Förbigå menyn
Modern hus

Byggande på område utan detaljplan

Planläggningen är stängd 3.7 – 28.7.2023 och inga tjänstemannabeslut görs under julimånad. För att vi ska hinna behandla ditt lovärende före sommarpausen måste komplett ansökan inklusive bilagor lämnas in till planläggningen senast 29.5.2023.

Planeringsbehovsbeslut krävs för byggande på områden utan detaljplan t.ex. där det kan förväntas en samhällsutveckling som kräver noggrannare planering eller på områden med särskilda miljövärden eller miljöolägenheter. Planeringsbehovsbeslut krävs även om byggandet kan ha mer omfattande miljökonsekvenser än vanligt.

För planeringsbehovsbeslut på strandområden läs här.

 

I Vasa är alla icke detaljplanerade områden enligt markanvändnings- och bygglagen 16 § områden i behov av planeringen. Undantag är dock Lillkyro där området i behov av planering är anvisat på en temakarta i byggnadsordningen. Ekonomibyggnader och mindre utvidgningar behöver i allmänhet inte planeringsbehovslut ifall det på byggplatsen finns en befintlig huvudbyggnad. Du kan läsa mer om planeringsbehovsområden i markanvändnings och bygglagen 16 §, om särskilda förutsättningar för bygglov i 137 §. Bekanta dig även med Vasa stads byggnadsordning () och Vasa stads markpolitiska program.

Ansökan om planeringsbehovsbeslut lämnas till planläggningen. Byggplatsens rågrannar och övriga intressegrupper bör informeras om ansökan. Om du vill kan hörandet av grannar utföras av staden, då debiteras 85 € / granne.

Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet (förlängningar kan inte beviljas). Är man missnöjd med ett beslut kan rättelseyrkande göras till Byggnads- och miljönämnden.

Förutsättningar för beviljande av planeringsbehovsbeslut är enligt markanvändnings- och bygglagen 137 § bl.a. att byggandet inte förorsakar olägenheter med tanke på detaljplanläggningen, generalplanläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen och inte leder till byggande som har betydande konsekvenser eller medför betydande skadliga miljökonsekvenser eller andra betydande och skadliga konsekvenser. Byggandet ska vara lämpligt med tanke på landskapet och inte försvåra bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven.

Vasa stadsstyrelses planeringssektion har godkänt dimensioneringsprinciper som styr planeringsbehovsbesluten 19.4.2016 (§ 33) vars mål är att främja detaljplanering framom utspritt byggande samt ett jämlikt bemötande av markägarna. Principerna definierar även hur mycket byggande som kan tillåtas på olika områden.

Läs gärna också Kommunförbundets publikation Överväger du att bygga hus inom ett glesbygdsområde?

Pris: Beredningen av ett planeringsbehovsbeslut kostar 550 €-1500 €. I specialfall, t.ex. då våningsytan utökas markant eller beredningen kräver mer utförliga utredningar, kan avgiften höjas. För ett nekande beslut debiteras 50 % av avgiften.

Vi rekommenderar att ni diskuterar med en kontaktperson innan ni lämnar in ansökan.

Kontaktperson Gun-Mari Back, tel. 040-7064514, e-post gun-mari.back(at)vaasa.fi
Kontaktperson för Lillkyro området Jonas Åberg, tel. 040-1703278, e-post jonas.aberg(at)vaasa.fi

 

I Vasa är alla icke detaljplanerade områden enligt markanvändnings- och bygglagen 16 § områden i behov av planeringen. Undantag är dock Lillkyro där området i behov av planering är anvisat på en temakarta i byggnadsordningen. Ekonomibyggnader och mindre utvidgningar behöver i allmänhet inte planeringsbehovslut ifall det på byggplatsen finns en befintlig huvudbyggnad. Du kan läsa mer om planeringsbehovsområden i markanvändnings och bygglagen 16 §, om särskilda förutsättningar för bygglov i 137 §. Bekanta dig även med Vasa stads byggnadsordning () och Vasa stads markpolitiska program.

Ansökan om planeringsbehovsbeslut lämnas till planläggningen. Byggplatsens rågrannar och övriga intressegrupper bör informeras om ansökan. Om du vill kan hörandet av grannar utföras av staden, då debiteras 85 € / granne.

Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet (förlängningar kan inte beviljas). Är man missnöjd med ett beslut kan rättelseyrkande göras till Byggnads- och miljönämnden.

Förutsättningar för beviljande av planeringsbehovsbeslut är enligt markanvändnings- och bygglagen 137 § bl.a. att byggandet inte förorsakar olägenheter med tanke på detaljplanläggningen, generalplanläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen och inte leder till byggande som har betydande konsekvenser eller medför betydande skadliga miljökonsekvenser eller andra betydande och skadliga konsekvenser. Byggandet ska vara lämpligt med tanke på landskapet och inte försvåra bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven.

Vasa stadsstyrelses planeringssektion har godkänt dimensioneringsprinciper som styr planeringsbehovsbesluten 19.4.2016 (§ 33) vars mål är att främja detaljplanering framom utspritt byggande samt ett jämlikt bemötande av markägarna. Principerna definierar även hur mycket byggande som kan tillåtas på olika områden.

Läs gärna också Kommunförbundets publikation Överväger du att bygga hus inom ett glesbygdsområde?

Pris: Beredningen av ett planeringsbehovsbeslut kostar 550 €-1500 €. I specialfall, t.ex. då våningsytan utökas markant eller beredningen kräver mer utförliga utredningar, kan avgiften höjas. För ett nekande beslut debiteras 50 % av avgiften.

Vi rekommenderar att ni diskuterar med en kontaktperson innan ni lämnar in ansökan.

Kontaktperson Gun-Mari Back, tel. 040-7064514, e-post gun-mari.back(at)vaasa.fi
Kontaktperson för Lillkyro området Jonas Åberg, tel. 040-1703278, e-post jonas.aberg(at)vaasa.fi

 

Elektronisk ansökningstjänst