Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Coronavirus instructions in different languages

Coronavirus instructions in Albanian, Arabic, Chinese, Estonian, French, Kinyarwanda, Persian, Russian, Somali, Swahili, Tigrinja and Vietnam.

Albanian

Informacion për virusin korona

 • Nëse dyshoni në infeksion me virus ose keni simptome të rënda të infektimit të traktit repirator si p.sh. gulçim të frymëmarrjes apo rëmje të kondicionit të shëndetit, telefononi shtëpinë e shëndetit hë-enj nga ora 8-16 dhe pr nga ora 8-14.15 dhe kërkoni këshilla. Mos ejani këtu në shtëpinë e shëndetit për ti infektuar të tjerët.

Shtëpia e shëndetit Gerby tel. 06 325 1711
Shtëpia e shëndetit Kirkkopuistikko tel. 06 325 1666
Shtëpia e shëndetit Ristinummi tel. 06 325 1691
Shtëpia e shëndetit Tammikaivo tel. 06 325 1770
Shtëpia e shëndetit Vähäkyrö tel. 06 325 8500 dhe  06 325 1703

 • Kopështet mbeten hapur dhe mësimi parashkollor vazhdon. Nëse keni mundësi, organizoni kujdesin e fëmiut në shtëpi. Lajmëroni këtë gjë drejtoreshën e kopështit.
 • Nxënësit e klasëve 1-3. të shkollës fillore mund të vijnë në mësim në shkollë. Nxënësve iu preferohet të mësojnë në shtëpi.
 • Pishinat, bibliotekat, palestrat/sallat e ushtrimeve dhe muzetë janë mbyllur deri më tutje.
 • Kryeni punët sipas mundësisë me telefon apo në chat. Kontakt-shenimet: vaasa.fi/en/coronavirus
 • Vendkalimet kufitare janë mbyllur dhe nuk duhet udhëtuar jashtë shtetit. Nëse këtheheni nga jashtë, qëndroni në shtëpi 14 ditë.
 • Nuk lejohen tubimet publike me më tepër se 10 persona. Kufizimi i përket edhe bashkësive fetare.
 • Qeveria e Finlandës ka dhënë udhëzime se si të veprohet dhe sipas tyre personat mbi 70-vjeç nuk duhet të jenë në kontakt me njerëzit tjerë. Qeveria fuqimisht sugjeron që mbi 70-vjeçarët ti shmangen turmave të njerëzve dhe vendeve publike. Me këtë sugjerim tentohet të mbrojnë të moshuarit nga infektimi me virusin korona.
 • Lani duart shpesh dhe kollituni në mangë.
 • Kufizimet janë bërë për ti mbrojtur njerëzit andaj respektoni ato.
 • Mos u largo i sëmurë nga shtëpia.

Udhëzime tjera: www.vaasa.fi/en/coronavirus (në anglishte). Albanian: Covid-19.

Arabic

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ (pdf)

Chinese

关于新型冠状病毒的通知

 • 如果您怀疑自己感染新型冠状病毒或有严重的呼吸道症状,例如呼吸困难或身体乏力,请致电您所居住区域的健康中心,咨询时间是周一至周四8-16 和周五 8-14.15。 请避免直接前往健康中心以免传染他人!

Gerby 健康中心,电话 06 325 1711
Kirkkopuistikko 健康中心,电话06 325 1666
Ristinummi 健康中心,电话06 325 1691
Tammikaivo 健康中心,电话06 325 1703 / 06 325 1770
Vähänkyrö 健康中心,电话06 325 8500

 • 幼儿园和学前班正常开放。如果条件允许,请选择在家照顾孩子,并提前通知园长。
 • 小学 1-3 年级的学生可以到校上学。如果条件允许,建议在家学习。
 • 游泳馆、图书馆、体育馆和博物馆暂时关闭。
 • 如有疑问,请尽量通过电话或网上聊天平台联系我们。联系方式: vaasa.fi/en/coronavirus
 • 芬兰政府已限制出入境,禁止出国旅行。如果您从国外回来,请居家自我隔离14天。
 • 禁止10人以上聚会。该限制也适用于宗教团体。
 • 芬兰政府已发布疫情期间的行为指南,根据该指南,70岁以上的老年群体应与他人保持一定的社会距离。政府强烈建议70岁以上的老年群体避开人群和公共场所。该建议旨在保护老年人免受新型冠状病毒感染。
 • 勤洗手,注意咳嗽礼节,打喷嚏或咳嗽时,需用肘部遮挡。
 • 遵守规定,人人有责。保护自己,保护他人。
 • 如果生病,请不要出门。

更多信息: www.vaasa.fi/en/coronavirus (英语) Chinese: Covid-19

English

Estonian

Juhend koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

 • Kui kahtlustate koroonaviirusnakkust või kui Teil esinevad tõsised hingamisteede infektsiooni tunnused, nt. hingeldus või üldseisundi järske halvenemine, helistage oma polikliinikusse M-N kl. 8-16 ja R 8-14.15 ning küsige nõu. Ärge tulge polikliinikusse kohale teisi nakatama!

Gerby polikliinik, tel. 06 325 1711
Kirkkopuistikko polikliinik, tel. 06 325 1666
Ristinummi polikliinik, tel. 06 325 1691
Tammikaivo polikliinik, tel. 06 325 1703 ja 06 325 1770
Vähäkyrö polikliinik, tel. 06 325 8500

 • Lasteaiad ja eelkoolid on avatud. Kui on võimalik, jätke laps siiski koju. Teavitage koju jäämisest lasteasutuse juhatajat.
 • Kooliõpilased alates 4. klassist on suunatud distantsõppele. Kooli võivad minna algkooliklasside 1-3 õpilased. Soovitame siiski lapse jäämist koduõppele. Täpsemat informatsiooni saate koolist, kus Teie laps õpib.
 • Ujulad, raamatukogud, jõusaalid ja muuseumid on suletud.
 • Palume Teil ühendust võtta esmajärjekorras kas telefoni või chati teel. Kontaktandmed leiate www.vaasa.fi/en/coronavirus.
 • Soome välispiirid on reisijatele suletud. Välismaale reisimine ei ole lubatud. Kui olete saabunud välismaalt, peaksite kodus viibima 14 päeva.
 • Avalikud kogunemised, kus viibib rohkem kui 10 inimest, on keelatud.
 • Soome valitsus on andnud välja tegevusjuhendi, kus määratakse muuhulgas, et üle 70-aastased elanikud peavad hoiduma kontaktidest teiste inimestega. Kõik mittevajalikud liikumised väljaspool kodu tuleks ära jätta. Juhendi eesmärk on kaitsta eakaid koroonaviirusesse nakatumise eest.
 • Peske sageli käsi ja köhige varrukasse!
 • Piirangute eesmärk on kaitsta inimeste elu ja tervist. Seepärast ei tohiks keegi otsida võimalusi piirangutest kõrvale hiilimiseks.
 • Kui haigestute, püsige kodus!

Rohkem nõuandeid leiate internetilehekülgedelt www.vaasa.fi/koronavirus (soome keeles) ja www.vaasa.fi/en/coronavirus (inglise keeles).

Finnish

French

 • Si vous soupconnez une inféction par un coronavirus ou avez des symptômes respiratoires graves tels quessoufflement ou état general, appelez votre centre de santé du lundi au jeudi 8h-16h et le vendredi 8h-14h15 et demander du conseilNe venez pas au centre de santé pour infecter les autres. 

Centre de Santé GerbyTél: 06 325 1711
Centre de Santé Kirkkopuistikko:Tél: 06 325 1666
Centre de Santé RistinummiTél: 06 325 1691
Centre de Santé Tammikaivo:Tél: 06 325 1703 et 06 325 1770
Centre de Santé Vähäkyrö:Tél: 06 325 8500 

 • Les crèches restent ouvertes et l’éducation préscolaire se poursuit. Si possible, organisez la garde d’enfants à la maison. Dans ce cassignalez-le au directeur de la garderie. 
 • Les éleves de la 1ère à la 3ème année de l’école primaire peuvent venir à l’école pour suivre de lecons en classes à partir du 23 mars, sans tenir compte de la profession des parents. Néanmoinsil est récommendé de garder les éleves à la maison et suivre des lecons à domicile si possible. 
 • Les piscines, les bibliothèques, les gymnases et les musées sont fermés pour le moment. 
 • Nous recommandons à tous les clients de reporter leurs courses non-urgentes ou de contacter les Points de Services par téléphone ou chat. Le numéro de telephone et la fenêtre de discussion sont disponibles à www.vaasa.fi/en/coronavirus   
 • Les points de passage frontaliers sont fermés et vous n’avez pas à voyager à l’étranger. Si vous revenez de l’étrangerrestez chez vous en quarantine pour 14 jours. 
 • Les rassemblements publique de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés. La restriction s’applique également aux communautés religieuses. 
 • Le Gouvernement Finlandais a publié un code de bonnes pratiques selon lequel les personnes de plus de 70 ans doivent éviter le contacte avec d’autres personnes. Le Gouvernement recommende fortement aux personnes ages de plus de 70 ans d’éviter les rassemblements des foules et des lieux publiques. La recommendation vise à protéger les personnes âgées d’être infectées par coronavirus. 
 • Lavez-vous les mains fréquemment et toussez dans le haut de votre manche. 
 • Les restrictions ont étaient faites pour protéger les gens, suivez-les. 

Kinyarwanda

AMABWIRIZA KUBIJYANYE NA VIRUSI YA CORONA (Coronavirus)

 • Niba ukeka ko wanduye coronavirus cyangwa ufite ibimenyetso by’ubuhumekero bikabije nko guhumeka nabi cyangwa kumererwa nabi muri rusange, hamagara ikigo nderabuzima kuva kuwa mbere kugeza kuwa 4 saa mbiri kugeza saa kumi z’umugoroba no kuwa 5 saa mbiri kugeza saa munani na cumi n’itanu hanyuma ubaze inama. Ntuzaze ku kigo nderabuzima kwanduza abandi.

Ikigo Nderabuzima cya Gerby: Tél: 06 325 1711
Ikigo Nderabuzima Kirkkopuistikko: Tél: 06 325 1666
Ikigo Nderabuzima Ristinummi: Tél: 06 325 1691
Ikigo Nderabuzima Tammikaivo: Tél: 06 325 1703 et 06 325 1770
Ikigo Nderabuzima Vähäkyrö: Tél: 06 325 8500

 • Amashuli y’inshuke (päiväkoti) azakomeza afunguye kimwe n’ikiburamwaka. Ariko niba wazashobora kwita kuri abo bana murugo, ni byiza ko ubagumanayo. Mugihe wiyemeje kubagumana murugo rero bimenyeshe umuyobozi w’ikigo.
 • Abanyeshuli bo mumashuli abanza umwaka wa 1 kugeza muwa 3 bashobora kuza ku ishuli bakigishwa bisanzwe na mwarimu guhera kuwa mbere taliki 23 z’ukwa 3, hatitawe kumirimo ababyeyi babo bakora. Nyamara ariko turagira inama ababyeyi babishoboye kugumana abana babo murugo bakigira mu rugo.
 • Aho bogera, isomero, ahakorerwa imyitozo ngororamubiri n’inzu ndangamurage byose birafunze kuzageza igihe tuzongera kubamenyeshereza.
 • Turagira inama mwese bakiliya bacu ko mwasubika ibibazo bitihutirwa cyangwa se mugakoresha uburyo bwo guhamagara cyangwa bwa “chat”. Nimero za telefone mwakoresha cyangwase uburyo bwa chat buboneka kuri aderesi vaasa.fi/en/coronavirus
 • Aho bambukira imipaka hose harafunzwe, kandi ntamuntu ugomba gukora urugendo rujya mumahanga. Niba ugarutse uturutse mumahanga ugomba kuguma murugo iwawe mumuhezo iminsi 14.
 • Guhurira hamwe kw’abantu barenze 10 kurabujijwe. Iri bwiriza riranareba amateraniro yo gusenga cyangwa y’insengero.
 • Guverinoma ya Finland yatanze amambwiriza avugako abantu barengeje imyaka 70 bagomba kwirinda kugira undi muntu bahura muburyo bwose bushoboka. Guverinoma iragira inama n’imbaraga zayo zose abantu barengeje imyaka 70 kwirinda ahantu hahurira imbaga n’ahantu ha rusange kugirango birinde icyorezo cya coronavirus.
 • Karaba intoki kenshi gashoboka kandi ukorore wakinze agace k’ukukuboko kajyanye n’inkokora kumunwa
 • Aya mabwiriza yakorewe kugirango arinde ubuzima bw’abantu, none yakurikize.
 • Wisohoka munzu yawe igihe wumva urwaye
 • Andi makuru mwayabona: vaasa.fi/en/coronavirus (mucyongereza)

