Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Hoitaja

Artikelkategorier: Nyheter

Kvaliteten upprätthålls starkt inom social- och hälsosektorn

Inom social- och hälsosektorn utfördes 29.9-1.10.2020 en auditering över upprätthållandet, genom vilken ikraftvarandet av kvalitetserkännandet för kvalitetsprogrammet Social and Health Quality Standard (SHQS) försäkras inom social- och hälsovårdsservicen. Det finns alltid delområden att förbättra, men i sin helhet är verksamheten av hög kvalitet och följer planenlig utveckling. Särskilt tack fick den utvecklingsvilliga och motiverade personalen.

– Ett varmt tack till personalen! Ni är verkligen utvecklingspositiva och ivriga i fråga om kvalitetsarbetet! Från er personal skiner glädjen för utveckling samt en positiv attityd till de kommande ändringarna. Detta är tydligt styrkan med er personal, och detta lönar sig att även i fortsättningen beakta som en styrka. I er verksamhet börjar verkligen klient- och patientorienteringen synas, gläder sig auditerare Marja Pokka-Vuento.

Tydliga framsteg har skett i jämförelse med förra året

Denna gång fokuserades kvalitetskontrollen på följande processer:
• Tandvården
• Brådskande klienter inom barn- och familjesocialarbete
• Familjerättslig service
• Mentalvårds- och missbrukarvården i Ungdomsstationen Klaara
• Kartläggningsteamet inom hemvården
• Verksamhetsledningen som en del av hemvården och serviceboendet
• Skolhälsovårdens aktörer för skolnykomlingar, rådgivningsverksamheten som samarbetspartner

I auditeringen ingår även intervjuer av nyckelpersoner, såsom resultatområdesdirektörer och serviceområdeschefer och därtill även intervjuer med nyckelpersoner för olika funktioner och verksamheter.

– Processerna och det övriga kvalitetsarbetet har tydligt framskridit i förhållande till förra året. Även digiutvecklingen har framskridit märkbart. Dock har säkerligen gällande coronasituation bidragit till detta, bekräftar Pokka-Vuento.

Verksamhetsledningen och servicehandledningen är starka faktorer i framtiden

– Inom verksamhetsledningen finns att göra inom hela sektorn, i synnerhet med tanke på kommande Samkommun för välfärdsområdet Österbotten. I framtiden klarar sig den som behärskar servicehandledningen bäst inom social- och hälsobranschen, dryftar Jukka Kentala, sektordirektör för social- och hälsosektorn.

Genom verksamhetsledningen tillämpar man på bästa sätt att personalen är på rätt plats i rätt tid. Med servicehandledningen försäkrar man igen att klienterna får den service den behöver.

Med kvalitetsarbete får det att försäkra och bekräfta att funktionerna är planenliga och utvecklas framåt. Även riskkartläggningen och –kontrollen är delar av fungerande klient- och patientprocesser.

En del interna funktioner lyftes fram som föremål för utveckling

I hanteringen av dokumentationen önskas genomgående ännu mer systematiskhet i alla serviceområden och enheter. Även de planerade interna auditeringarna borde förverkligas oberoende av coronasituationen.

Ärenden som behöver mer tilläggsprestationer ingår i interna verksamheten, såsom förvaring av medicinska syreförråd och spårbarhet, täckande spårbarhet i fråga om planer för läkemedelsbehandlingar och syning i fråga om ledningen ska göras i samarbetsområdet Laihela, där den gällande coronasituationen verkat. Inom andra resultatområden har syningarna gjorts enligt det överenskomna.

Auditeringen över upprätthållandet förverkligas under mellanåren för de externa auditeringarna

Under auditeringen över upprätthållande försäkras att förutsättningarna för kvalitetserkännandet uppfylls, att utvecklingsarbetet framskrider enligt överenskommelse och att praxisfunktionaliteten förbättras kontinuerligt. Målet med auditeringen är att bedöma kvalitetsledningen som en del av ledarskapet och kontinuerligt etablerande av praxis som förbättrar kvaliteten. SHQS-auditeringen berör hela social- och hälsosektorn i Vasa stad och samarbetsområdet Laihela.

Marja Pokka-Vuento från Labquality Oy har fungerat som ansvarig auditerare. I tillägg till henne deltog även följande auditerare: Nina Heinola (Labquality Oy), Päivi Jokinen (Labquality Oy) och avtalsauditerare Eeva Seppänen.

– Tack till alla å mina vägnar! Auditeringarna förorsakar en positiv uppryckningsrörelse i våra funktioner. Tack till de sakkunniga inom sektorerna! Det ska konstateras att jag snart hört 10 år på respons från auditeringar och varje gång har det framförts mycket bra ärenden för att utvecklas, summerar Kentala.

Resultatet från auditeringen och tilläggsprestationerna levereras som skriftliga rapporter 4 – 6 veckor efter auditeringen. Tilläggsprestationerna ska besvaras senast 26.12.2020.

Publicerad: 20.10.2020