Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kurssilla toimintaa vaasa-opistossa

Kursutbud

Vi erbjuder flera kunskaps- och färdighetsämnen som du kan studera eller ha som hobby. Hos oss kan du lära dig till egen glädje eller förvärva färdigheter för arbetslivet. Livslångt lärande tillhör alla.

Teater- och ordkonst

På teater- och ordkonstkurserna lär du dig att uttrycka dig verbalt både muntligt, skriftligt och mimiskt. På skrivarkurserna får du respons om dina texter både av gruppen och av läraren. På kursen för scenkonst kan scenskräck utvecklas till ett scenbegär.

 • För teater- och ordkonstkurserna ansvarar planeringsläraren för samhällsämnen, teater- och ordkonst Riikka Paakkunainen, 040 538 6564.
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Människan och välbefinnande/Världen och vi

Människan och välbefinnande-kurserna har som mål att förbättra ditt hälsotillstånd och din livsföring. Syftet med kurserna är att stärka resurser och funktionsförmåga. Kurserna innehåller praktiska övningar samt diskussioner med gruppen.

 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

 

Världen och vi-kurserna innehåller föreläsningar och kurser, där vi försöker gestalta vår omvärld  och människan i samhället. På kurserna diskuteras aktuella och intressanta ämnen. I programmet ingår också utflykter och studiebesök till olika objekt, såsom konstutställningar eller teatrar.

 • För Världen och vi-kurserna ansvarar planeringsläraren för samhällsämnen, teater- och ordkonst Riikka Paakkunainen, 040 538 6564.
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Dans och motion

Dans och motion-kurserna stärker kroppen och utvecklar kreativiteten. Undervisningen utgår från kursdeltagarnas fysiska grundnivå. På lektionerna går vi framåt småningom genom att öka rörligheten, utveckla kroppskännedomen och stärka självkännedomen.

Bland Dans och motion-kurserna kan du välja enligt eget tycke till exempel yoga, pilates, olika dansgrenar eller konditionsboxning och motionsgymnastik. På alla kurser tillämpas egna speciella metoder.

 • För Dans och motion-kurserna ansvarar
  I Vasa och Lillkyro läraren i dans och motion Joanna Kraft-Nappari, 040 541 6047.
  I Laihela och Storkyro Sari Dahlsten 045 6738 989
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Matlagning och bakning

På matlagnings och bakkurserna lär du dig att hantera råvaror samt att tillreda smakliga och hälsosamma maträtter och bakverk. Kortkurser enligt olika teman hjälper dig att göra förnuftiga näringsmässiga val. På kurserna kan du njuta av inhemska och internationella smakupplevelser. Råvarorna ingår i kursavgiften.

 • För Matlagning och bakning-kurserna ansvarar ledande textilslöjdslärare Teija Ohvo, 040 536 0846
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Barn och unga samt Tillsammans med barnen-kurser

På Barn och unga-kurserna deltar barnet utan en vuxen. Barnen bekantar sig med färdigheternas och konstens värld genom göra saker på egna villkor. Kurserna utvecklar barnets motorik och fantasi.

På Tillsammans med barnen-kurserna deltar barnet med mamma, pappa, en mor- eller farförälder eller någon annan närstående vuxen. Kurserna syftar till att familjemedlemmar och närstående gör trevliga saker tillsammans, till exempel ordkonst för babyer, musiklekskola, bakning och keramikarbete. Kursanmälan görs på den vuxnas namn och i tilläggsuppgiftsfältet skrivs barnets/barnens namn. Om det i samband med kursen inte nämns något om barnets ålder, kan föräldern bedöma barnets färdigheter att delta.

För Barn och unga- och Tillsammans med barnen-kurserna ansvarar

 • planeringsläraren för samhällsämnen, teater- och ordkonst Riikka Paakkunainen, 040 538 6564
 • ledande textilslöjdslärare Teija Ohvo, 040 536 0846
 • planeringslärare i konstämnen Maija Minni, 040 537 3106
 • lärare i dans och motion Joanna Kraft-Nappari, 040 541 6047
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Språk

Målet för språkundervisningen är en funktionell språkkunskap, som gör att du klarar dig enligt din egen nivå i olika språkanvändningssituationer. Tyngdpunkten ligger på utveckling av den muntliga språkkunskapen. På språkkurserna lär du dig språk enligt slow learning-principen i lugn takt. I samband med varje språkkurs nämns färdighetsnivån. Om du är osäker på vilken kursnivå som är lämplig för dig, kan du jämföra din språkkunskap med beskrivningen av färdighetsnivåer nedan. Färdighetsnivåerna motsvarar nivåerna för allmänna språkexamina: grundnivå 1-2, mellannivå 3-4, högsta nivå 5-6.

Grundnivån

Färdighetsnivå 1 (A1): Du förstår grundläggande uttryck, som anknyter till ditt eget liv. Du klarar av de enklaste muntliga och skriftliga kommunikationssituationerna. Du känner det grundläggande ordförrådet och strukturerna.

Färdighetsnivå 2 (A2): Du förstår tydliga muntliga och skriftliga meddelanden, som behandlar bekanta ämnen. Du klarar av kommunikationssituationer, som behandlar vardagliga saker. Du behärskar de grundläggande strukturerna och det centrala ordförrådet.

Mellannivån

Färdighetsnivå 3 (B1): Du förstår längre tal och vanliga texter. Du klarar dig i de vanligaste praktiska samtalsituationerna och kan skriva enhetliga texter om vardagliga ämnen. Du behärskar ordförrådet och de viktigaste grundläggande strukturerna i anslutning till det vardagliga livet.