Persian

اطلاعات در مورد ویروس کرونا

اگر مشکوک هستید که به ویروس کرونا مبتلا شدید یا علایم شدید تنفسی مانند تنگی نفس یا ضعف بدنی شدید دارید، روز‌های دوشنبه تا پنجشنبه از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر و روز‌های جمعه از ۸ صبح تا ۲.۱۵ بعد از ظهر با مرکز بهداشت/ درمانگاه خودتان در تماس شوید و از آنها راهنمایی‌بخواهید.

به درمانگاه مراجعه نکنید، با این کار باعث انتقال ویروس به دیگران میشوید.

شمار تلفن درمانگاه Gerby 06 325 1711

شمار تلفن درمانگاه  Kirkkopuistikko 06 325 1666

شمار تلفن درمانگاه Ristinummi 06 325 1691

شمار تلفن درمانگاه Tammikaivo 06 325 1703 , 06 325 1770

شمار تلفن درمانگاه  Vähänkyrö 06 325 8500

کودکستان‌ها و پیش دبستانی‌ها باز هستند. اگر امکان نگهداری فرزندتان را در خانه دارید به مسول کودکستان خبر بدهید.

کلاس‌های اول تا سوم ابتدایی میتوانند به مدرسه بروند، ولی‌پیشنهاد می‌کنیم اگر امکان داشته باشد، دانش آموزان در خانه  بمانند و آموزش از راه دور باشد.

در حال حاضر و تا اطلأع ثانوی استخرها، کتابخانه ها، سالن‌های ورزش و موزه‌ها بسته میباشند.

کار‌هایتان را تا حد ممکن از طریق تلفن و چت پیش ببرید. راه ارتباطی‌:

www.vaasa.fi/en/coronavirus

گذرگاه‌های مرزی بسته شده است، نمی‌توان به خارج از کشور سفر کرد. اگر از خارج از کشور برمیگردید، به مدت ۱۴ روز در خانه بمانید.

تجمعات عمومی بیشتر از ۱۰ نفر مجاز نیست. این محدودیت در مورد تجمعات مذهبی‌نیز صدق می‌کند.

.  دولت فنلاند آیین نامه ای را صادر كرده است كه براساس آن ، افراد بالای 70 سال باید از افراد دیگر دور باشند. دولت اکیدا به افراد بالای 70 سال توصیه می کند تا از شلوغی و اماکن عمومی خودداری کند.

هدف از این توصیه محافظت سالمندان از ویروس کرونا است.

دست‌هایتان را چندین بار در روز بشوید و در هنگام سرفه کردن از آستینتان استفاده کنید.

محدودیت‌ها برای محافظت از مردم ایجاد شده است، از آنها سر پیچی‌نکنید.

اگر بیمار هستید، از خانه خارج نشوید.

اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی

www.vaasa.fi/en/coronavirus

Russian

Предписания, касающиеся коронавируса

Если Вы подозреваете, что Вы заражены коронавирусом или если у Вас серьезные симптомы инфекции дыхательных путей, например, затрудненность дыхания или острое ухудшение общего состояния, позвоните в свою поликлинику Пн.-Чт. 8-16 и Пт. 8-14.15 и просите совета. Не приходите в поликлинику, чтобы не подвергать риску заражения окружающих!

