Du är här

11.6.2018 - 15:26

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Beslut enligt vattenlagen: Vasa stad, Fastighetssektorn

kungörelsetid 12.6.2018 - 12.7.2018

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Dnro LSSAVI/292/2018 12.6.2018

Kungörelse: Beslut enligt vattenlagen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 12.6.2018 gett
beslut nr 47/2018/2.

Sökande: Vasa stad, Fastighetssektorn

Ärende: Byggande av en flytande restaurang, bastu, brygga och båtbrygga vid
inre hamnen i Vasa samt tillstånd till förberedelser, Vasa   

Beslutet hålls framlagt under besvärstiden 12.6. – 12.7.2018 på Vasa
stads medborgarinfo (Biblioteksgatan 13) och i Regionförvaltningsverket
i Västra och Inre Finland. Beslutet kan dessutom läsas via adressen
www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdom-
stol. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då
beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden
utgår 12.7.2018.

Besvären riktas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa.
Närmare information om sökande av ändring finns i besvärsanvisningen
som har bifogats beslutet.

Ytterligare upplysningar ger:
miljöråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797
mijööverinspektör Leena Erving, tel. 0295 018 748
e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Relaterade artiklar: