Förbigå menyn
piktogram

Coronavirus instructions in different languages

Coronavirus instructions in Albanian, Arabic, Chinese, Dari, Estonian, French, Kinyarwanda, Persian, Russian, Somali, Swahili, Tigrinja and Vietnam.

Albanian

Informacion për koronavirusin

 • Qëndroni në shtëpi, nëse keni simptome sa do të vogla.
 • Nëse dyshoni se jeni infektuar me koronavirus apo keni simptome të infeksionit të rrugëve të frymëmarrjes si p.sh. rinitit, kollitje, dhimbje të fytit, dhimbje të muskujve apo temperaturë dhe/ose keni humbur ndijshmërinë e shqisës së nuhatjes dhe/ose të shijes, telefononi shtëpinë e shëndetit hë-enj nga ora 8-16 dhe pr nga ora 8-14.15 dhe kërkoni këshillë. Mos ejani këtu në shtëpinë e shëndetit që të mos infektoni të tjerët.

Shtëpia e shëndetit në Gerby tel. 06 325 1711
Shtëpia e shëndetit në Kirkkopuistikko tel. 06 325 1666
Shtëpia e shëndetit në Ristinummi tel. 06 325 1691
Shtëpia e shëndetit në Tammikaivo tel. 06 325 1703 ja 06 325 1770
Shtëpia e shëndetit në Vähänkyrö tel. 06 325 8500

 • NËSE keni qenë NË RREZIK TË QARTË TË EKSPOZIMIT p.sh. në evente në të cilat janë dëshmuar infeksione ose ekspozime, telefononi shtëpinë e shëndetit edhe nëse keni vetëm pak simptome të gripit që mundësisht ta bëni testin dhe i shmangeni kontakteve sociale.
 • Sipas mundësisë kryeni punët me telefon ose në chat.
 • Në lokalet dhe transportin publik përdorni maskën (preferim i fuqishëm për ata mbi 15-vjeçarët). Gjithmonë mbani me veti maskë të pastër.
 • Mbani distancën prej 2 metra.
 • Nuk lejohen tubimet me mbi 10 persona. Kufizimi vlenë edhe për tubimet fetare.
 • Preferohet që mos të mbahen as tubimet me mbi 10 persona si brenda ashtu dhe jashtë.
 • Duhet ti shmangeni grupeve të mëdha të njerëzve.
 • Qëndroni në shtëpi, kujdesuni për vete dhe për të afërmit e juaj. Shetitni në natyrë, kënaquni në çastet e përditëshme dhe me qëndrimin në shtëpi.
 • Kujdesuni për higjienë të mirë të duarve.
 • Kufizimet janë bërë për ti mbrojtur njerëzit, andaj përmbajuni kufizimeve.
 • Shkollat fillore dhe kopështet/qerdhet janë të hapura dhe mësimi parashkollor vazhdon. Kur prindi sjellë apo merr fëmijën brenda vendit të edukimit të hershëm, preferohet që të vini me maskë. Prindi që është vendosur në karantinë nuk mund ta sjellë fëmiun në edukim të hershëm.
 • Stafi i shkollës fillore përdorin maskë fytyre.
 • Pishinat, bibliotekat, sallat e ushtrimeve trupore dhe muzeumet janë të hapura normalisht. Klientët informohen për preferimin e mbajtjes së maskës dhe hyrja kufizohet nëse vijnë shumë klientë.

Më shumë nformacione: www.vaasa.fi/en/coronavirus (anglisht)

Imigrantët i shërben në disa gjuhë InfoFinland.fi.

Instanca të ndryshme së bashku kanë tubuar informacine mbi koronavirusin.

Arabic

ﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ (pdf)

Chinese

关于新型冠状病毒的通知

 • 如果您有感冒发烧症状,即使症状轻微,请待在家里。
 • 如果您怀疑自己感染新冠病毒或有任何呼吸道症状,例如流鼻涕、咳嗽、喉咙痛、肌肉疼痛、发烧、失去嗅觉或味觉,请致电您所居住区域的健康中心,咨询时间是周一至周四8-16 和周五 8-14.15。 请避免直接前往健康中心以免传染他人!