поликлиника Gerby, тел.06 325 1711
поликлиника Kirkkopuistikko, тел.06 325 1666
поликлиника Ristinummi, тел.06 325 1691
поликлиника Tammikaivo, тел.06 325 1703 ja 06 325 1770
поликлиника Vähäkyrö, тел.06 325 8500

Деятельность детских садов и дошкольное обучение продолжаются. Если у вас есть возможность оставить ребёнка дома, сообщите об этом директору детского сада.

Школьники переходят на домашнее обучение. Ученики 1-3 классов могут обучаться в школе, однако по возможности рекомендуем организовать для них домашнее обучение. Дополнительная информация для родителей предоставляется в школах.

Плавательные бассейны, библиотеки, спортивные залы и музеи временно закрыты.

По возможности, решайте вопросы по телефону или через чаты. Контактная информация: www.vaasa.fi/en/coronavirus.

Государственные границы закрыты, путешествия в другие страны ограничены. Если вы вернулись из другой страны, пожалуйста, оставайтесь на 14-дневном домашнем карантине.

Собрания групп более 10 человек не разрешаются. Это не касается религиозных мероприятий, проводимых в помещениях религиозных организаций. В организациях тем не менее могут быть установлены собственные ограничения.

Правительство Финляндии выпустило директиву, согласно которой пожилые люди старше 70 лет  должны быть изолированы от физических контактов с другими людьми. Всем, кто старше 70 лет, рекомендуется избегать общественных мест и групповых встреч. Таким образом понижается риск заражения пожилых коронавирусом.

Все ограничения установлены в целях общей безопасности, поэтому их важно соблюдать без намерений обойти предписания.

Мойте руки как можно чаще и кашляйте в рукав.

Дополнительная информация для жителей Эспоо: www.vaasa.fi/koronavirus (на финском) и www.vaasa.fi/en/coronavirus (на английском). Russian: Covid-19

Somali

Talooyin la xariira Koronaviruska

Haddii aad isaga shakido cudurka  Korona fayraska ama aad isku aragto calaamadahiisa sida in:dhuunta/cunaha ku bukoodo, neeftu ay ku dhibeeyso, awoodaadi/tabartaadi sii laciifeyso/yaraaneyso, waco goobta caafimaadka ee xaafadaada gaabilsan maalmaha: Isniinkhamiis saacadaha 8-16 iyo Jimcaha saacadaha 8-14.15 oo ka codso inay ku siiyan talooyinka ama ey kuu sheegan waxaad samayneyso. FIIRO GAARA! HA IMAANIN GOOBTA CAAFIMAADKA EE SOO WAC, SI AADAN UGU QABADSIININ/DAARANIN CUDURKA DADWEYNAHA KALE!

Meesha hoose waxaa ku qoran magacyada goobaha caafimaadka ee gobolka Vaasa iyo taleefanada aad ka wacan karto.

Gerbyn terveysasema puh. 06 325 1711

Kirkkopuistikon terveysasema puh. 06 325 1666

Ristinummen terveysasema puh. 06 325 1691

Tammikaivon terveysasema puh. 06 325 1703, 06 325 1770

Vähänkyrön terveysasema puh. 06 325 8500

Xanaanooyinka carruurtu way furanyihiin, waxbarashooyinkii belowga ahaana way ka socdaan. Laakiin haddii ay suurtogal kuu tahay ku hayso ilmaha gurigaaga, kuna soo wargeli maamulaha xanaanada ay carruurtu kuu dhigtaan.

Ardayda iskuuleyda ah waxay wax ku baranayaan guriga. Laakiin ilmaha dhigta fasalada 1-3 way imaan karaa iskuulka. Waxaase lagula talinayaa in ay guriga wax ku bartaan hadddii ay suurtogal u tahay.

Goobaha lagu dabaasho, matabadaha, goobaha jimicsiga iyo madxafyada waa la xiray illaa amar danbe.

