Du är här

Om Vasa

Arvodes- och resestadga för Vasa stads förtroendevalda

Godkänd av stadsfullmäktige 15.5.2017 § 36. Arvodes- och resestadgan är i kraft fr.o.m. 1.6.2017.

1 § Tillämpningsområde

Till förtroendevald betalas arvode för skötseln av förtroendeuppdraget, ersättning för förlust av förtjänst liksom även för kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak, samt ersättning för resekostnader och dagtraktamente i enlighet med denna stadga.

 

2 § Sammanträdesarvoden

För stadens organs sammanträden erläggs följande sammanträdesarvoden:

Stadsfullmäktige och Stadsstyrelsen 150 €

Revisionsnämnden och Stadsstyrelsens sektioner ((planeringssektionen, allmänna sektionen och koncernsektionen) 125 €

Social- och hälsonämnden samt sektioner (sektionen för individärenden samt områdessektionen för Vasa och Laihela), Nämnden för fostran och undervisning samt sektionerna (finsk- och svenskspråkiga sektionerna och sektionen för individärenden, Utbildningsnämnden samt sektionerna (finsk- och svenskspråkiga sektionerna), Kultur- och idrottsnämnden samt sektionerna (kultursektionen och idrottssektionen), Tekniska nämnden, Direktionen för de tekniska affärsverken, Byggnads- och miljönämnden, Direktionen för Österbottens räddningsverk 100 €

Områdesnämnden, Vasaregionens avfallsnämnd, Direktionen för Vasa regionala företagshälsovård, Övriga nämnder och direktioner, Kommittéer, råd och delegationer 80 €

Ungdomsfullmäktige 60 €

Till förtroendevald, som fungerar som ordförande för ett organ, betalas till ledamot utgående arvode förhöjt med 50 %.

För förtroendevalds deltagande i fullmäktigeseminarium betalas som sammanträdesarvode 125 €.

Till fullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas för deltagande i stadsstyrelsens och dess sektioners sammanträden samma arvode som till ledamot i stadsstyrelsen.

Till stadsstyrelsens ordförande och annan ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens sektion betalas för deltagande i fullmäktiges och dess utskotts sammanträden samma arvode som till ledamot i fullmäktige.

 

Till stadsstyrelsens ordförande och annan stadsstyrelseledamot, vilken på förordnande av stadsstyrelsen deltar i nämnds eller direktions sammanträde, betalas samma arvode som till ledamot i vederbörande organ.

Till förtroendevald som är närvarande vid sammanträdet mindre än 50 % av sammanträdets längd betalas 50 % av arvodet. Förutsättningen gäller alla andra förtroendeorgan förutom stadsfullmäktige.

 

3 § Sammanträden som hållits samma dag

Sammanträder samma organ antingen i sin helhet eller i form av avdelning eller sektion mer än en gång samma dag, betalas för sammanträdena endast ett arvode, såvida inte minst två timmar för-flutit sedan det föregående sammanträdet avslutats.

 

4 § Sammanträden som varar mer än tre timmar

Om sammanträdet varar mer än tre timmar, betalas utöver det oförhöjda sammanträdesarvodet en 50 % höjning på sammanträdesarvodesbeloppet för varje påbörjad timme efter tre timmar.  Förhöjningen på 50 % görs för sammanträden som varar över tre timmar, över fyra timmar, över fem timmar och över sex timmar. Därefter höjs inte längre sammanträdesarvodet.

 

5 § Årsarvoden

Till nedan nämnda förtroendevalda betalas, utöver sammanträdesarvode, för utom sammanträdena skötta förtroendeuppdrag följande årsarvoden:

 

Stadsfullmäktige ordförande 9000 €, vice ordförande 2500 €

Stadsstyrelsen ordförande 9000 €, vice ordförande 3000 €, ledamöter 2000 €

St:s sektioners ordförande (planeringssektionen, allmänna sektionen, koncernsektionen) 2000 €

St:s sektioners ledamöter som inte är ordinarie ledamöter i stadsstyrelsen 1000 €

Revisionsnämnden ordförande 2500 €, ledamöter 1500 €

Följande nämnders och direktioners ordförande:

Social- och hälsonämnden, Nämnden för fostran och undervisning, Utbildningsnämnden, Kultur- och idrottsnämnden, Tekniska nämnden , Direktionen för de tekniska affärsverken, Byggnads- och miljönämnden, Direktionen för Österbottens räddningsverk, Områdesnämnden , Vasaregionens avfallsnämnd 2000 €

Social- och hälsonämndens individsektion, ordförande 1500 €

Sektionerna inom nämnden för fostran och undervisning, ordförande 1500 €

Följande nämnders och direktioners ordförande:

Kultur- och idrottsnämndens sektioner, Utbildningsnämndens sektioner, Ordförande för social- och hälsonämndens områdessektion 1000 €

Fullmäktigegruppernas ordförande

minst 10 ledamöter 1000 €

under 10 ledamöter 500 €

 

Är ovan i denna paragraf nämnd förtroendevald förhindrad att handha sitt uppdrag, upphör hans rätt till årsarvode då hindret oavbrutet fortgått en månad. För den därpå följande tiden har vice ordförande eller ersättare rätt att uppbära en proportionell del av årsarvodet.

