Förbigå menyn

Information om coronaviruset

keltainen rakennus vaasassa

Att söka bygglov och åtgärdstillstånd

Både för byggande och rivning skall i regel lov sökas. Tillståndsdokumenten skall skötas så att de är i skick i god tid innan bygg- eller renoveringsprojekt inleds. Tillståndet behandlas vanligen inom 2-4 veckor från att den sökanden har inlämnat alla handlingar och utredningar som behövs för behandlingen av lovet till byggnadstillsynen. Ett bygglov är i kraft 5 år, byggandet ska inledas inom tre år. Åtgärdstillståndet är i kraft tre år. Bygg- och andra tillstånd faktureras i enlighet med gällande taxa. För behandlingen av ansökningar i pappersform uppbärs en separat avgift.

Bygglovs behandling

 

Lovet söks alltid skriftligt och helst via webbtjänsten.

Byggnadstillsynens dörrar hålls stängda. I första hand kontakta byggnadstillsynen elektroniskt!

Via byggnadstjänstens webbtjänst för byggande kan du ansöka om lov för de flesta byggprojekt, som t.ex. bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglovets giltighetstid.

Vi har bytt till elektronisk arkivering sedan början av 2020. Av denna anledning accepterar vi bara PDF/A-filer.

Från och med den 1.1.2020 behöver ni inte lämna in huvudritningar i pappersformat till oss om ni ansöker om lov via webbtjänsten.

För mer information om ansökan om tillstånd

 • Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, som är antingen ägaren eller en person, ett företag eller ett samfund som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.
 • Nästan allt byggande kräver bygglov eller åtgärdstillstånd.
 • För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd. Dessa är bl.a. olika konstruktioner, jordvärmebrunnar, solpaneler och fasadändringar. Om detta stadgas i markanvändnings- och bygglagens paragraf 126.
 • För en nybyggnad eller en gammal byggnads tillbyggnad behövs alltid bygglov.
 • Bygglov behövs också för sådana renoverings- och ändringsarbeten som kan jämföras med nybyggande eller utökande av utrymme som räknas till våningsytan. Om renoverings- och ändringsarbetena påverkar invånarnas säkerhet och hälsa, ska bygglov ansökas även för dessa arbeten.
 • Tillståndspliktig är också en väsentlig ändring av en byggnads eller en byggnadsdels användningsändamål. Vid behandlingen av lov övervägs hur ändringarna påverkar planläggningen och markanvändningen samt hur de egenskaper som krävs av byggnaden ändras.
 • Hos byggnadstillsynen ansöks även om förlängning av bygglov och åtgärdstillstånd.

 

Vasa stads byggnadsordning

Blanketter

Om lov ansöks via byggnadstillsynens webbtjänst, finns de blanketter som behövs för en elektronisk ansökan under mellanbladet Bilagor i webbtjänsten.

Ansökans bilagor

Till ansökan bör bifogas följande dokument:

 • Utredning av byggplatsens besittning (lagfartsprotokoll, kopia av köpebrev, gravationsintyg eller byggplatsens arrendeavtal).
 • Handelsregisterutdrag/ föreningsregisterutdrag, av vilket  det framkommer vem som skriver under ansökan för bolaget/föreningen.
 • Styrelsens eller bolagsstämmans protokollsutdrag, av vilket framgår bolagets/föreningens samtycke till projektet.
 • Fullmakt, om någon annan än den sökande skriver under ansökan.
 • Huvudritningar (PDF/A-format eller 2 serier försedda med ryggar och sammanbundna bifogas pappersansökan)
  – situationsplan 1:500 eller 1:200, plan-, fasad- och skärning 1:50 eller 1:100, rökkanalritning 1:20, skärning av rökkanalen vid genomföringar 1:20
  – på fasadritningar anges fasadmaterial inklusive färgmodeller
  – skärningsritningen genom tomten samt ytvattenplanering
  – detaljritning brandsektionering
 • Byggprojektanmälan (RH1 och RH2) för befolkningsregistercentralen fylls i byggnadsvis.
 • Redogörelse över grannarnas hörande/samtycke.
  – Från alla angränsande grannar, på andra sidan vägen och snett mittemot.
  – Man hör granntomtens ägare/arrendator. Ifall grannen är Vasas stad, kontakta Fastighetssektorns tomtservice.                                                                                                                                                                     – Eventuella undantag eller påbörjande mot garanti ska antecknas på blanketten.
 • Bedömning av huvudprojekterarens behörighet
  – För byggnadsprojektet bör utnämnas en för projektet kompetent huvudprojekterare som ansvarar för planeringen och kvaliteten i sin helhet.
 • Energicertifikat, miljöministeriets förordning om energicertifikat (487/2007)
 • Energiutredning gällande reparations- och ändringsarbeten i byggnad
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Utredning av grundläggningsförhållanden
  – Av grundundersöknings- eller grundkonstruktionssakkunnig fritt formulerad utredning.
 • Fotografi på byggnad som ska rivas samt utredning över rivningsavfallet.
 • Redogörelse över avloppsvattenbehandlingen
 • Garanti
  – Grannarna bör höras om byggnadsarbetet inleds mot garanti
 • Planeringsbehovsbeslut / undantagslov
  – utdrag ur stadsstyrelsens planeringssektions protokoll eller planläggningschefens beslut på basis av vilket planeringsbehovsbeslut eller undantagslov har beviljats.
 • Anmälan om befolkningsskyd

Taxor

Alla lov är avgiftsbelagda. För behandlingen av tillståndsdokument i pappersform uppbärs en avgift enligt taxan fr.o.m. 1.1.2019.

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Lovberedning och rådgivning

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens öppettider

 • mån-tor 9-15, fredagarna stängt

Byggnadstillsynens postadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, PB 2, 65101 VASA
Byggnadstillsynens faktureringsadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, BP 129, 65101 VASA

Ni kan lämna in papperspost i byggnadstillsynens postlåda som finns på ytterväggen brevid tekniska verkets ytterdörrar på högra sidan.