Intii karaankaaga ah arimahaaga ku xaliso telefoonka ama qalabka lagu sheekaysto. Kala xariir www.vaasa.fi/en/coronavirus.

Wadanka xuduudihiisu way xiranyihiin. Saas daraadeed ha u safrin wadanka debediisa. Haddii aad ka soo labatay safar debedda ah gurigaaga ha ka bixin illaa 14 beri/cisho.

Dad ka badan 10 qofood isuguma imaan karaan goobaha caamka ah ee la isugu yimaado. Xadadayntani waxay kaloo saameynee goobaha lagu cibaadeysto iyo kulamada urur diimeedyadaba.

Dawladda Finland waxay soo saartay talooyin ku wajahan dadka da’doodu kor u dhaaftay 70 sano. Dadka ka wawayn 70 sano waa in ay iska ilaaliyaan taabashada iyo xiriirka dadka kale. Waxay dowladu ku talinaysaa in dadka 70ka dhaaafay iska ilaaliyaan dhexgalka dad badan iyo tegidda meelaha caamka ahba. Ujeedka talooyinkaasu waa in dadka waayeelka laga ilaaliyo in uu ku dhaco koronaviruska.

Gacmaha si joogto ah u dhaq, marka aad hindhiseysana isticmaal shaarka gacantiisa.

Xadadaynteen waxaa loo soo saaray si loo badbaadiyo dadka. Sidaas awgeed ku dadaal fulintooda.

Hadii aad jirantahay gurigaaga joog.

Wixii faahfaahin dhiiri ah reer Vaasa hala xiriiraan: www.vaasa.fi/koronavirus (suomeksi) ja www.vaasa.fi/en/coronavirus (englanniksi). Somali: Covid-19

Swahili

TANGAAZO KUHUSU  VIRUS CORONA

 Jinsi ya kutenda: Ukifikiri umekuisha kuambugishwa na virus corona:

una shida ya kupumua

hali yako ya afya yako upekuwa jini kuliko ya kavaida.

 USIENDE KWA KLINIKI AU kwa HOPITALI    KWA KUWA kuAMBUGISHA WENZAKO !

 • UPIKE SIMU KWA KLINIKI YAKO .Wakati ya kupikia simu ni hii: SIKU YA KWANZA –n KWA SIKU YA NNE ( maanantai–torstai,mondag,torsdag) saa 8-16
 • siku ya tano (perjantai, fredag) saa 8.15-14.15

  Manambari ni ya hii:

Gerbyn terveysasema puh.  06 3251711

Kirkkopuistikon terveysasema puh. 06 3251666

Ristinummen terveysasema puh. 06 3251691

Tammikaivon terveysasema puh. 06 325 1703

Vähäkyrön terveysasema puh. 06 3258500

MAKAO YA .YA WATOTO ( PÄIVÄKOTI, DAGIS ) ZINATUMIKA .

Laki kama inawezekana watoto wanaweza kukaa nyumbani !

Watoto washule  daraza 0 ( masomo ya Esikoulu)  na 1–3 WAKO RUHUSA  kuenda Shuleni.

LAKINI , ikiwezekana kuwasomesha nyumbani  ni sawa ! WAZAZI WANAPASWA KUMJULISHIA   MKUU WA

Shule,( rehtori,skolchefen) WATOTO WAKIPAKI NYUMBANI !

TUMEKUISHA KUFUNGA : Mahali pa kuogelea . Maktaba, ( uimahalli,badhus , kirjasto, bibliotek)       Kupata informatione ingine tumia Simu au Chat;  www.vaasa.fi/en/coronavirus

MIPAKA KATI KATI YA FINLAND NA INHI ZIENGINE  IMEFUNGIWA TAYARI.

USISAFIRI!  Kama ulifika sasa kutoka inchi ingine unatakiwa kukaa ndani ya nymba ( Karanteni ) muuda wa juma mpili ( masiku 14 )

Sheria inakataa watu zaidi ya 10 kushanyika pamoja. Hata ukutano ya maKanisa umekatazwa !!

