Förbigå menyn

Information om coronaviruset

keltainen rakennus vaasassa

Att söka bygglov och åtgärdstillstånd

Både för byggande och rivning ska i regel sökas lov. Kostnaden för behandlingen av tillståndsdokument i pappersform samt bygglovet faktureras enligt gällande taxa. Tillståndsärenden ska skötas så att de är i skick i god tid innan bygg- eller renoveringsprojektet inleds.
Tillståndet behandlas vanligen inom 2-4 veckor efter att ansökan mottagits eller från att den sökande har inlämnat alla handlingar och utredningar som behövs för behandlingen av lovet. Ett bygglov är i kraft 5 år.

 

Lovet sökas alltid skriftligt och helst via webbtjänsten.

Meddelande 27.8.2020 Byggnadstillsynens dörrar hålls stängda. I första hand kontakt till byggnadstillsynen elektroniskt!

Via byggnadstjänstens webbtjänst för byggande kan du ansöka om lov för de flesta byggprojekt, som t.ex. bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglovets giltighetstid.

Vi har bytt till elektronisk arkivering sedan början av 2020. Av den anledningen accepterar vi bara PDF/A-filer.

Från och med den 1.1.2020 behöver ni inte lämna in huvudritningar i pappersformat till oss om ni ansöker om lov via webbtjänsten.

För mer information om ansökan om tillstånd

 

 • Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.
 • Nästan allt byggande kräver bygglov eller annat myndighetsgodkännande. Även utbyggnader samt betydande renoveringar och ombyggnader eller ändringar av byggnaders användningsändamål förutsätter ett bygglov eller åtgärdstillstånd.
 • För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bestämmelser om detta finns i markanvändnings- och bygglagen.
 • För en nybyggnad eller en gammal byggnads tillbyggnad behövs alltid bygglov.
 • Bygglov behövs också för sådana renoverings- och ändringsarbeten som kan jämföras med nybyggande eller utökande av utrymme som räknas till våningsytan. Om renoverings- och ändringsarbetena påverkar invånarnas säkerhet och hälsa, ska lov ansökas även för dessa arbeten.
 • Tillståndspliktig är också en väsentlig ändring av en byggnads eller en byggnadsdels användningsändamål. Vid behandlingen av lov övervägs hur ändringarna påverkar planläggningen och markanvändningen samt hur de egenskaper som krävs av byggnaden ändras.
 • Mindre byggprojekt förutsätter åtgärdstillstånd. Sådana projekt är bland annat olika konstruktioner och anläggningar samt ändring av en byggnads fasad.
 • Hos byggnadstillsynen ansöks också om tillstånd till förlängning av bygglov.

 

Vasa stads byggnadsordning

Blanketter

Ansökans bilagor

Till ansökan bör bifogas följande dokument:

 • Utredning av byggplatsens besittning (lagfartsprotokoll, kopia av köpebrev eller arrendeavtal)
 • Handelsregisterutdrag/föreningsregisterutdrag, var det framkommer vem som skriver under ansökan för bolaget/föreningen
 • Fullmakt, om någon annan än den sökande skriver under ansökan
 • Huvudritningar (PDF/A-format eller 2 serier försedda med ryggar och sammanbundna bifogas pappersansökan)
  – Situationsplan 1:500 eller 1:200, plan-, fasad- och skärning 1:100 eller 1:50, rökkanalritning 1:20, skärning av rökkanalen vid genomföringar 1:20
  – På fasadritningar anges fasadmaterial inklusive färgmodeller
  – Skärningsritningen genom tomten samt ytvattenplanering
  – Detaljritning brandsektionering
 • Byggprojektanmälan (RH1 och RH2) för befolkningsregistercentralen ifylles 1 st per byggnad
 • Utredning av grannarnas hörande/samtycke
  – Från alla angränsande grannar, på andra sidan vägen och snett mittemot
  – Man hör granntomtens ägare/arrendator. Ifall grannen är Vasas stad, kontakta Fastighetssektorns tomtservice.
  – För undantag eller för påbörjande mot garanti måste man skriftligt anteckna på blanketten
 • Bedömning av projekterarens behörighet
  – För byggnadsprojektet bör utnämnas en för projektet kompetent person som ansvarar för planeringen och kvaliteten i sin helhet (huvudplanerare)
 • Energicertifikat, miljöministeriets förordning om energicertifikat (487/2007)
 • Energiutredning gällande reparations- och ändringsarbete i byggnad
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Utredning av grundläggningsförhållanden
  – Av grundundersöknings- eller grundkonstruktionssakännare fritt formulerad utredning
 • Byggnad som skall rivas: fotografi samt utredning över rivningsavfallet
 • Utredning av behandling av avloppsvattnet
 • Garanti
  – Grannarna bör höras samt kvitto på inbetald summa för inledande av byggnadsarbete innan lovet vunnit laga kraft)
 • Planeringsbehovsbeslut / Undantagslov
  – stadsstyrelsens planeringssektionsmötes protokollsutdrag av undantagslov. Planläggningschefens beslut angående planeringsbehovsbeslut / undantagslov
 • Anmälan om befolkningsskyd

Taxor

Alla lov är avgiftsbelagda. För behandlingen av tillståndsdokument i pappersform uppbärs en avgift enligt taxan fr.o.m. 1.1.2019.

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Lovberedning och rådgivning

 • Sofia Bagge 040 046 4942

 • Susanna Filla 040 068 0448

 • Juha Jääskeläinen 040 675 0109

 • Harri Suoranta (FVA och ventilation) 040 569 6700

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens öppettider

 • mån-tor 9-15, fredagarna stängt

Byggnadstillsynens postadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, PB 2, 65101 VASA
Byggnadstillsynens faktureringsadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, BP 129, 65101 VASA