Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Specialplaner och utredningar

I bygglovbeslutets lovvillkor fastställs vilka specialplaner och utredningar byggaren/byggherren ska tillställa byggnadstillsynen. Planer/utredningar ska lämnas in innan ifrågavarande arbete inleds.
Om lov har ansökts via byggnadstillsynens webbtjänst, levereras specialplanerna i PDF/A-format via webbtjänsten. Om lov har ansökts som pappersansökan, levereras specialplanerna i pappersformat enligt anvisningarna nedan.

Vatten- och avloppsplaner

Vatten- och avloppsplaner med behövliga handlingar ska lämnas in till byggnadstillsynen innan vatten- och avloppsarbetena inleds. Planerna ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.

Läs mera / Printa ut en noggrannare anvisning: Inlämnandet av vatten- och avloppsplaner till byggnadstillsynen & Anslutning till vatten- och avloppsnätet (pdf)

Ventilationsplaner

Ventilationsplaner ska lämnas in till byggnadstillsynen innan ventilationsarbetena inleds. Planer för ventilationsanordningar (1 serie planritningar) ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.

Konstruktionsplaner

Konstruktionsplaner med behövliga handlingar ska lämnas in till byggnadstillsynen innan byggarbetena inleds. Planerna (1 serie konstruktionsritningar och -beräkningar) ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.

Fuktsäkerhetsplan

I bygglovsbeslutet antecknas de åtgärder som krävs i anslutning till fuktsäkerheten. En separat fuktsäkerhetsplan förutsätts som specialplan vid nybyggen för objekt med tre eller flera bostäder och i andra objekt av motsvarande storlek. Vid reparationsbyggande övervägs behoven av en fuktsäkerhetsplan enligt objektets fukttekniska svårighetsgrad.

Vid användandet av Kuivaketju10-verksamhetsmodellen (https://kk10.rala.fi) är den tillräcklig och någon annan plan behövs inte.

Läs mera: Uppföljning av byggnadernas fuktsäkerhet vid bygglovsprocessen

Brandtätningsplaner

Planen ska inlämnas till byggnadstillsynen elektroniskt i PDF/A-format.

Planen kan göras i byggnadens planritning, där det vid varje genomföring märks ut brandtätningstyp, bokstavs- och nummerbeteckning. I detaljritningar som kompletterar planritningen presenteras varje genomföring med specialvillkor; tillåtna genomförbara ledningsinstallationer med eventuella kant- och centrumavstånd, genomföringsöppningarnas tillåtna storlek, sektionerande konstruktioners material och tjocklek.

Genomförandedokumenten och de använda byggprodukternas gransknings- och serviceanvisningar ansluts till byggnadens bruks- och underhållsanvisningar.

Läs mera: Brandtätningar i byggnader

  • Brandtätningar i byggnader

    Genom byggnaders sektionerande byggnadsdelar, väggar och mellanbjälklag blir man tvungen att föra olika slag av fastighetsteknik såsom vatten- och avloppsrör samt elkablar. En förutsättning för dessa genomföringar är att de inte väsentligt försvagar byggnadsdelens brandsektionering. Med brandtätningar avses tätande av en genomgående konstruktion så att det motsvarar den förutsatta brandsektioneringen.