SERIKALI YA FINLAND IMETOA AMRI HII  PIA:

WATU MIAKA 70 AU ZAIDI ,WAKAE WASIKUTANE WATU WENGINE  YA INCHE  , BALI,     UKIENDA INCHE USIKUKARIBIA WATU WENGINE ! TUNATAKA KUWALINDA WAZEE !

Njia hii tunataka KULINDA   WATU WOTE kutoka virus.

Unave ,osha mikono yako mara kwa mara. UKIWA KIKOHOZI KOHOA KWA VASI YA MKONO  ( kuelekea kwa vasi ya mkono).

Ukiwa umwshikwa na wkonjwa USITOKE INCHE , kutoka nyumbani.

Maelezo zingine : www.vaasa.fi/en/coronavirus (kiingereza)

wahamiaji wanazaidiwa kwa lugha nyngi  : infoFinland.fi.

Maelezo haya ni shanganyiko balimbali   na zimeunganishwa hapa.

Swedish

Tigrinja

ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ

 • ኮሮና ቫይረስ ሕማም እንተ ኣለካ ወይ ድማ ናይ መስመር ኣየር ረኽሲ ምልክት እንተ ኣለካ ንኣብነት ከም ናይ ምስትንፋስ ሕጽረት ወይ ድማ እንተ ጥዕና ስእንካ ናብ ናትካ ተርቨውስ ኣሰማ (ቀረባኻ ሕክምና) ደውልካ ምኽሪ ሕተት ካብ ሶኒ – ሓሙስ 8-16 ዓርቢ ኸኣ 8-14:15 ። ብኣካል ፍጹም ከይትመጽእ መታን ንካልእት ከይተልግብ።

Gerbyn terveysasema ገርቡን ተርቨውስ ኣሰማ (ቀረባኻ ሕክምና)  ተለፎን 06 325 1711
Kirkkopuistikon terveysasema ኪርኮፑይስቲኮን ተርቨውስ ኣሰማ (ቀረባኻ ሕክምና)  ተለፎን  06 325 1666
Ristinummen terveysasema ሪስቲኑመን ተርቨውስ ኣሰማ (ቀረባኻ ሕክምና)  ተለፎን 06 325 1691
Tammikaivon terveysasema ታሚካይቮን ተርቨውስ ኣሰማ (ቀረባኻ ሕክምና)  ተለፎን 06 325 1703 ን 06 325 1770
Vähänkyrön terveysasema ቫሃንኩሮን ተርቨውስ ኣሰማ (ቀረባኻ ሕክምና)  ተለፎን 06 325 8500

 • መውዓል ህጻናትን ኣዚለ ክፍልን ኩፉታት አዮም። እንተ ክእልኩም ደቁኹም ኣብ ገዛ ተኸናኸኑዎም። ምስ ዎሶንኩም ን ሓላፊ ናይ መውዓል ህጻናት ንገሩ።
 • ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ካብ 1-3 ከፍሊ ዝመሃሩ ተማሃሮት ኣብ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም። ግን ኣብ ገዛ ክመሃሩ እንተኽእሎም ኣብ ገዛ ክመሃሩ ኣለዎም።
 • መሐንበስን ቤተ፡መጻሕፍቲን ጅምን ቤተ:መዘክርን ንሕጂ ተዓጾም ኣለዉ።
 • እንተኽልኩም ናትኩም ጉዳይ ኣብ ጫት ወይ ድማ ብተለፎን ወዱኡ፣ ሓበረታ ፣ www.vaasa.fi/en/coronavirus
 • ኩለን ዶቡባት ተዓጼን ኣለዋ፣ ምጋሽ ውን ኣይካእልን እዩ። ካብ ካልእ ሃገር እንተ መጺኹም ኣብ ገዛ 14 መዓልቲ ጽንሑ።
 • ልዕሊ ናይ 10 ሰብ ኣኸባ ኣይፍቀድን እዩ፣ እዚ ትእዛዝ ውን ንናይ ሃይማኖት ማሕበር ዘመልክት እዩ።
 • መንግስቲ ፊንላንድ ዝቕጽል ዓላማ ኣውጺኡ፣ ልዓለ 70 ዝመለኡ ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ክርሕቑ ኣሎዎም። መንግስቲ ን ልዓለ 70 ዝመለኡ ሰባት ብዙሓት ሰባት ዘለዎ ቦታ ክኸዱ የብሎምን ደገ ከኣ ክወጹ የብሎምን  እሎም። ክምዚ ገይሩ መንግስቲ ዓበይቲ ሰባት ካብ ኮሮና ቫይረስ ንኸድሕን ይፍትን።
 • እድኩም ብቐጻሊ ተሓጸቡ ናይ ሰዓል እሑእታ ከኣ ናብ እጅጋኹም።
 • ብመንግስቲ ዝተኣዘዘ ቀያዲ ንድሕነት ሰብ ስለ ዝኾነ፣ ስዓቦ።
 • እንተ ሓሚምኩም ካብ ገዛ ኣይትውጹኡ

