Förbigå menyn
Fartyg anländer till hamnen

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslutade om dispositionsplanen för investeringsdelen i budgeten 2022

Publicerad: 25.3.2022

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 21.3.2022 bland annat investeringar.

I budgeten för år 2022 som stadsfullmäktige godkänt har 62 miljoner euro reserverats för investeringars nettoutgifter.

Organen har berett sina dispositionsplaner för investeringsdelen. Vasa stads och affärsverkens investeringsutgifter ökar med de ändringar som organen föreslår med 2,2 miljoner euro. Av de här utgör största delen projekt som inte har kunnat genomföras under år 2021 och genomförandet av projektet skjuts upp till år 2022.

Investeringarnas nettoutgifter ökar alltså från 62,0 miljoner euro till 64,2 miljoner euro.

Från år 2021 överförs investeringar för 1,85 miljoner euro

För Vasa stads investeringar överförs anslag från 2021 till 2022 på totalt 1,85 miljoner euro. Exempel på det här är:

  • Projekten utvidgande av promenadcentrum, Porten till framtiden och Hovrättsskogen, totalt 150 000 euro.
  • Byggandet på Långskogens storindustriområde fortsätter år 2022. Kommuntekniken föreslog för ombudgetering 700 000 euro som i fjol blev oanvänt av det anslag som reserverats för byggande på området.
  • Projekten på hamnområdet i Vasa fortsätter år 2022 och för investeringar i anslutning till dem har totalt 7 530 000 euro reserverats. Av anslagen för hamnområdet som sparats från år 2021 föreslås att totalt 700 000 euro överförs till 2022 års budget.
  • Uppbyggandet av Terranova-utställningen fortsätter ännu år 2022. De 65 000 euro av anslaget som blivit oanvänt ombudgeteras på år 2022.
  • Färdigställandet av avfallsbehandlingsportalen som görs i samarbete med Stormossen överförs till det här året och 19 000 euro ombudgeteras därför på år 2022.

Som ett nytt förslag till tilläggsanslag föreslogs finansiering till ett planerat datasystemprojekt inom ekonomin, för vilket anslagsbehovet har preciserats till 500 000 euro. Vid behandlingen av bokslutet år 2021 kommer man att föreslå för stadsstyrelsen att en investeringsreservering av samma storlek allokeras för det här objektet.

Tilläggsanslag till affärsverkens investeringar 465 000 euro

I fråga om affärsverken Vasa Hussektors och Vasa Vattens investeringsutgifter föreslog direktionen för de tekniska affärsverken ett tilläggsanslag på totalt 465 000 euro och en minskning av anslag på 544 000 euro. Anslagsändringar görs bland annat enligt följande:

  • För projekten utbyggnaden av Sundom skola, Brändö daghem och Terranova-utställningslokalen blev totalt 116 200 euro av finansieringen år 2021 oanvänd, vilket föreslås bli överfört till år 2022, då totalfinansieringen för projekten hålls inom det ursprungliga beloppet.
  • Av anslagen för planeringskostnaderna för daghemmet Teeriniemen päiväkoti föreslås 68 000 euro bli överfört till år 2022, eftersom det inte ännu finns något finansieringsavtal och planeringsarbetet fortsätter.
  • Vad gäller enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu föreslås att det anslag som finns i budgeten år 2022 minskas med 544 000 euro, eftersom de verkliga kostnaderna har visat sig vara mindre än planerat.
  • Vasa Vatten har en pågående investering i Kurikkas djupgrundvattenprojekt och det oanvända investeringsanslaget anvisat för år 2021 på 250 000 euro överförs till år 2022.

Stadsstyrelsen godkände ändringarna i investeringsutgifterna.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.