Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Barnskyddets öppenvård

En klientrelation inom barnskyddet inleds då man vid bedömningen av servicebehovet märker att barnet behöver stödåtgärder inom barnskyddet. Öppenvården baserar sig på en klientplan som socialarbetaren utarbetar tillsammans med barnet och föräldrarna.

Stödåtgärder inom barnskyddet

I klientplanen antecknas de omständigheter och saker som målet inom barnskyddet är att påverka, som till exempel barnets och familjens behov av stöd, service och andra stödåtgärder genom vilka målet är svara på stödbehovet samt den tid inom vilken man uppskattar att målen kan uppnås.

Vårt syfte är att främja och stöda en positiv utveckling hos barnet samt stöda föräldrarnas och andra för barnets vård och uppfostran ansvariga personers förmåga att sörja för barnet.

Stödåtgärder är ekonomiskt stöd, stöd i anslutning till boendet, dagvård, hemservice, utkomststöd samt förebyggande utkomststöd.

Vi ger stöd i problemsituationer i vardagen, i skolgången, vid skaffningen av yrke, placering i arbete, fritidsintressen och upprätthållandet av nära mänskliga relationer.

Dessutom ingår i stödåtgärderna stödperson och stödfamilj, vård- och terapiservice, familjearbete, referensgruppsverksamhet samt semester- och rekreationsverksamhet.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Ytterliga uppgifter om öppenvården inom barnskyddet ger ledande socialarbetaren på telefonnummer 06 325 2338.