Gerby 健康中心,电话 06 325 1711
Kirkkopuistikko 健康中心,电话06 325 1666
Ristinummi 健康中心,电话06 325 1691
Tammikaivo 健康中心,电话06 325 1703 / 06 325 1770
Vähänkyrö 健康中心,电话06 325 8500

 • 如果您知道自己曾暴露于发现新冠病毒确诊病例的场地,存在被感染的风险,即使仅有轻微的感冒症状,请致电您的健康中心,可能会进行测试,并避免社会接触。
 • 办理各项业务时,尽可能通过电话或在线聊天工具。
 • 在公共场所和公共交通工具上佩戴口罩 (强烈建议12岁以上人群)。始终随身携带干净的口罩。
 • 确保2米的安全距离。
 • 禁止10人以上公众聚会。该限制也适用于宗教团体。
 • 建议不要在室内或室外举行10人以上聚会。
 • 避免前往人群聚集场合。
 • 尽量待在家里,照顾好自己和家人。到大自然中走走,享受居家时光,享受每一刻。
 • 注意手部卫生。
 • 遵守规定,人人有责。保护自己,保护他人。
 • 小学、初中、幼儿园和学前班正常开放。当家长到幼儿园接送孩子时,建议配戴口罩。处于居家隔离期间的家长不可以到托儿所接送孩子。
 • 基础教育教职人员需配戴口罩。
 • 游泳馆、图书馆、体育馆和博物馆正常开放。需向顾客告知有关佩戴口罩的建议。如果有大量的顾客,入场应受到限制。

更多信息: www.vaasa.fi/en/coronavirus (英语)

服务移民的其它语言: InfoFinland.fi

来自许多不同途径的关于冠状病毒的信息交流 汇聚在此

Dari

اطلاعات در مورد ویروس کرونا.pdf

English

Estonian

Teade koroonaviiruse kohta

 • Jää koju, kui Sul on mingeid haiguse tundemärke.
 • Kui kahtlustad koroonaviiruse nakkust või Sul on hingamisteede infektsiooni tundemärke, nagu nohu, köha, valus kurk, lihaste valu või palavik ja/või kaob lõhna- ja/või maitsmismeel, HELISTA oma tervisekeskusesse esmasp.- neljap. kell 8-16 ja reedel kell 8-14.15 ning küsi nõu.

ÄRA TULE TERVISEKESKUSESSE TEISI NAKATAMA.

Gerby tervisekeskus tel: 06 325 1711
Kirkkopuistikko tervisekeskus tel: 06 325 1666
Ristinummi tervisekeskus tel: 06 325 1691
Tammikaivo tervisekeskus tel: 06 325 1703 ja 06 325 1770
Vähäkyrö tervisekeskus tel: 06 325 8500

 • Kui oled olnud nakatumisohtlikes situatsioonides nagu näiteks koosolekud, koosviibimised kus on tuvastatud nakatumist või võimalust nakatuda, helista tervisekeskusesse ka väheste gripi tundemärkide korral võmaliku testi tegemiseks ning väldi sotsiaalseid kontakte.
 • Kasuta võimaluse korral telefoni.
 • Kanna maski avalikes kohtades ja ühistranspordis (kindel soovitus üle 12- aastastele). Kanna puhast tagavara maski alati kaasas.
 • Hoia 2 meetrit vahet.
 • Üle 10 inimeseg avalikud kogunemised ei ole lubatud. Keeld puudutab ka usulisi gruppe.
 • Soovitatav on üle 10 inimese kogunemisi sise- ja väliruumides mitte korraldada.
 • Väldi suuri inimmasse
 • Püsi kodus, hooli iseendast ja lähedastest. Käi looduses, nauti argipäeva hetki ja kodus olemist.
 • Hoolitse käte puhtuse eest.
 • Piirangud on tehtud inimeste kaitsmiseks, täida neid.
 • Põhikoolid ja lasteaiad on avatud ning õppetöö jätkub. Kui lapsevanem või hooldaja toob või tuleb lapsele siseruumidesse järele, soovitatakse kasutada maski. Karantiini määratud lapsevanem või hooldaja ei tohi ise tuua last kooli või lasteaeda.
 • Koolide ja lasteaedade personal kasutab maske.
 • Ujulad, raamatukogud, jõusaalid ja muuseumid on avatud tavapäraselt. Kliente teavitatakse maski kandmise soovitusest ning sissepääsu piiratakse kui kliente tuleb liiga palju.