Färdighetsnivå 4 (B2): Du klarar av en diskussion i normalt tempo om allmänna ämnesområden. Du förstår texter som behandlar allmänna ämnesområden. Du kan skriva privata och halvofficiella texter samt uttrycka dina tankar som enhetliga helheter. Du behärskar de grundläggande strukturerna och ordförrådet väl.

Högsta nivån

Färdighetsnivå 5 (C1): Du förstår längre tal i normalt tempo väl. Du förstår strukturellt och språkligt komplicerade texter och modern litteratur. Du talar och skriver tydligt om olika ämnen. Du behärskar strukturerna och ordförrådet väl.

Färdighetsnivå 6 (C2): Du förstår utan svårighet alla slag av talat och skrivet språk. Du talar och skriver flytande i en för respektive situation lämplig stil. Du behärskar strukturer och ordförråd säkert och det förekommer inga brister.

Ytterligare uppgifter om allmänna språkexamina www.oph.fi > examenstjänster > allmänna språkexamina

 • För språkundervisningen ansvarar planeringsläraren i språk , 040 538 5891,
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Datateknik

Målet för kurserna inom Datateknik är att du lär dig att använda möjligheterna som digitaliseringen och datatekniken erbjuder. Kurstemana är med tanke på hantering av vardagen nyttiga databehandlingsfärdigheter. På kurserna studerar du funktioner, som du behöver på fritiden, i hobbyer, arbetslivet samt efter arbetslivet.

 • För Datateknik-kurserna ansvarar planeringslärare i datateknik och musik Pekka Tikkanen, 040 539 8277
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Konstämnen och musik

Bildkonstkurserna har planerats så att de kompletterar varandra. På dem ges både allmänbildande och individuell undervisning, som syftar till att förstå konst och självständigt producerande.
På fotograferingskursen utvecklas ditt kreativa uttryck och du lär dig att ta vardagsbilder på ett kvalitativt sätt.  Keramikkurserna utvecklar den tredimensionella rumsliga gestaltningsförmågan. På kurserna kan du bekanta dig med keramikens grunder till exempel genom att dreja eller så kan du koncentrera dig på att skulptera efter levande modell.

Hösten 2017 inleddes vid Vaasa-opisto en fyraårig grundläggande bildkonstundervisning för vuxna. Undervisningen ges i enlighet med grunderna i den nationella läroplanen för över 18-åringar.

 • För konstämneskurserna ansvarar planeringslärare i konstämnen Maija Minni, 040 537 3106
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

 

Inom musikundervisningen erbjuds instrument- och sångkurser på olika nivåer både som individuell undervisning och gruppundervisning. Som instrument kan du välja violin, gitarr, ukulele, trummor eller piano. Kursutbudet omfattar olika körer, instrumentalensembler samt olika genrer för individuella sånglektioner.

 • För musikkurserna ansvarar planeringslärare i  musik Linda Rönnholm, 040 6840 913
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Textilslöjd och teknisk slöjd samt formgivning

Målet för undervisningen i textilslöjd och formgivning är att utveckla färdigheterna, arbetssätten, problemlösningsförmågan och det kreativa uttrycket. Undervisningen innehåller både traditionella och nya tekniker. På kursen lär du dig mångsidiga kunskaper och färdigheter såväl inom sömnad, vävning som specialtekniker. Flera kurser kompletterar och stöder varandra.

Grundläggande konstundervisning för vuxna i slöjd KO-KE-VA är en studiehelhet som baserar sig på den nationella läroplanen för visuella konstformer. Kursen omfattar treåriga grundstudier och grundar sig på hantverksuttryck och i studierna ingår flera olika tekniker. En ny KO-KE-VA-period inleds hösten 2019.

För textilslöjds- och formgivningskurserna ansvarar områdesvis

 • Vasa: ledande textilslöjdslärare Teija Ohvo, 040 536 0846
 • Laihela, Storkyro, Lillkyro: Helka Mäkinen (1.9.) 040 635 2905

Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

 

På Teknisk slöjd och formgivning-kurserna är målet för undervisningen att väcka traditionella hantverksfärdigheter till liv genom olika tekniker.  Under handledning lär du dig att tillämpa och utveckla dina kunskaper för dagens behov genom att utnyttja moderna arbetsredskap, -sätt och -material. Syftet med undervisningen är skapa glädje genom att arbeta med händerna och lära sig nytt och du lär dig att sätta värde på din egen kunskap, förmåga och kreativitet.  Trä och metall är de material som bearbetas.

 • För smyckes-, trä- och metallarbetskurserna ansvarar planeringslärare för teknisk slöjd Marko Rautakoski, 040 542 1924
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här

Trädgård, friluftsliv och trafik

På trädgårdsskötselkurserna lär du dig basfärdigheter i planering och anläggande av en trädgård samt skötsel och val av växter. Kurserna lämpar sig såväl för dem som ämnar anlägga en ny trädgård som dem som har för avsikt att iståndsätta en gammal trädgård.

 • För trädgårdsskötselkurserna ansvarar, 040 635 2905

Frilufts-, trafik- och navigeringskurserna fokuserar på teori eller praktiska övningar.

 • För frilufts-, trafik- och navigeringskurserna ansvarar planeringslärare för samhällsämnen, ord- och teaterkonst Riikka Paakkunainen, 040 538 6564
 • Mera uppgifter och anmälan till kurserna här
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kundtjänst, fakturering