Förbigå menyn

Åtgärder som inte förutsätter tillstånd

För byggande ska i regel sökas bygglov. Alltid då det är fråga om en byggnad som är skyddad med detaljplan, generalplan eller i lagen eller en byggnad som finns på ett område som är skyddat genom dessa eller en byggnad som annars har skyddsvärden, ska bygglov eller åtgärdstillstånd sökas.

Trots tillståndsförfarandet ska befintliga föreskrifter och bestämmelser alltid följas, och åtgärden får inte föranleda onödig olägenhet för grannarna.

Följande åtgärder förutsätter inte tillstånd:

  • installering av luftvärmepumpar på gårdssidan, så att de inte stör fasaden mot gatan. Observera dock att andra saker, såsom brandsäkerhet eller stadsbildsfrågor, när utrustningen placeras på fasader eller takytor, kan kräva att ärendet avgörs med åtgärdstillstånd eller bygglov. Vid oklara fall, kontakta byggnadstillsynen.
  • installering av solfångare som till totalytan är under 6 m2 och avsedda för uppvärmning av vätska eller solpanel som är avsedd för elproduktion, då ifrågavarande anläggning installeras på gårdssidan och i riktning med takfallet
  • installering av ljusreklam eller motsvarande på en plats på fasaden som tidigare godkänts som reklamplats i samma storlek, befintlig reklamplats
  • byggande av en mindre än 15 meter lång och under 20 m2 stor brygga, då den inte begränsar grannens användning av området. Likaså ersättande bryggor, vilkas storlek inte ändras. Det bör observeras att för byggandet av brygga ska dock samtycke fås av vattenområdets innehavare
  • byggande av ersättande avfallsinhägnad, -tak eller -skydd
  • byggande av inhägnader inne på tomten om avståndet från dessa till tomtgränsen är minst inhägnadens eller stödmurens höjd, max 1,4 m, samt ersättande inhägnader. På centrumområdet och vid gatufasader förutsätts tillstånd av stadsbildsmässiga orsaker
  • ändring av småhus eller motsvarande byggnads fasadfärg med iakttagande av planbestämmelserna och anvisningarna om byggsätt och då färgen inte väsentligt avviker från sin omgivning, ändrande av fönstermaterial
  • på detaljplaneområden och strandområden en/byggplats högst 10 m2 stor, ekonomibyggnad utan eldstad och i lätt konstruktion i anslutning till en befintlig bostadsbyggnad, se också 20 § och 29 §
  • utanför detaljplaneområde, dock inte på strand- eller skyddsområde, en/byggplats till våningsytan högst 20 m2 stor ekonomibyggnad utan eldstad och i lätt konstruktion i anslutning till en befintlig bostadsbyggnad, se också 10 §
  • transformatorer på under 3 m2, då de placeras på ett område som reserverats för sådan verksamhet och skyddsavståndet beaktas

Åtgärdstillstånd förutsätts enligt följande:
– enligt 126 a § i MarkByggL
– alla de åtgärder, för vilka byggnadstillsynsmyndigheten har krävt att tillstånd söks på grund av omständigheter som påverkar det allmänna intresset eller grannens intresse. Dessa kan vara åtgärder som påverkar säkerheten, t.ex. brandavstånd, reservutrymningsvägar eller ärenden som ska bedömas stadsbildsmässigt, t.ex. tejpningar som förfular stadsbilden.

Vasa stads byggnadsordning