Förbigå menyn
hand i hand

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen godkände Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för åren 2022–2024

Publicerad: 29.11.2022

Uppdaterad: 19.12.2022

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 21.11.2022 bland annat om Jämställdhets- och likabehandlingsplanen.

Vasa stads plan för jämställdhet och likabehandling för åren 2022–2024 styr stadens aktörer att beakta jämställdhets- och likabehandlingsaspekten i all sin verksamhet.

Planens mål som gäller sektorerna baserar sig på kommuninvånarenkäten, med vilken man år 2021 utredde hur jämställdhet och likabehandling genomförs inom Vasa stads service. Resultaten berättade generellt om god kvalitet på servicen. Största delen av dem som svarade (80 %) upplevde att servicen är rättvis och hade inte mött diskriminering i den. Av svararna hade ändå 20 % upplevt diskriminering och/eller osakligt bemötande i servicen. Mest diskriminering hade upplevts på grund av språk.

En verksamhet enligt målen i Jämställdhets- och likabehandlingsplanen kan ses hos kunderna i form av bättre kvalitet på servicen.

  • Jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet är en del av all verksamhet.
  • Bättre bemötande, interaktion, delaktighet och partnerskap med särskilt beaktande av grupper som löper risk för diskriminering.
  • Kännedomen och kompetensen i anslutning till jämställdhet och likabehandling förstärks, varvid de fördomar som grundar sig på olika befolkningsgrupper minskar.
  • Genom utvecklande av informationsbaserat ledarskap förbättras uppföljningen och bedömningen av konsekvenserna av jämställdhet och likabehandling.

Om planen rapporteras under planperioden två gånger till stadsstyrelsen och en gång till fullmäktige.

 

Se föredragningslistor och protokoll med bilagor

Läs de tidigare artiklarna Vad stadsstyrelsen beslutade