Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslutade om dispositionsplanerna för år 2022

Publicerad: 25.2.2022

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 21.2.2022 bland annat driftsekonomins dispositionsplaner och tilläggsanslag.

Stadsfullmäktige har 15.11.2021 godkänt budgeten för år 2022. Nämnderna och direktionerna har i januari justerat dispositionsplanerna och målen för verksamheten så att de motsvarar anslagen som fullmäktige beviljat.

Enligt budgeten 2022 skulle räkenskapsperiodens resultat vara cirka 8,6 miljoner euro, för vilket man planerar att göra en investeringsreservering på 5,7 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott skulle således bli cirka 2,9 miljoner euro.

Enligt dispositionsplanen som nu behandlas är resultatet cirka 3,7 miljoner euro. Om en investeringsreservering på 5,7 miljoner euro som framlagts i budgeten skulle göras på detta, skulle resultatet vara -2,0 miljoner euro, dvs. uppvisa ett underskott.

Statsandelarna förväntas i år bli cirka 1,4 miljoner euro större än vad som förutspåtts i budgeten. Däremot förväntas skatteinkomsterna bli cirka 2 miljoner euro mindre än vad som förutspåtts i budgeten.  Prognoserna för dessa inkomster klarnar under året.

Dispositionsplanen innehåller flera förslag till tilläggsanslag, tilläggsanslagsförslag som täcks med ökade statsandelsinkomster samt ändringar i anslag. Dessa är bl.a.:

  • Välfärdsservicen: Ökning av personalkostnaderna med 50 000 euro, med vilket man förbereder sig för överföringen av arbets- och näringstjänsterna från staten till kommunerna. Därtill har kostnadsansvaren mellan Österbottens välfärdsområde och Vasa stad preciserats och på stadens ansvar faller ännu vissa partnerskapsavtal och hyreskostnader, förslag till tilläggsanslag 385 000 euro.
  • Bildningssektorn: I budgeten finns beredskap för ökade städkostnader och i dispositionsplanen överförs från de reserverade anslagen utgiftsanslag till resultatområdena. Den del som överskrider de reserverade anslag vid ökningen av städkostnaderna ansöks som ett tilläggsanslag på 66 100 euro. Justeringspotten som är avsedd för att åtgärda missförhållandena i fråga om lönesättningen har justerats, varvid ett tilläggsanslag på 96 400 euro föreslås. Till följd av de ökade statsandelarna som Undervisnings- och kulturministeriet beviljat föreslås för resultatområdena motsvarande med inkomster täckta anslagstillägg.
  • Stadsmiljön: Överföringen av seniorbussverksamheten från välfärdssamkommunen tillbaka till staden medför ett förslag till tilläggsanslag på 250 000 euro.

Stadsstyrelsen godkände dispositionsplanerna, anslagsändringarna och tilläggsförslagen för fullmäktige. I fråga om investeringarna behandlas dispositionsplanerna i stadsstyrelsen 21.3.Stadsfullmäktige behandlar dispositionsplanerna 28.3.

Räkenskapsperiodens resultatprognos och användningen av anslag presenteras i samband med delårsrapporterna enligt situationen 31.3, 30.6, 30.9 och 31.12.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.