Lisa juhtnööre: www.vaasa.fi/en/coronavirus (inglise keeles)

Immigrante teenindatakse mitmetel eri keeltel InfoFinland.fi

Sõnum koroonaviirusest on kogutud ühte mitmeteid erin seisukohti silmas pidades.

Finnish

French

Informations sur le coronavirus

Restez à la maison, même si vous ne présentez que des symptômes légers.

 • Si vous soupçonnez que vous avez été infecté par le coronavirus ou si vous avez des symptômes légers d’une infection respiratoire, tels que nez qui coule, toux, mal de gorge, courbatures ou fièvre et / ou si vous perdez votre odorat et / ou votre goût, APPELEZ votre propre centre de santé du lundi au jeudi à 8h00–16h00 et vendredi à 8h00-14h15 et demandez conseil. Ne venez pas au centre de santé pour infecter les autres.

Poste de santé Tammikaivo: tél. 06 325 1703 et 06 325 1770
Poste de santé de Gerby: tél.  06 325 1711
Poste de santé de Ristinummi: tél.06 325 1691
Station de santé Kirkkopuistikko: tél.06 325 1666
Poste de santé Vähänkyro: tél.06 325 8500

 • SI vous avez été exposé à un RISQUE D’EXPOSITION CLAIRE, par ex. en cas d’événement où une infection et une exposition ont été détectées, vous devez appeler votre centre de santé, même pour les symptômes du rhume plus légers, pour des tests éventuels et éviter les contacts sociaux.
 • Prenez soin des choses par téléphone ou par chat si possible.
 • Utilisez des masques dans les espaces publics et dans les transports publics. (Forte recommandation pour les personnes de plus de 12 ans). Ayez toujours un masque propre avec vous.
 • Assurez-vous de garder la distance de sécurité de 2 mètres
 • Tous les rassemblements et événements publics de plus de 10 personnes sont interdits. L’interdiction s’applique également aux communautés religieuses.
 • Il est fortement recommandé que les rassemblements de plus de 10 personnes ne soient pas organisés à l’intérieur ou à l’extérieur.
 • Évitez les grandes foules
 • Restez à la maison, prenez soin de vous et de vos proches. Sortez dans la nature, lisez un livre, profitez des moments de la vie quotidienne et des loisirs à la maison.
 • Prenez soin d’une bonne hygiène des mains
 • Des restrictions ont été faites pour protéger les personnes, suivez-les.
 • Les écoles primaires et les garderies sont ouvertes et l’éducation préscolaire se poursuit. Lorsqu’un parent prend ou récupère son enfant pour qu’il puisse entrer dans le centre d’éducation des enfants, il est recommandé qu’il utilise des masques. Un parent qui a été mis en quarantaine ne peut pas amener son propre enfant à l’école des enfants.
 • Le personnel de la formation de base utilise des masques.
 • Les piscines, bibliothèques, gymnases et musées sont ouverts comme d’habitude. Les clients sont informés de la recommandation de protection buccale et l’entrée est restreinte, au cas où il y aurait beaucoup de clients.

Kinyarwanda

Amakuru ajyanye na coronavirus

 • Guma murugo, nubwo waba ufite ibimenyetso byoroheje gusa.
 • Niba ukeka ko wanduye coronavirus cyangwa niba ufite ibimenyetso byoroheje by’ubwandu bw’inzira z’ubuhumekero, nk’ibicurane, inkorora, kubabara mu muhogo, kubabara imitsi cyangwa umuriro kandi / cyangwa niba utakaje ubushobozi bwo guhumurirwa/kunukirwa cyangwa kumva uburyohe, HAMAGARA ikigo nderabuzima cyawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa kane saa mbiri kugeza saa kumi no kuwa gatanu kuva saa mbiri kugeza saa munani na cumi n’itanu ubasabe inama. Ntuzaze ku kigo nderabuzima kugirango wanduze abandi.

