Du är här

Upplev Vasa

Ängar

Ängar
luontovaasa_luonto_luontotyypit_niitty_alkula_hk09.jpg

Prästkrage och rödklint hör till de typiska ängsväxterna. 
Foto: Hanna Vallinmäki

 

Ängar är öppna kulturmiljöer där gräs och olika örter trivs. Inom botaniken, läran om växterna, är en ört en växt som inte har en vedartad stam. På ängarna växer alltså inga risväxter, som t.ex. blåbär. Däremot kan buskar och lövträd förekomma. De flesta ängar har uppkommit genom mänsklig verksamhet och kräver därför också skötsel för att inte försvinna. Ifall en äng lämnas orörd växer det upp träd och buskar och den traditionella ängsfloran minskar eller försvinner helt. Eftersom ängarna tidigare nyttjades som betesmark och växtligheten slogs som foder i större utsträckning än idag har många ängar vuxit igen. Ängarna i Vasa är till största delen kulturmiljöer, men det finns också naturliga ängar där någon annan faktor än skötseln hindrar tillväxten. Strandängar är ett exempel på en sådan naturtyp.

Vid Alkula i Gamla Vasa finns traditionella, kulturbetingade ängar kvar, liksom i Sundom och kring Västerängsvägen i Böle. I Hovrättsskogen i Gamla Vasa finns ännu öppna gläntor som vittnar om hur marken tidigare nyttjats.