Förbigå menyn

Riksdagsvalet 2023

Riksdagsvalet genomförs söndagen den 2 april 2023. Röstningsställena är öppna kl. 9–20 under valdagen. Förhandsröstningen förrättas 22–28.3.2023.

Gör din röst hörd!

Vad väljs i riksdagsvalet?

Enligt Finlands grundlag tillkommer stadsmakten i Finland folket, som företräds av riksdagen. Till riksdagen hör 200 riksdagsledamöter.

Riksdagsledamöterna väljs vart fjärde år med ett direkt, proportionellt och hemligt val.

Riksdagen stiftar alla lagar i Finland och fastställer statsbudgeten. Riksdagen väljer också stadsminister och utövar kontroll över regeringens verksamhet. Riksdagen godkänner dessutom de viktigaste av de internationella överenskommelser som är bindande för Finland och är med och påverkar EU-frågor.

Läs mer om riksdagen. 

Vem får rösta?

Röstberättigad vid riksdagsval som förrättas i Finland är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år.

Läs mer om rösträtt.

Röstning

Röstberättade kan välja att rösta endera på förhand eller på valdagen.

På förhand kan röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet och utomlands, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges i meddelandekortet.

Den som röstar är skyldig att styrka sin identitet vid röstning på röstningsstället. Ett identitetskort med foto räcker som intyg på förhandsröstningsställena och meddelandekortet behövs inte, de som har röstat kvitteras maskinellt.

Läs mer om röstningen.

 

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Öppettider för servicenumren från och med 2.1.2023:

  • vardagar kl. 8-16

Du kan kontakta riksomfattande telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

Kandidater

Vid riksdagsval kan kandidater ställas upp av
1) partier som införts i partiregistret som upprätthålls av Justitieministeriet och
2) valmansföreningar som har bildats av minst 100 röstberättigade.

Man kan rösta på kandidater inom sin egen valkrets. Läs mer om valkretsar.

Se Vasa valkretsens kandidater här

Förhandsröstningsställen i Vasa 22–28.3.2023

På förhand kan röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet och utomlands

Alla förhandsröstningsställen är tillgängliga, med undantag av Kontorscontainern som man inte kommer in i med rullstol.

Visit Vaasas infopunkt, Salutorget  

22–24.3 kl. 10–20

25–26.3 kl. 10–16

27–28.3 kl. 10–20

Prisma, Liselund, Elementfabriksvägen 1

25–26.3 kl. 10–18

27–28.3 kl. 10–20

Ungdomsgården Ristikka, Fräsargatan 2

22–24.3 kl. 10–18

25–26.3 kl. 10–15

27–28.3 kl. 10–20

Tervajoki, Loukovägen 6

22–23.3 kl. 10–19

Siltaranta, Älvstrandsvägen 786

27–28.3 kl. 10–19

Lemonsoft Stadion, Strandlandsvägen 6, södra kortsidan  

22–24.3 kl. 10–20

25–26.3 kl. 10–16

27–28.3 kl. 10–20

Lillkyro Samserviceenhet, Lillkyrovägen 11

22–24.3 kl. 10–18

25–26.3 kl. 10–15

27–28.3 kl. 10–20

Medborgarinfo, Ekgården, Teräsgränden 1

22–24.3 kl. 10–20

25.3 kl. 10–15

27–28.3 kl. 10–20

Brändö bibliotek, Beckbruksgatan 19

22–24.3 kl. 10–19

27–28.3 kl. 10–19

K-Citymarket Stenhaga, Kokkobergsvägen 2–6  

25.–26.3. kl. 10–18

 

Kontorscontainer

K-market Sundom, Sundomvägen 128
22.3 kl. 10–20

Prisma, Jukolavägen 1
23–24.3 kl. 10–20

K-Supermarket Roparnäs, Kungsvägen 69
25–26.3 kl. 10–16

S-market Gerby, Västerviksvägen 2
27– 28.3 kl. 10 – 20

Hemmaröstning

Personer vars rörelseförmåga är så begränsad att de inte kan ta sig till röstningsstället på valdagen eller till ett förhandsröstningsställe utan stora svårigheter kan rösta på förhand i sitt hem. Anmälan ska göras senast tisdag 21.3.2023 kl. 16.00 på e-postadressen kotiaanestys@vaasa.fi eller per telefon 040 558 4311.

Röstning på anstalt

Om förrättande av förhandsröstning på anstalter meddelas separat till anstalterna.

Röstningsställena i Vasa på valdagen 2.4.2023

På valdagen kan man rösta endast på det röstningsställe som anges i meddelandekortet. Röstningsställena är öppna kl. 9–20 under valdagen.

På den ordinarie valdagen är alla röstningsställen tillgängliga.

Röstningsområde, Röstningsställe, Besöksadress

01 Österbottens museum, Österbottens museum, Museigatan 3

02 Stadshuset, Konsthallen, Senatsgatan 1 D

03 Medborgarinstitutet Alma, Medborgarinstitutet Alma, Rådhusgatan 31

04 Vöråstan, Onkilahden yhteinäiskoulu, Berggatan 11

05 Sandviken, Hietalahden koulu, Travgatan 9

06 Brändö, VAMK/Novia, ALERE, Wolffskavägen 31

07 Vikinga, Vikinga skola, Idrottsgatan 10

08 Storviken, Isolahden koulu, Bollgatan 17

09 Nya Gerbyområdet, Länsimetsän koulu, Västerskogsvägen 10

10 Gerby–Västervik, Gerby skola, Västerviksvägen 27

11 Hemstrand, Borgaregatans skola, Borgaregatan 13–15

12 Vapenbrödrabvn–Orrnäs, Purolan päiväkoti, Nöjesvägen 2

13 Roparnäs–Melmo, Huutoniemen koulu, Mannerheimsvägen 41

14 Korsnäståget–Kapellbacken, Nummen koulu, Jaktstigen 4

15 Aspnäs–Gamla Vasa, Variskan koulu, Gamla Vasagatan 20

16 Sunnanvik, Suvilahden koulu, Teirgatan 2

17 Sundom, Sundom skola, Sundomvägen 13

18 Tervajoki, Tervajoen koulu, Malamovägen 2

19 Kyrkbyn, Savilahden yhtenäiskoulu, Savilahdentie 1–5

20 Merikart, Merikaarron koulu, Merikartvägen 774

Valresultat

Det preliminära valresultatet blir klart redan på valdagskvällen. När vallokalerna har stängts klockan 20 offentliggörs förhandsröstningsresultatet som överförts till valdatasystemet. I allmänhet är det preliminära valresultatet klart i sin helhet senast klockan 23.

Valkretsnämnden fastställer hela valresultatet i valkretsen onsdagen efter valdagen vid ett möte som börjar senast kl. 18 och skriver ut fullmakter till de nya riksdagsledamöterna.

Valresultatet publiceras i Justitieministeriets Informations- och resultattjänst.

Valkompasser

Här sätter vi in valkompasser där du kan söka efter en lämplig kandidat när kompasserna öppnas.

Yles valkompass

Sanomas valkompass (på finska)

Ilta-Lehti valkompass (på finska).

MTV:s valkompass  (på finska).