Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Katu Vaasassa

Artikelkategorier: Nyheter

Hemvården tar i bruk ett nytt parkeringstillstånd

För hemvårdens anställda ansöks nya parkeringstillstånd, som ger tillstånd att parkera t.ex. på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser. Parkeringstillståndet försnabbar och underlättar de anställdas ankomst till klienten. Ansökningarna behandlas av Vasa stads parkeringsövervakning.

Vasa stad tar i bruk möjligheten den nya vägtrafiklagen erbjuder att bevilja personer som utför vårdarbete i hemmen ett parkeringstillstånd med vilket man får parkera på kommunens avgiftsbelagda samt på områden där parkeringen begränsas eller förbjuds med vägmärken. I Vasa träder den nya parkeringstillståndspraxisen i kraft under oktober.

– Det är mycket fint att Vasa stad positivt gått med i detta och att vi inom hemvården får rätten till bättre parkeringsmöjligheter då vi sköter klientbesök och andra ärenden för och hos klienterna. Parkeringstillståndet försnabbar ankomsten till klienterna och begränsningarna med parkeringstiderna medför inga tilläggsutmaningar för den anställde, exempelvis om klienten råkar ut för ett nödfall, bekräftar Paula Olin, chef för hemvården.

Hemvårdens parkeringstillstånd beviljas med gemensamma villkor åt såväl privata som offentliga aktörer. Villkoret för parkeringstillståndet är produktion av kommunal service som förs till hemmen.

Rätt till parkering på gator och vägområden som administreras av kommunen

Då ett fordon är försett med hemvårdens parkeringstillstånd får vårdaren parkera på gatan eller på annat av kommunen administrerat område oberoende av begränsningar eller förbud som visas genom vägmärken. Därtill ställs inga tidsbegränsningar på hemvårdens parkeringar. Denna rätt är inte i kraft på vägområden som är fastighetsägda.

Parkeringstillståndet ger dock inte tillstånd att parkera på sådant område eller sådan plats som med vägmärke bara hänvisats för parkering av vissa fordon eller exempelvis platser för personer med rörelsebetingade funktionsnedsättningar.

Övervakningen av hemvårdens parkeringstillstånd utförs i samarbete med parkeringsövervakningen.

Parkeringstillståndet är möjligt även inom annan service

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020 och i den ingår de nya författningarna som berör hemvårdens parkeringstillstånd. Kommunen kan bevilja parkeringstillstånd för hemvården för att i klientens hem utföra:

1) uppgifter inom hemservice, hemvård och boendeservice

2) uppgifter inom hemsjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen

3) service och stödåtgärder som ges med anledning av funktionsnedsättning och

4) uppgifter inom specialomsorger för personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar.

Ikraftvarandet för hemvårdens parkeringstillstånd går ut 31.12.2021. Tekniska nämnden beslutar separat om fortsättningen av parkeringstillståndspraxisen.

Parkeringstillståndet kan ansökas från adressen www.vaasa.fi/sv/parkering.

Publicerad: 01.10.2020