Förbigå menyn

Information om coronaviruset

vinter

Barnskyddsanmälan

En barnskyddsanmälan kan vem som helst göra som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp.

Olika myndigheter är skyldiga att i sina förtroendeuppdrag, uppdragsförhållanden eller i egenskap av självständiga yrkesutövare eller yrkesverksamma inom hälsovården göra en barnskyddsanmälan trots tystnadsplikten. Vi kan också göra anmälan tillsammans med barnet eller på föräldrarnas begäran.

Redan före barnets födsel är vi i egenskap av myndighet skyldiga att på förhand göra en barnskyddsanmälan om det är motiverat att misstänka att barnet kommer att behöva barnskyddets stödåtgärder genast efter födseln. Jourhavande sociala myndighet bedömer i brådskande fall behovet av socialservice med tanke på barnet.

En utredning om behovet av barnskydd görs om barnets eller den ungas vård och tillsyn inte är tillräcklig, om förhållandena äventyrar barnets utveckling eller om barnets eget beteende är oroväckande.

Bedömning av servicebehov

Vid en bedömning av barn- och familjearbetets servicebehov bedöms barnets uppväxtförhållanden, möjligheterna för vårdnadshavarna eller de personer som ansvarar för barnets vård och uppfostran att sörja för barnets vård och uppfostran samt behovet av barnskyddsåtgärder.

Socialarbetaren som svarar för barnets angelägenheter ska inom tre månader göra en utredning om barnets situation.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

En barnskyddsanmälning kan man göra genom  att ringa till barn- och familjesocialarbetets handlednings- och rådgivningsnummer 06 325 2320  vardagar kl. 8-12 eller Österbottens socialjour 06 325 2347 (jour dygnet runt).

Ytterligare information om utredningen av barnskyddsbehov ger ledande socialarbetaren, tfn 06 325 2564.

Skriftliga anmälningar skickas:
Vasa stad
Social- och hälsosektorn / Bedömning och mottagning
PB 241
65101 Vasa