Förbigå menyn

Barnskyddets öppenvård

En klientrelation inom barnskyddets öppenvård inleds då beslut fattas om att en utredning om behovet av barnskydd ska göras eller andra brådskande barnskyddsåtgärder vidtas. Klientrelationen fortsätter efter att en utredning om behovet av barnskydd gjorts ifall socialarbetaren som svarar för barnets angelägenheter bedömer att barnet är i behov av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård.

Under öppenvårdstiden ska barnet ha en gällande klientplan.

Stödåtgärder inom barnskyddet

I klientplanen antecknas de omständigheter och saker som målet inom barnskyddet är att påverka, som till exempel barnets och familjens behov av stöd, service och andra stödåtgärder genom vilka målet är svara på stödbehovet samt den tid inom vilken man uppskattar att målen kan uppnås.

Syftet med stödåtgärderna är att främja och stöda ett barns positiva utveckling samt stöda och stärka förmågan och möjligheterna att fostra hos föräldrarna, vårdnadshavarna och personer som svarar för barnets vård och fostran. Stödåtgärder är ekonomiskt stöd, stöd i anslutning till boendet, dagvård, hemservice, utkomststöd samt förebyggande utkomststöd. Stöd ges även i andra problemsituationer, i skolgången, vid skaffningen av yrke, placering i arbete, fritidsintressen och upprätthållandet av nära mänskliga relationer. Dessutom ingår i stödåtgärderna stödperson och stödfamilj, vård- och terapiservice, familjearbete, referensgruppsverksamhet samt semester- och rekreationsverksamhet.

Kontaktuppgifter

Kontakta

Ytterliga uppgifter om öppenvården inom barnskyddet ger ledande socialarbetaren på telefonnummer 06 325 2338 samt socialarbetare på telefonnummer 06 325 2303, 06 325 2562, 06 325 4399, 06 325 2667, 06 325 4398 och 06 325 4392.