Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen godkände överlämnandet av detaljplanen för Molnträsket till fullmäktige

Publicerad: 27.12.2022

På sitt sammanträde 19.12.2022 behandlade stadsstyrelsen bland annat detaljplanen för Molnträsket.

Målet med detaljplanen för Molnträsket är att möjliggöra tillbyggnad på området. Stadsstyrelsens planeringssektion beslutade 29.9.2020 att detaljplanen ska utarbetas.

Detaljplanen gäller området för Molnträskets vattenverk öster om Korsnäståget. Området omfattar cirka 35 hektar, och av det är cirka 8 hektar vattenverkets område.

Att planlägga området så att det är glest till byggsättet och med tillräcklig mängd byggrätt stöder stadens strategiska mål, ökandet av antalet arbetsplatser samt bevarandet av områdets historia. Med detaljplanen förbereds inför en eventuellt betydande ökning av vattenbehovet till exempel på grund av industri.

Detaljplaneförslaget med bilagor var framlagt 10.8−9.9.2022, och under den tiden inlämnades åtta utlåtanden om det. På basis av utlåtandena gjordes bland annat följande tillägg i detaljplanekartan: på området får endast upplagras och hanteras sådana kemikalier som är nödvändiga för verkets egen verksamhet samt Vattentagsvägen omvandlas från område för allmän väg till vägområde inom det område som detaljplanen berör.

De ändringar som gjordes i detaljplaneförslaget var mindre justeringar. Staden och NTM-centralen har kommit överens om att vägområdet ska omvandlas till gata. Detaljplaneförslaget behövde inte läggas fram på nytt.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige godkänner detaljplanen och tomtindelningen för Molnträskets vattenverk (ak1111).

Planen kommer också att behandlas i stadsfullmäktige. Läs mer om planen.

 

Se föredragningslistor och protokoll med bilagor

Läs de tidigare artiklarna Vad stadsstyrelsen beslutade