Tillämpningsanvisning:

I årsarvodet ingår bl.a. följande saker:
- att förbereda sig inför sammanträden
- att sätta sig in i ärendena 
- att informera om ärendena
- att hålla kontakt med kommuninvånare eller kommuninvånarträffar
- att föra förhandlingar om vilka inte protokoll eller promemorior uppgörs
- uppvaktningar
- studieresor
- besök
- ordförandemöten
- att deltagande i representationstillfällen och andra tillställningar, om inte en person har utnämnts separat med organets beslut att delta i nämnda tillställningar.

 

6 § Valnämnders arvoden

Till ordförande och ledamot i centralvalnämnden, valnämnd och valbestyrelse betalas per förrättningsdag följande arvoden, i vilka ingår ersättning för räknearbetet efter avslutad valförrättning:

Ordförande i centralvalnämnden, valnämnd och valbestyrelse 285 €

Annan ledamot i valnämnd och valbestyrelse 185 €

För sammanträde före och efter förrättningsdagarna betalas enligt 2 § i denna stadga till ledamot i nämnd utgående sammanträdesarvode.

 

7 § Förtroendevald sekreterares arvode

Till förtroendevald ledamot i ett organ, vilken verkat som sekreterare och till vilken inte betalas årsarvode eller annan särskild ersättning för handhavandet av sekreterarens åligganden, erläggs till ledamot i vederbörande organ utgående sammanträdesarvode förhöjt med 50 %.

 

8 § Syn, förhandling och förrättning

Förtroendevald, som utsedd till annat än i denna stadga avsett sammanträde eller annan än i denna stadga avsedd förhandling eller förrättning representerar staden eller bevakar sitt verksamhetsområde, erhåller förrättningsarvode, vars belopp motsvarar det sammanträdesarvode som tillkommer ledamot i det organ som givit uppdraget, om inte annat arvode betalas för detta. Om sammanträden hålls efter varandra, betalas bara ett sammanträdesarvode.

 

9 § Ersättning för förtjänstförlust

Till förtroendevald erläggs ersättning för förlust av förtjänst liksom även för kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller annan motsvarande orsak för varje påbörjad timme, dock inte för mer än åtta timmar per kalender-dygn. Ersättning betalas till ett belopp som motsvarar den verkliga förtjänstförlusten.

 

För att erhålla ersättning för förtjänstförlust ska förtroendevald förete arbetsgivarens intyg däröver samt godtagbar utredning över kostnaderna. Av arbetsgivarens intyg ska även framgå att den tid som åtgått till förtroendeuppdragets skötsel skulle ha ingått i hans arbetstid och att till honom inte betalas lön för denna tid.

 

Förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att stå i arbetsavtalsförhållande eller tjänste- eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande, skall skriftligen förete tillräcklig utredning över sin förtjänstförlust och över de kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget.

 

Timersättning, som utan intyg och utredning utbetalas till förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att stå i arbetsavtalsförhållande eller tjänste- eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande 10,45 € bundet till avtalsförhöjningar av karaktären allmän förhöjning i enlighet med det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

 

10 § Protokoll som arvodesgrunder

I denna stadga nämnda arvoden ska grunda sig på sammanträdesprotokoll eller promemorior som uppgjorts beträffande handhavande av förtroendeuppdrag. Organets sekreterare eller uppdragsgi-varen ska lämna in anmälningar gällande utbetalningen av arvodena enligt en betalningstidtabell som beslutas årligen.

 

Yrkande på ersättning för förtjänstförlust och för kostnader som föranletts på grund av förtroende-uppdrag ska såvitt möjligt inom två månader framställas till den person, på vilken det enligt gällan-de bestämmelser ankommer att godkänna räkningen.

 

11 § Ersättning för resekostnader

Beträffande förtroendevalds rätt att på grund av skötseln av förtroendeuppdrag erhålla resekostnadsersättning, dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, nattreseersättning, kursdagtraktamente och ersättning för tjänsteresa till utlandet samt det förfarande som ska iakttas vid utbetalningen av ersättningarna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
För resa i anslutning till justering av protokoll betalas kilometerersättning

 

12 § Specialuppgifter

För sådana förtroendeuppdrag som inte har nämnts i den här stadgan fastställer stadsstyrelsen vid behov arvodena separat.