Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Seniorernas serviceboende övervakas regelbundet

Enheterna inom Vasa stads serviceboende med heldygnsomsorg för seniorer övervakas vid de möten som cheferna för serviceboendet har varje vecka, vid interna och externa auditeringar samt genom flera system som anknyter till övervakningen.

Saken togs upp i en artikel i anknytning till Yles program MOT 10.8.2020. I artikeln påstås det att inga officiella övervakningsbesök görs i Vasa. Direktören för hem- och anstaltsvården vid Vasa stad Leif Holmlund säger att påståendet inte riktigt stämmer.

– I de externa husen görs granskningar enligt de anvisningar som Regionförvaltningsverket har gett år 2019. Övervakningen av de egna enheterna baserar sig på att man håller kontakt varje vecka och på kvalitetsverksamhet, där granskningsbesöken i de egna enheterna i huvudsak realiseras så att de ingår i kvalitetsauditeringarna, berättar Holmlund.

Också enligt den redaktör som skrivit artikeln talar auditeringarna för att övervakning görs, men som term motsvarar auditering inte övervakning eller officiellt granskningsbesök. Med auditering avses systematisk utredning av om de nuvarande funktionerna motsvarar de planer och verksamhetsdirektiv som överenskommits.

– I fortsättningen utvecklar vi vår egen övervakning så att resultaten är jämförbara på riksnivå. Vi funderar på begreppen och innehållet i rapporteringarna samt på distributionen också till Regionförvaltningsverket, bekräftar Holmlund.

Samarbetet med Regionförvaltningsverket är mycket intensivt

Vasa stad har sex egna serviceboendeenheter för seniorer, där det finns totalt 354 platser. I varje hus ansvarar chefen för enheten för verksamheten och en sjukskötare för vårdarbetet. Enhetscheferna följer tillsammans upp verksamheten i husen och sörjer för gemensamma verksamhetsdirektiv och för att de följs.

– Regionförvaltningsverket har gjort många kontroller gällande arbetarskyddet och den allmänna verksamheten, eftersom våra hus är relativt nya. Vårt nyaste hus har varit verksamt i två år. I inget av våra hus pågår det just nu övervakning från Regionförvaltningsverkets sida, påpekar Holmlund.

I serviceboendet med heldygnsomsorg används kvalitetsprogrammet SHQS

Inom hem- och anstaltsvården har systematiskt kvalitetsarbete gjorts redan från 2006, då SHQS-kvalitetssystemet började användas. Det första kvalitetserkännandet beviljades år 2011. I kvalitetsprogrammet är också serviceboendet med heldygnsomsorg med.

– Inom ramen för kvalitetsprogrammet görs både externa och egna interna auditeringar. Innehållet i de interna auditeringarna överenskoms årligen i ledningsgruppen för hem- och anstaltsvården. Nu under coronavåren har inga interna auditeringar gjorts, klargör direktören för hem- och anstaltsvården Leif Holmlund.

De boendes funktionsförmåga kartläggs med utvärderingsmetoden RAI, som används i hela landet, som en del av kvalitetsarbetet. Under flera år har också systemet för rapportering av farosituationer inom hälsovården, HaiPro, varit i användning.

Kontakter som gäller eventuella brister granskas alltid

När t.ex. anhöriga, personalen eller massmedierna tar kontakt med en serviceboendechef eller direktören för hem- och anstaltsvården, utreds saken med den serviceboendeenhet det är frågan om.

– I allmänhet diskuterar vi saken på plats och sedan svarar vi den part som har tagit kontakt, berättar Holmlund.

Publicerad: 11.08.2020