Förbigå menyn
keltainen rakennus vaasassa

Ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd

Tillstånd ska i regel sökas för både byggande och rivning. Tillståndsärenden ska skötas så att de är i skick i god tid innan bygg- eller renoveringsprojektet inleds. Tillståndet behandlas vanligen inom 2-4 veckor efter att den sökande har inlämnat alla handlingar och utredningar som behövs för behandlingen av lovet. Ett bygglov är i kraft fem år och byggandet bör påbörjas inom tre år. Ett åtgärdstillstånd är i kraft tre år. Bygglov och övriga lov faktureras enligt gällande prislista. En separat avgift tas ut vid handläggning av pappersansökningar.

Bygglovs behandling

 

Lov ansöks alltid skriftligt och i första hand via e-tjänsten.

Via byggnadstillsynens e-tjänst kan du ansöka om tillstånd för de flesta byggprojekt, bland annat bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglov. Via e-tjänsten kan du vara i kontakt med lovberedarna innan lovet tas under behandling och under behandlingstiden.

Vi har övergått till elektronisk arkivering i början av år 2020 och därför tar vi endast emot filer i PDF/A-format.

Från och med år 2020 behöver papperskopior av huvudritningarna inte längre lämnas in i samband med en elektronisk ansökan.

Tilläggsinformation i samband med lovansökan

 • Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.
 • Nästan allt byggande kräver bygglov eller åtgärdstillstånd.
 • För vissa mindre byggprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd. Dessa inkluderar olika konstruktioner, jordvärmebrunnar, solpaneler och fasadförändringar. Detta anges i 126 § av markanvändnings- och bygglagen.
 • En nybyggnad eller utvidgning av en gammal byggnad kräver alltid bygglov.
 • Bygglov behövs också för renoverings- och ändringsarbeten som är jämförbara med nybyggnad eller om våningsytan ökar. Om renoveringen och ändringarna påverkar de boendes säkerhet och hälsa, ska bygglov också sökas.
 • En väsentlig ändring av användningsändamålet för byggnaden eller en del av den är också tillståndspliktig. Vid lovhandläggning övervägs hur förändringarna påverkar planläggningen och markanvändningen samt hur byggnadens egenskaper förändras.
 • Förlängning av bygglov och åtgärdstillstånd ansöks också hos byggnadstillsynen.

 

Vasa stads byggnadsordning

Blanketter

Om lov söks via e-tjänsten finns de blanketter som krävs för ansökan under fliken Bilagor i e-tjänsten.

Ansökans bilagor

Till ansökan bör bifogas följande dokument:

 • Utredning av byggplatsens besittning (lagfartsprotokoll, kopia av köpebrev, gravationsintyg eller byggplatsens arrendeavtal).
 • Handelsregisterutdrag/ föreningsregisterutdrag, av vilket  det framkommer vem som skriver under ansökan för bolaget/föreningen.
 • Styrelsens eller bolagsstämmans protokollsutdrag, av vilket framgår bolagets/föreningens samtycke till projektet.
 • Fullmakt, om någon annan än den sökande skriver under ansökan.
 • Huvudritningar (PDF/A-format eller 2 serier försedda med ryggar och sammanbundna bifogas pappersansökan)
  – situationsplan 1:500 eller 1:200, plan-, fasad- och skärning 1:50 eller 1:100, rökkanalritning 1:20, skärning av rökkanalen vid genomföringar 1:20
  – på fasadritningar anges fasadmaterial inklusive färgmodeller
  – skärningsritningen genom tomten samt ytvattenplanering
  – detaljritning brandsektionering
 • Byggprojektanmälan (RH1 och RH2) för befolkningsregistercentralen fylls i byggnadsvis.
 • Redogörelse över grannarnas hörande/samtycke.
  – Från alla angränsande grannar, på andra sidan vägen och snett mittemot.
  – Man hör granntomtens ägare/arrendator. Ifall grannen är Vasas stad, kontakta Fastighetssektorns tomtservice.                                                                                                                                                                     – Eventuella undantag eller påbörjande mot garanti ska antecknas på blanketten.
 • Bedömning av huvudprojekterarens behörighet
  – För byggnadsprojektet bör utnämnas en för projektet kompetent huvudprojekterare som ansvarar för planeringen och kvaliteten i sin helhet.
 • Energicertifikat, miljöministeriets förordning om energicertifikat (487/2007)
 • Energiutredning gällande reparations- och ändringsarbeten i byggnad
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Utredning av grundläggningsförhållanden
  – Av grundundersöknings- eller grundkonstruktionssakkunnig fritt formulerad utredning.
 • Fotografi på byggnad som ska rivas samt utredning över rivningsavfallet.
 • Redogörelse över avloppsvattenbehandlingen
 • Garanti
  – Grannarna bör höras om byggnadsarbetet inleds mot garanti
 • Planeringsbehovsbeslut / undantagslov
  – utdrag ur stadsstyrelsens planeringssektions protokoll eller planläggningschefens beslut på basis av vilket planeringsbehovsbeslut eller undantagslov har beviljats.
 • Anmälan om befolkningsskyd

Avgifter

Alla lov är avgiftsbelagda. För behandlingen av tillståndsdokument i pappersform uppbärs en avgift enligt taxan fr.o.m. 1.1.2019.

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Lovberedning och rådgivning

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens öppettider

 • mån-tor 9-15, fredagarna stängt.

Byggnadstillsynens postadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, PB 2, 65101 VASA
Byggnadstillsynens faktureringsadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, BP 129, 65101 VASA

Ni kan lämna in papperspost i byggnadstillsynens postlåda som finns på ytterväggen brevid tekniska verkets ytterdörrar på högra sidan.