Ikigo nderabuzima cya Tammikaivo: Telefoni: 06 325 1703 na 06 325 1770
Ikigo nderabuzima cya Gerby: Telefoni: 06 325 1711
Ikigo nderabuzima cya Ristinummi: Telefoni: 06 325 1691
Ikigo nderabuzima cya Kyrkkonpuistikko: Telefoni: 06 325 1666
Ikigo nderabuzima cya Vähäkyro: Telefoni: 06 325 8500

 • NIBA uziko HARI AHO WABA WAHURIYE N’UMUNTU WAKWANDUZA BIDASUBIRWAHO urugero nk’ahantu habereye ibintu, bikaba bizwi ko hari umuntu uyirwaye wahageze kandi bikagaragara ko ashobora kuba yanduje abantu, ugomba guhamagara ikigo nderabuzima cyawe ndetse n’iyo byaba ari ibimenyetso byoroheje by’ibicurane kugirango wipimishe kandi wirinde guhura n’abandi.
 • Kora ibyo ukeneye gukora byose kuri telefoni cg mu kwandikirana n’inzego aho bishoboka hose.
 • Koresha agapfukamunwa ahantu nyabagendwa no muri bisi rusange. (Turagira inama bikomeye kugakoresha ku bantu barengeje imyaka 12). Itwaze buri gihe agapfukamunwa gasukuye.
 • Itwararike gusiga intera ya metero ebyiri muburyo bwo kwirindira umutekano.
 • Birabujijwe guteranira hamwe n’ibikorwa rusange kubantu barenga 10 . Iri tegeko rirareba kandi n’abanyamadini.
 • Hatanzwe Icyifuzo gikomeye ko guterana kw’abantu barenga 10 munzu cyangwa hanze bitakorwa.
 • Irinde imbaga nyamwinshi
 • Guma murugo, wiyiteho wite no kumuryango wawe. Sohoka utembere hanze, soma igitabo, wishimire ibihe bya buri munsi hamwe n’ibyo ukunda gukora murugo.
 • Witondere isuku y’intoki
 • Aya mabwiriza ashyizweho hagamije kurinda abantu, usabwe kuyakurikiza.
 • Amashuri abanza hamwe n’ibigo birera abana birakinguye kandi n’ikiburamwaka birakomeza. Iyo umubyeyi ajyanye cg aje gufata umwana we ku irerero, birasabwa ko akoresha agapfukamunwa. Umubyeyi washyizwe mu kato ntashobora kuzana umwana we ku mashuri/mu irerero.
 • Abakozi bo mumashuri abanza bakoresha agapfukamunwa.
 • Aho kogera, amasomero, aha siporo n’ingoro ndangamurage birakinguye nkuko bisanzwe. Abakiriya bamenyeshwa amabwiriza yo gukoresha agapfukamunwa cyangwa kugabanya umubare w’abemerewe kwinjira, mugihe haje abakiriya benshi.

Persian

اطلاعات در مورد ویروس کرونا

اگر مشکوک هستید که به ویروس کرونا مبتلا شدید یا علایم شدید تنفسی مانند تنگی نفس یا ضعف بدنی شدید دارید، روز‌های دوشنبه تا پنجشنبه از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر و روز‌های جمعه از ۸ صبح تا ۲.۱۵ بعد از ظهر با مرکز بهداشت/ درمانگاه خودتان در تماس شوید و از آنها راهنمایی‌بخواهید.

به درمانگاه مراجعه نکنید، با این کار باعث انتقال ویروس به دیگران میشوید.

 

شمار تلفن درمانگاه Gerby 06 325 1711

شمار تلفن درمانگاه  Kirkkopuistikko 06 325 1666

شمار تلفن درمانگاه Ristinummi 06 325 1691

شمار تلفن درمانگاه Tammikaivo 06 325 1703 , 06 325 1770

شمار تلفن درمانگاه  Vähänkyrö 06 325 8500

 

کودکستان‌ها و پیش دبستانی‌ها باز هستند. اگر امکان نگهداری فرزندتان را در خانه دارید به مسول کودکستان خبر بدهید.

