet av båtplatser minskas genom att man avstår från en del av hamnarna och båtplatserna. Dessutom standardiseras principerna för vinterförvaringen av båtar. Vinterförvaringsplatserna görs avgiftsbelagda och de båtar och annan lovlig materiel som förvaras där märks.

I det andra alternativet privatiseras hela verksamheten vid småbåtshamnarna och Vasa stad avstår från uthyrningen av båtplatser som offentlig service. Vid privatiseringen överlåts stadens tillgångar till en privat aktör, vilket förutsätter en offentlig konkurrensutsättning. Privatiseringen är en utmanande helhet men kan också generera båtfolket nya möjligheter och tilläggstjänster.

Som slutsats av utredningen föreslås att man framskrider enligt alternativ 1.  Staden fokuserar på att se till basnivån i småbåtshamnarna, trygga båtplatser och en trivsam omgivning och att på det sättet säkerställa tillträde till vatten åt alla Vasabor. Målet är också att utveckla vinterförvaringen av båtar.

Ekonomiskt ordnas verksamheten så att man med båtplats- och vinterförvaringsavgifterna kan täcka driftskostnaderna för stadens småbåtshamnar. För investeringarna utarbetas en investeringsplan för 10 år, där exempelvis utvecklingen av det områdesspecifika invånarantalet i staden beaktas. Överkapaciteten kan eventuellt överlåtas till andra aktörer för utveckling. Inom nya områden kan även beaktas de möjligheter och tilläggstjänster som privata aktörer erbjuder.

Tekniska nämnden behandlar ärendet 4.11.2020. För invånarna och servicetagarna reserveras möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av servicen. Utöver i webbtjänsten vasa.fi hålls utredningen offentligt framlagd i Tekniska verkets entréhall på Kyrkoesplanaden 26.

Kommentarer till utredningen kan skickas före 26.10 kl. 16 per e-post till kirjaamo@vaasa.fi eller per brev till Vasa stads registratur på Rådhusgatan 33 A, 65100 Vasa.

Läs utredningen här: Utredning om verksamheten vid småbåtshamnarna 2020 Vasa stad

Publicerad: 12.10.2020