Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Småbarnspedagogiken återgår till det normala 14.5: vi säkerställer en trygg småbarnspedagogik

Regeringen har beslutat att småbarnspedagogiken återgår till normal verksamhet från och med 14.5. Också i Vasa kan barnen, om familjerna vill det, återgå till småbarnspedagogiken samt till förskoleundervisningen som normalt torsdag 14.5.

Om ni redan har hunnit meddela att barnet är frånvarande 14–15.5, men det ändå nu kommer på vård, ska detta utan dröjsmål meddelas till barnets daghem eller familjedagvårdare. Läs mera om gottgörelse i småbarnspedagogikens klientavgifter

Det eftersträvas att småbarnspedagogiken ska ordnas så tryggt som möjligt så att risken för smitta är så liten som möjligt. I daghemmen och familjedagvården i Vasa följs de anvisningar som THL och Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat för anordnarna av småbarnspedagogik:

Undvik att komma till den småbarnspedagogiska verksamheten om du är sjuk

Coronaviruset orsakar luftvägsinfektion, symtomen kan vara bl.a. hosta, halsont, feber, andnöd, muskelkramp, magsymtom och huvudvärk.  Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronaviruset COVID-19

Inga barn eller vuxna ska komma till en småbarnspedagogisk verksamhet, ifall de har några som helst symtom som tyder på sjukdom.

Ifall ett barn insjuknar under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett separat utrymme tillsammans med en vuxen för att vänta på föräldern.

Riskgrupper

Svåra fall av coronavirus är mycket sällsynta hos barn. Risken har inte heller ökat hos friska personer eller hos barn och unga vars underliggande sjukdomar är i rätt vårdbalans. Den behandlande läkaren bedömer ifall ett barn, eller barn vars familjemedlem har en allvarlig underliggande sjukdom eller som behöver regelbunden immunhämmande medicinering, kan återvända till skolan eller till småbarnspedagogiken. Vasa sjukvårdsdistrikt: Anvisning om barn som hör till riskgrupper i fråga om coronavirus 6.5.2020

I fråga om dem som arbetar vid en småbarnspedagogisk enhet grundar sig åtgärderna på en riskbedömning som görs av arbetsgivaren. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren i riskbedömningen.

Undvik fysisk kontakt i onödan

Andra personer än barnen och personalen inom småbarnspedagogiken ska undvika att vistas på den småbarnspedagogiska verksamhetens område. Varje enhet ska slå fast den praxis som passar bäst med tanke på den egna situationen och informera familjerna om denna.

  • Verksamhet inom småbarnspedagogiken är enligt lagen om sammankomster inte en allmän sammankomst eller ett publikevenemang. Eventuella begränsningar som gäller sammankomster tillämpas inte på verksamheten.
  • Bestämmelser som gäller gruppstorlekar och personaldimensionering är i kraft enligt den lagstiftning som gäller småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.
  • Trots att man sköter hygienen mer effektivt är det viktigt att se till att barnet i så hög grad som möjligt på samma sätt som tidigare får den närhet, trygghet och interaktion med en vuxen som barnet behöver.
  • Inga anvisningar kommer att ges om säkerhetsavstånd mellan personer. Grupper behöver inte delas upp, i stället kan tillräckliga avstånd skapas genom utrymmesarrangemang.
  • Inom småbarnspedagogiken ska personalen hålla sig till en och samma barngrupp.
  • För att undvika smittspridning ska personalen i princip inte flytta från en enhet till en annan.

En god hand- och hosthygien förebygger smitta

Såväl barn som vuxna ska tvätta händerna då de kommer till den småbarnspedagogiska verksamheten, samt innan de går hem.

Därutöver tvättar man händerna före man äter, då man kommer in efter att ha varit utomhus samt alltid då man har nyst eller hostat eller om händerna är märkbart smutsiga. Händerna torkas i engångspappershanddukar.

Det rekommenderas inte att man använder skyddsmask inom småbarnspedagogiken.

Städning

Coronaviruset sprids främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Det är möjligt att viruset också smittar genom beröring.

Coronaviruset klarar sig inte länge i luften eller på ytor i varierande temperaturer. Det har inte kunnat konstateras att smitta skulle spridas genom föremål. Följ Arbetshälsoinstitutets städanvisningar.

Tills vidare bör egna leksaker inte tas med till småbarnspedagogiken.

Ifall coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken

Det är den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar som utreder smittkedjor.

På sommaren har en del av enheterna stängt

Största delen av daghemmen i Vasa har haft öppet som normalt under hela den exceptionella tiden i vår. Barnen i vård har utgjort cirka 22 procent av det normala antalet, dvs. cirka 750.

I sommar när antalet barn minskar kan en del daghem komma att stängas. Under semestertiden 29.6–31.7 koncentreras jouren på normalt sätt till endast några enheter, och största delen av de övriga enheterna håller stängt.

Vasa stads öppna daghem förblir stängda till utgången av maj och öppnar efter semesteruppehållet som normalt i augusti, om situationen tillåter det.

Publicerad: 06.05.2020