Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Inom den grundläggande utbildningen sker en återgång till närundervisningen 14.5: det är tryggt att komma till skolan

Alla elever inom den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning i skolan 14.5. Undervisningen fortgår inte efter detta som distansundervisning, vilket innebär att eleven ska delta i närundervisningen om inte hen av ett särskilt skäl har beviljats befrielse. Om man är sjuk, får man inte komma till skolan.

Punkten Frånvaro uppdaterades 11.5.2020
Publicerad 8.5.2020

Den återstående perioden av närundervisning är viktig med tanke på elevernas välbefinnande och sociala relationer. Undervisningen ordnas i enlighet med de riksomfattande anvisningar som Utbildningsstyrelsen har meddelat för att risken för smitta ska vara så liten som möjligt.

 • Den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning.
 • Distansundervisning ordnas inte längre.
 • Eleven har rätt till skolmåltid samt till den skolskjuts som beviljats tidigare.
 • Eleven har rätt till undervisning samt till det stöd för skolgången hen behöver samt till elevvårdstjänster. Skolpsykologerna och skolkuratorerna står till förfogande i skolorna.
 • Restriktionen på tio personer för sammankomster gäller inte den grundläggande utbildningen.
 • Andra än elever och personal ska undvika att vistas på skolans område. Till exempel vårdnadshavarna ska inte komma in i skolbyggnaden.
 • I skolorna sörjer man för hygienen genom att tvätta händerna med tvål och vatten.

Hur ordnas undervisningen i praktiken

 • Skolarbetet fortgår i enlighet med den normala läsordningen, dvs. inga avvikelser görs från läroplanen eller timfördelningen.
 • I årskurserna 1–6 strävas det efter att undervisningen ska ordnas i den egna gruppen med den egna läraren utan lektioner där man byter lärare.
 • I årskurserna 7–9 strävas det efter att eleverna i så liten utsträckning som möjligt ska byta klassrum under skoldagen.
 • I valbara ämnen samt konst- och färdighetsämnen kan kan undervisningen ordnas enligt läseordningen.
 • Gymnastiklektionerna ordnas utomhus, och även under andra lektioner kommer man nu komma att röra sig mycket utomhus.
 • Rasterna hålls vid olika tider och tillbringas utomhus.
 • Eleverna använder i regel endast egen utrustning.
 • Lördag 23.5 är en officiell skoldag. Beslutet om vilka lördagar som är skoldagar under detta läsår fattades av nämnden för fostran och undervisningen redan hösten 2019.

Frånvaro

I fråga om elevernas frånvaro följer man Utbildningsstyrelsens anvisning.

 • Normala frånvaroregler gäller (klassläraren/klassföreståndaren 5 dagar, rektorn över 5 dagar)
 • Om man är sjuk, får man inte komma till skolan.
 • Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro och anhållan ska motiveras.
 • Skolan överväger om det finns grunder för att bevilja frånvaron.
 • Sjukdom eller om eleven eller en familjemedlem med tanke på smittrisken hör till en riskgrupp är godtagbara skäl för frånvaro.
 • Huruvida en person hör till en riskgrupp grundar sig på den behandlande läkarens bedömning av situationen. Läkaren kan också bedöma om det är nödvändigt med frånvaro. Riskgrupperna för den allvarliga coronavirussjukdomen (THL)
 • För att kunna bedöma vilka grunder det finns för frånvaro ombeds vårdnadshavaren lämna in en utredning, exempelvis ett läkarintyg över att barnet hör till en riskgrupp.
 • Om ett barn hör till en riskgrupp kan rektorn fatta beslut om särskilda undervisningsarrangemang. Att barnet hör till en riskgrupp ska bestyrkas med ett läkarintyg.
 • Om ett barn är frånvarande från skolan utan giltig orsak, tolkas det som olovlig frånvaro.
 • Om vårdnadshavaren beslutar hålla eleven hemma, övergår ansvaret för att läroplikten uppfylls på vårdnadshavaren.

 Måltid

 • Måltiden kan ordnas i skolans matsal, om man ser till att undervisningsgrupperna inte möts. Måltiden kan också ordnas i andra utrymmen i skolan.
 • Klasserna äter vid olika tider.
 • Hygienen beaktas så väl som möjligt.
 • Under tiden 14–15.5 delas det ut matpaket i skolorna. Från och med måndag 18.5 serveras eleverna varm skolmåltid på normalt sätt.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

 • Morgon- och eftermiddagsverksamheten fortgår som normalt.
 • Vårdnadshavarna hämtar sina barn utomhus, helst utanför skolans port.

 Skolskjutsar

 • Utbildningsstyrelsen har inte gett några anvisningar till skolorna om säkerhetsavstånd för skolskjutsarna.
 • I skolskjutsarna behöver man inte använda andningsskydd.
 • Riskgrupperna beaktas.

 Vårfesten och utdelningen av betygen

 • I år ordnas inga vårfester.
 • Betygen delas ut lördag 30.5 i klasserna.
 • Vid betygsutdelningen är endast läraren och eleverna närvarande. Vårdnadshavarna får inte närvara.

Publicerad: 08.05.2020