ተወሳኺ ሓበረታ ብ እንግሊሽ www.vaasa.fi/en/coronavirus. Tigrinja: Covid-19

Vietnam

Thông tin liên quan về vi rút Corona

 • Nếu nghi ngờ rằng bản thân có thể bị nhiễm virut Corona hay nếu có triệu chứng viêm đường hô hấp nặng, như bị khó thở hay cảm thấy tình hình sức khoẻ bị suy yêú đi, hãy gọi ngay cho cơ sở y tế của vùng mình ở, từ thứ 2 đến thứ 5 trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ(8-16) và thứ 6 từ 8-14.15 để được tư vấn. Đừng tự đi đến cơ sở y tế vì sẽ lây nguồn bệnh cho người khác.

Trạm y tế ở Gerby (Gerbyn terveysasema) Điện thoại: 06 325 1711
Trạm y tế ở Kirkkopuistikko (Kirkkopuistikon terveysasema) Điện thoại: 06 325 1666
Trạm y tế ở Ristimummi (Ristinummen terveysasema) Điện thoại: 06 325 1691
Trạm y tế  ở Tammikaivo (Tammikaivon terveysasema) Điện thoại: 06 325 1703 và số: 06 325 1770
Trạm y tế ở Vähäkyrö (Vähänkyrön terveysasema) Điện thoại: 06 325 8500

 • Trường mẫu giáo vẫn mở cửa và việc học lớp lá (esiopetus) vẫn tiếp tục. Nhưng nếu gia đình có thể, hãy giữ con quí vị ở nhà. Báo với người lãnh đạo nhà trẻ nơi con học về việc này.
 • Học sinh lớp 1 đến lớp 3 có thể đến trường học như bình thường. Nhưng chúng tôi khuyến khích trẻ nên học ở nhà nếu có thể.
 • Hồ bơi, thư viện, phòng tập thể thao và bảo tàng đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
 • Hãy giải quyết các vấn đề của quí vị qua điện thoại hoặc tin nhắn. Thông tin liên lạc tại: vaasa.fi/en/coronavirus
 • Phần lan đã đóng cửa biên giới, nên không được phép đi ra nước ngoài. Nếu quí vị trở về từ nước ngoài, phải tự cách ly ở nhà đủ 14 ngày.
 • Không được phép tụ tập hơn 10 người ở nơi công cộng. Giới hạn này áp dụng cho cả các hoạt động tín ngưỡng.
 • Chính phủ Phần Lan cũng đã đưa ra hướng dẫn hành động, theo đó người dân từ 70 tuổi trở lên không nên tiếp xúc với người khác. Chính phủ khuyến khích công dân trên 70 tuổi tránh các đám đông và các nơi công cộng. Mục đích khuyến nghị là để bảo vệ người lớn tuổi không bị lây bệnh.
 • Rửa tay thường xuyên và khi phải ho, hãy ho vào khuỷ tay áo.
 • Các giới hạn này được đưa ra để bảo vệ con người, hãy tuân thủ theo các điều này.
 • Đừng bước ra khỏi nhà nếu đang bị bệnh.

Có thể đọc thêm tin tức tại : www.vaasa.fi/en/coronavirus (bằng tiếng Anh)