Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Brandtätningar i byggnader

Genom byggnaders sektionerande byggnadsdelar, väggar och mellanbjälklag blir man tvungen att föra olika slag av fastighetsteknik såsom vatten- och avloppsrör samt elkablar. En förutsättning för dessa genomföringar är att de inte väsentligt försvagar byggnadsdelens brandsektionering. Med brandtätningar avses tätande av en genomgående konstruktion så att det motsvarar den förutsatta brandsektioneringen.

För den som upprättar en brandtätningsplan finns det inte för närvarande någon specialkompetens, utan den görs av en huvud-, konstruktions- eller vvs-planerare eller en planerare från brandsektorn.

Planen görs parallellt med planerna för andra specialområden och i samarbete med de övriga planerarna.

I bygglovsbeslutet kommer ett tillståndsvillkor gällande brandtätningsplanen. Fastän ett tillståndsvillkor för inlämnande av en brandtätningsplan inte skulle finnas i tillståndsbeslutet, hör det till den som ska inleda ett byggprojekt att se till att de sektionerande byggnadsdelarnas brandtätningar har gjorts enligt gällande förordningar och bestämmelser.

För brandtätningar används CE-märkta produkter enligt planerna. Riktlinjerna för det europeiska tekniska godkännandet (ETAG 026-serien) möjliggör CE-märkning av brandtätningar, då tillverkaren på ansökan har fått ett europeiskt tekniskt godkännande för sin produkt (ETA).

Vid planering med ett produktnamn får i planerna inte användas termen ”eller dylikt, e.d.”.

I planerna för brandtätningar är det bra att lägga till följande text: ”För brandtätningar används endast produkter enligt planerna. Om produkten byts ut, ska för beställaren och byggnadstillsynen presenteras en ändringsplan jämte övriga dokument/godkännanden som utarbetats av en brandteknisk expert.”

 

I kraven iakttas i huvuddrag följande indelning:

Egnahemshus och radhus

 • För brandtätningar ska CE-märkta produkter användas enligt tillverkarens anvisningar.
 • Ansvariga arbetsledaren granskar och undertecknar inspektionsprotokollets ärendepunkt, med vilken fastställs att man i objektet har förfarit enligt bestämmelserna.

 

Flervåningshus

 • Brandtätningsplanen upprättas av en kompetent person, t.ex. huvud-, konstruktions- eller vvs-planerare eller planerare för brandsektorn.
 • Ansvariga arbetsledaren granskar och undertecknar inspektionsprotokollets ärendepunkt, med vilken fastställs att man i objektet har förfarit enligt bestämmelserna.
 • Krav kan vid behov ställas bland annat på installatörens kompetens, ordnandet av inspektioner samt dokumenteringm utmärkande av brandtätningar och produktens livslängd.

 

Sjukhus, vårdinrättningar, hotell, affärsbyggnader och andra krävande byggnader

 • Brandtätningsplanen upprättas av en kompetent planerare inom brandsektorn i samarbete med huvud-, konstruktions-, vvs-planerare.
 • I brandtätningsplanen ingår i allmänhet också en textdel, där man kan framföra krav bland annat på installatörens kompetens, ordnandet av isnpektioner samt dokumentering, utmärkande av brandtätningar och produktens livslängd.

 

Linjesaneringar, där de inte ingår sanering av ventilationen

Om det är fråga om bruksvatten- och avloppssanering / ny linjestigning, som installeras i trapphus.

 • För brandtätningar används CE-märkta produkter enligt tillverkarens anvisningar.
 • Ansvariga arbetsledaren granskar och undertecknar inspektionsprotokollets ärendepunkt, med vilken fastställs att man i objektet har förfarit enligt bestämmelserna.

 

Hustekniska saneringar, där sanering av ventilationen finns med

 • Brandtätningsplanen upprättas av en kompetent person, t.ex. huvud-, konstruktions- eller vvs-planerare eller planerare för brandsektorn.
 • För brandtätningar används CE-märkta produkter enligt planerna.
 • Ansvariga arbetsledaren granskar och undertecknar inspektionsprotokollets ärendepunkt, med vilken fastställs att man i objektet har förfarit enligt bestämmelserna.
 • Brandtätningsinstallatören uppgör ett eget dokument om genomföringarna (installatörsintyg), med vilket man kan konstatera att dessa är enligt brandtätningsplanen.

 

Brandtätningsplan

Brandtätningsplanen ska inlämnas till byggnadstillsynen elektroniskt som PDF -fil antingen direkt till sektionen i Specialbeskrivningar ePermit -systemet (https://ebygglov.vasa.fi) eller via e-post till adressen: rakennusvalvonta.luvat(at)vaasa.fi.

Planen kan göras i byggnadens planritning, där det vid varje genomföring märks ut brandtätningstyp, bokstavs- och nummerbeteckning. I detaljritningar som kompletterar planritningen presenteras varje genomföring med specialvillkor; tillåtna genomförbara ledningsinstallationer med eventuella kant- och centrumavstånd, genomföringsöppningarnas tillåtna storlek, sektionerande konstruktioners material och tjocklek.

Genomförandedokumenten och de använda byggprodukternas gransknings- och serviceanvisningar ansluts till byggnadens bruks- och underhållsanvisningar.