Du är här

Om Vasa

Bidrag för enskilda vägar

Underhållsbidrag beviljas till organiserade väglag

ENSKILD VÄG 

Vasa stad beviljar årligen på ansökan underhållsbidrag till organiserade väglag 

Fr.o.m. 1.1.2019 kan bidrag för enskilda vägar ansökas för  treårsperioden 2019-2021


Vasa stads kriterier för bidrag till enskilda vägar är följande:

 • Understöd ansöks vart tredje år till organiserat väglag är grundat vid lantmäteriverkets förrättning om enskild väg eller fr.o.m. 1.1.2019 kan även delägarna själva grunda ett väglag med eget beslut på en konstituerande stämma
  Protokollmall för väglagets konstituerande stämma
 • Därtill måste väglagens kontaktuppgifter vara uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och digiroad
 • Vägen ska vara i trafikerbart skick.
 • Penningunderstöd primärt för skötsel, väglaget beslutar själv om de praktiska åtgärderna
 • Till bidrag berättigar i princip tre permanenta hushåll/väg (inte väglag).
 • Bidragsanslaget delas ut för vägarna i proportion till vägens längd (€/km) enligt prövning.
 • Om vägen är i dåligt skick, kan bidraget dras tillbaka enligt prövning
 • Om kommunen understöder underhållet av en enskild väg, får väganvändare som inte hör till väglaget inte förbjudas att använda vägen
 • Bidragsklassificering och –belopp samt poänggränser för de olika klasserna:
   
  • 1 klassen 17850 m – 856 €/km /  41 –100 poäng
  • 2 klassen 52450 m – 642 €/km /  21 – 40 poäng
  • 3 klassen 31250 m – 428 €/km /  11 – 20 poäng
  • 4 klassen 11206 m – 214 €/km / < 10 poäng
    
 • Väglaget bör bära upp enhetsavgifter av vägdelägarna.
 • Anhållan med bilagor bör anlända inom utsatt tid.
   

ANSÖK OM BIDRAG FÖR UNDERHÅLL

Bidraget ansöks vart tredje år genom att en underhållsanhållan fylls i.
Följande underhållsarbeten är berättigade till bidrag:

 • väghyvling och sladdning
 • dammbindning
 • slybekämpning
 • slåtter
 • plogning
 • utmärkning för plogning
 • vinterhyvling
 • halkbekämpning
 • grus eller kross till slitlagret
 • rensning av diken
 • övriga arbeten som säkerställer att vägen är trafikduglig

Ansökningstiderna som gäller bidraget kungörs i stadens officiella informationstidningar.


Anhållan ska lämnas in senast:  senast 30.4.2019

Vasa stad, Kommuntekniken
Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 Vasa         märk kuvertet ”Bidrag för enskild väg”

Till anhållan ska fogas:

 • En kopia av protokollet från väglagets stiftande stämma ( fr.o.m 1.1.2019)
 • Kopia av föregående räkenskapsperiods bokföring och granskning av redovisningen (Lagen om enskilda vägar 64 § och 67 §)
   

De väglag som inte tidigare har ansökt om bidrag eller på vilkas väg de funktioner som medför trafik har förändrats, fogar till sin anhållan om bidrag också:

 • Poängsättningsblanketten för enskilda vägar
 • En kartbilaga, där den aktuella enskilda vägen och bostäderna med året-runt-bosättning invid den är markerade med färgpenna


LÄNKAR:

Sök protokoll på tekniska nämden

Ansökningsblankett

Blankett för poängsättning av enskild väg

Ordlista i anslutning till enskilda vägar

Vägdelägarens rättigheter och skyldigheter

Suomen tieyhdistys: 0200 345 20  Vägföreningens i Finland rådgivningstelefon i frågor som gäller enskilda vägar, vardagar 9-18, avgift 0,92 euro/min.+lna

Närings-, trafik- och miljöcentralen: statligt bidrag för grundlig förbättring av enskilda vägar, tfn 0295 020 601

Lantmäteriverket  Meddela kontaktuppgifterna till väglaget eller det samfällda områdets delägarlag tfn 029 530 1100

Digiroad  Ett nationellt väg- och gatuinformationssystem