Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Barnkläder i kappstället 3

Familj, parrelation och skilsmässa

  • Adoptionsrådgivning ges såväl till förälder som vill adoptera bort sitt minderåriga barn som till en person som tänker adoptera ett barn. Syftet med adoptionsrådgivning är att bevaka barnets bästa samt hjälpa barnet, barnets biologiska föräldrar och adoptivföräldrar innan domstol fastställer adoptionen samt vid behov även därefter.

  • Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kan förutsätta barnskydd. På denna sida har sammanställts olika sätt på vilka barnskydd vidtas för att förbättra barnets välbefinnande.

  • Föräldrarna som inte är gifta kan begära faderskapserkännande hos sin egen mödrarådgivning innan barnets födelse.

  • På familjerådgivningen erbjuds mångsidig sakkunnighjälp vid svårigheter i familjelivet. Familjerådgivningen har som uppgift att stöda en positiv utveckling hos barn samt att bidra till att familjerna är välmående och fungerande.

  • Om du är utsatt för familjevåld och våld i nära relationer eller om du själv har använt våld, finns det hjälp att få. På denna sida finns information om vad våld är och hur det kan förebyggas.

  • Förebyggande familjearbete stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Ta kontakt om du behöver råd eller stöd i situationer som berör barnfamiljens vardag,

  • En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer.

  • Underhållsansvaret för den av föräldrarna som inte bor med barnet slås fast genom ett underhållsavtal som fastställs av social- och hälsovårdsnämnden eller genom domstolsbeslut.

  • Barnets föräldrar kan komma överens om att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet eller att endast den ena har vårdnaden. Föräldrarna kan också komma överens om barnets boende och om hur barnet träffar den av föräldrarna hos vilken barnet inte bor.