Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa satsar på byggande av daghem och skolor

Publicerad: 18.5.2021

I Vasa uppförs exceptionellt många nya skolor och daghem under de närmaste åren. I Västerängen och Orrnäs byggs nya daghem, i centrum bildas en ny enhetsskola och på Vamias Sampo-campus uppförs en modern bil- och bygghall.

Bild: Skolan Variskan koulu byggs ut och lågstadieeleverna i området får nya lokaler i anslutning till högstadieskolan år 2022. Byggandet av den nya delen har framskridit till stomfasen.

– Vi vill att servicen för barn, ungdomar och familjer fungerar bra och är bra tillgänglig här i Vasa. Exempelvis skolcampus i centrum är en historiskt stor satsning på centrumområdet, och förnyelserna livar för sin del upp hela centrum, beskriver bildningsdirektören Christina Knookala.

Knookala gläder sig också över att Vamias bil- och bygghall framskrider.

– Moderna lokaler är en förutsättning för att vi kan svara på den brist på kompetent arbetskraft som råder i det lokala näringslivet. Till exempel det att batteriindustriklustret stärks i Vasaregionen framhäver för sin del att det just nu är dags att satsa på utbildningen. Vi hoppas att de nya lokalerna lockar både nya elever och nya lärare till Vasa, säger Knookala.

Vamias PAM-hall 2023

Vamia, som erbjuder yrkesutbildning i Vasa, får en ny, modern hall på sitt Sampo-campus på Smedsbyvägen. Samtidigt rivs en del gamla lokaler som är i dåligt skick.

De nya lokalerna kommer att användas av utbildningarna i husbyggnad, jordbyggnad, bilbranschen och den nya logistikbranschen. Behovet av lokaler för de aktuella utbildningarna är akut, och det är nödvändigt att bygga nya lokaler både med tanke på arbetarskyddet och för att utbildningarna ska kunna genomföras fullt ut.

Projektet är just nu i planeringsskedet. Målet är att den nya hallen är färdig att tas i bruk sommaren 2023.

Sundom skola 2023

Lågstadieskolan i Sundom (Sundom skola) behöver nya lokaler. Därför uppförs det en tillbyggnad med åtminstone fyra stora klassrum i anslutning till skolan. När tillbyggnaden står färdig kan skolan avstå från de separata lokalelement som den nu använder på skolans innergård.

Stadsstyrelsen godkände en behovsutredning av arbetsgruppen för Sundomområdet vid sitt sammanträde 10.8.2020. Nu pågår projektplaneringen under vilken faktorer som påverkar projektet, en preliminär kostnadskalkyl och en tidtabell utreds. Målet är att tillbyggnaden kan tas i bruk 2023.

Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu 2022

Skolan Variskan koulu byggs ut och lågstadieeleverna i området får nya lokaler i anslutning till högstadieskolan år 2022. Samtidigt slås skolorna samman till enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu.

Byggarbetet inleddes i januari 2021 med en renovering av den befintliga skolbyggnaden från 1990. Nybyggnaden byggs ihop med den nuvarande byggnaden på dess södra sida. Nybyggnaden omfattar totalt 3 400 kvadratmeter: totalt 12 klassrum och en allaktivitetssal. Skolan får även en andra gymnastiksal i nybyggnaden, vilket också gläder kvällsanvändarna.

Skolcampus i centrum 2026

I Vasa centrum bildas fram mot år 2026 en ny skolhelhet för årskurserna 1–9 inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Den nya enhetsskolan består av byggnaderna på adressen Handelsesplanaden 22 respektive Rådhusgatan 33.

Handelsesplanaden 22 byggs om och den nuvarande byggnaden på Rådhusgatan 33 ersätts med en nybyggnad med matsal, klassrum och en stor gymnastiksal på cirka 600 kvadratmeter. Inom den här helheten studerar i framtiden eleverna i årskurserna 5–9 inom allmän undervisning, svenskspråkig språkbadsundervisning samt engelskspråkig undervisning.

– I centrum bildas ett skolcampus som fungerar enligt principen för enhetsskola, där den allmänna undervisningen samt den svenskspråkiga språkbadsundervisningen och den engelskspråkiga undervisningen förenas till en helhet. Elevernas skolstigar blir tydliga under hela den grundläggande utbildningen. Ett flerspråkigt skolcampus stärker ytterligare Vasas image som en internationell stad, säger Knookala.

Även den nyrenoverade Keskuskoulu med elever i årskurserna 1–4 är tänkt att utgöra en del av enhetsskolan. Den nuvarande byggnaden för Merenkurkun koulu används inte längre som skola.

Fyra nya daghem

  1. I Västerängen byggs ett efterlängtat nytt daghem under de närmaste åren. Det tvåspråkiga daghemmet kommer att ha totalt fem barngrupper. Målet är att daghemmet är färdigt att tas i bruk år 2023. På tomten invid gatan som fått namnet Lägereldsringen uppförs ett servicesedeldaghem med 87 platser, det vill säga ett privat daghem av vilket staden köper småbarnspedagogikservice.
  2. I Brändö grundas ett nytt tvåspråkigt daghem med sju grupper i Palosaaren koulus gamla skollokaler. Ändringsarbetena kunde inledas 2023 och byggnaden tas i daghemsbruk 2024. Det föreslås att de nuvarande lokalerna för Palosaaren päiväkoti rivs.
  3. I Orrnäs blir ett nytt daghem färdigt år 2024 Det föreslås att det nya daghemmet byggs i närheten av det nuvarande. Den nuvarande byggnaden är i dåligt skick och ska rivas. Den nya byggnaden planeras för åtta grupper, vilket är lika många som det finns i daghemmet i Orrnäs också för tillfället.
  4. Utöver dessa projekt planeras det en ny daghemsenhet i Kasernområdet i centrum för 2024.