Förbigå menyn

Specialplaner och utredningar

I bygglovbeslutets lovvillkor fastställs vilka specialplaner och utredningar byggaren/byggherren ska tillställa byggnadstillsynen. Planer/utredningar ska lämnas in innan ifrågavarande arbete inleds.
Om lov har ansökts via byggnadstillsynens webbtjänst, levereras specialplanerna i PDF/A-format via webbtjänsten. Om lov har ansökts som pappersansökan, levereras specialplanerna i pappersformat enligt anvisningarna nedan.

Konstruktionsplaner

Konstruktionsplaner med behövliga handlingar ska lämnas in till byggnadstillsynen innan byggarbetena inleds. Planerna (1 serie konstruktionsritningar och -beräkningar) ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.

Vatten- och avloppsplaner

Vatten- och avloppsplaner med behövliga handlingar ska lämnas in till byggnadstillsynen innan vatten- och avloppsarbetena inleds. Planerna ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.

Läs mera / Printa ut en noggrannare anvisning: Inlämnandet av vatten- och avloppsplaner till byggnadstillsynen & Anslutning till vatten- och avloppsnätet (pdf)

Ventilationsplaner

Ventilationsplaner ska lämnas in till byggnadstillsynen innan ventilationsarbetena inleds. Planer för ventilationsanordningar (1 serie planritningar) ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.

Fuktsäkerhetsplan

I bygglovsbeslutet antecknas de åtgärder som krävs i anslutning till fuktsäkerheten. En separat fuktsäkerhetsplan förutsätts som specialplan vid nybyggen för objekt med tre eller flera bostäder och i andra objekt av motsvarande storlek. Vid reparationsbyggande övervägs behoven av en fuktsäkerhetsplan enligt objektets fukttekniska svårighetsgrad.

Vid användandet av Kuivaketju10-verksamhetsmodellen (https://kk10.rala.fi) är den tillräcklig och någon annan plan behövs inte.

Läs mera: Uppföljning av byggnadernas fuktsäkerhet vid bygglovsprocessen

Brandtätningsplaner

Planen ska inlämnas till byggnadstillsynen elektroniskt i PDF/A-format.

Planen kan göras i byggnadens planritning, där det vid varje genomföring märks ut brandtätningstyp, bokstavs- och nummerbeteckning. I detaljritningar som kompletterar planritningen presenteras varje genomföring med specialvillkor; tillåtna genomförbara ledningsinstallationer med eventuella kant- och centrumavstånd, genomföringsöppningarnas tillåtna storlek, sektionerande konstruktioners material och tjocklek.

Genomförandedokumenten och de använda byggprodukternas gransknings- och serviceanvisningar ansluts till byggnadens bruks- och underhållsanvisningar.

Läs mera: Brandtätningar i byggnader