Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Unga sitter

Artikelkategorier: Nyheter

Största delen av ungdomarna i Vasa mår bra

Skolhälsoenkäten för år 2019 visar att ungdomarna i Vasa i huvudsak mår bra och de resultat man fick är så gott som identiska med resultaten från hela landet. Skillnader jämfört med resultaten för hela landet är att ungdomarna i Vasa sover mindre, de använder också mindre rusmedel. I Vasa besvarades skolhälsoenkäten av totalt 3026 ungdomar.

– ­Det är glädjande att av resultaten kunna notera att de unga upplever att de får stöd av sina föräldrar och att de har hobbyer under fritiden. Värt att notera är att ungdomarna i regel trivs i skolan och att de har vänner, berättar Hanna-Mari Joutsen som är koordinator för hälsofrämjande.

Trots det har känslan av att höra till skolgemenskapen minskat såväl i Vasa som i hela landet. Men ungdomarnas erfarenheter av stöd från elevvården har blivit bättre.

– Generellt har rusmedelsanvändningen minskat bland ungdomarna i Vasa, men den förekommer fortfarande. Det är fråga om minderåriga ungdomar, vilket gör att det förebyggande rusmedelsarbetet bör fortgå målmedvetet, säger Joutsen.

Största delen av ungdomarna upplever att det inte ordnas någon fritidsverksamhet som intresserar ungdomar på det område där de bor.

Hur ungdomarna ska orka väcker oro

Resultaten av hälsoenkäten visar att ungdomarna sover och rör på sig för litet i jämförelse med rekommendationerna. Ungdomarna upplever att nätanvändningen tar för mycket tid och att de har svårt att begränsa den själva.

­– Överraskande många unga låter bli att äta frukost och skollunch, grämer sig Tarja Paikkala koordinator för hälsofrämjande.

I skolhälsoenkäten är flickorna ett orosmoment. Oftare än pojkarna upplever de sin hälsa som dålig, har mera symtom, hoppar över måltider, sover för lite och för dem är det utmanande att begränsa sin egen nätanvändning.

– Alltför många ungdomar berättar att de upplevt psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under det senaste året. Detta resultat får en verkligen att stanna upp och det måste tas på allvar, eftersom toleransen ska vara noll när det är fråga om våld, berättar Paikkala bekymrat.

Skolhälsoenkäten genomförs vartannat år

Institutet för hälsa och välfärd genomför skolhälsoenkäten vartannat år som en riksomfattande undersökning. I undersökningen deltar eleverna i årskurs 4–5 och deras vårdnadshavare, eleverna i årskurs 8–9 och 1–2 årets studerande i gymnasier och yrkesläroinrättningar.

Publicerad: 29.11.2019