کلاس‌های اول تا سوم ابتدایی میتوانند به مدرسه بروند، ولی‌پیشنهاد می‌کنیم اگر امکان داشته باشد، دانش آموزان در خانه  بمانند و آموزش از راه دور باشد.

در حال حاضر و تا اطلأع ثانوی استخرها، کتابخانه ها، سالن‌های ورزش و موزه‌ها بسته میباشند.

کار‌هایتان را تا حد ممکن از طریق تلفن و چت پیش ببرید. راه ارتباطی‌:

www.vaasa.fi/en/coronavirus

 

گذرگاه‌های مرزی بسته شده است، نمی‌توان به خارج از کشور سفر کرد. اگر از خارج از کشور برمیگردید، به مدت ۱۴ روز در خانه بمانید.

تجمعات عمومی بیشتر از ۱۰ نفر مجاز نیست. این محدودیت در مورد تجمعات مذهبی‌نیز صدق می‌کند.

.  دولت فنلاند آیین نامه ای را صادر كرده است كه براساس آن ، افراد بالای 10 سال باید از افراد دیگر دور باشند. دولت اکیدا به افراد بالای 10 سال توصیه می کند تا از شلوغی و اماکن عمومی خودداری کند.

هدف از این توصیه محافظت سالمندان از ویروس کرونا است.

دست‌هایتان را چندین بار در روز بشوید و در هنگام سرفه کردن از آستینتان استفاده کنید.

محدودیت‌ها برای محافظت از مردم ایجاد شده است، از آنها سر پیچی‌نکنید.

اگر بیمار هستید، از خانه خارج نشوید.

اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی

www.vaasa.fi/en/coronavirus

Russian

Информация о коронавирусе

 • При малейших симптомах оставайтесь дома.
 • Если подозреваете, что у вас есть коронавирусная инфекция, или елси у вас наблюдаются симптомы дыхательных органов, такие как насморк, кашель, боль в горле, боль в мышцах или повышение температуры или/и потеря вкусовых ощущений или обоняния, позвоните ваш собственный медпункт в понедельник-четверг между 8 – 16 ч для дополнительной инструкции. К медпункту не следует приехать, чтобы не заражать других.

Медпункт Гербю (Gerby) тел. 06 325 1711
Медпункт Кирккопуйстикко тел. 06 325 1666
Медпункт Ристинумми тел. 06 325 1691
Медпункт Таммикартано тел. 06 325 1703 или 06 325 1770
Медкункт Вяхякюрё тел. 06 325 8500

 • ЕСЛИ вы яВно подвергались заражению, напр. участвовали в мероприятии, в котором появились заражения или подвержение заражению, обратитесь по телефану к вашему собственному медпункту для организации теста сразу, если наблюдаете даже легкие симптомы гриппа, и избегайте общения с людми.
 • По возможности, занимайтесь необходимыми делами по телефому или с помощью чата.
 • Носите маску на общественных местах и танспорте (сильно рекомендуется для всех с возрастом выше 12 лет). Всегда носите с собой чистую маску для готовности.
 • Держите от других людей расстояние 2 м для безопасности.
 • Общественные мероприятия с учатием более 10 -и человек запрещены. Это ограничение распростаняется таже на религиозные общества.
 • Рекомендуется также не собираться группами более 10 человек, ни в каких-либо помещениях, ни на улице.
 • Избегайте многолюдные места.
 • Оставайтесь дома и заботитесь о себе и своих близких. Выходите на природу, создавайте себе приятные моменты в будни.
 • Заботитесь о хорошей гигиене рук.
 • Ограничения созданы для защищения людей. Соблюдайте их.
 • Основные школы и детские сады работают, и предшкольное обучение продолжается. Когда родители приводят детей или сходят за ними, рекомендуем сопровоздающему ребенка лицу носить маску. Если родитель поставлен под карантином, он/она сам/а не может приводить ребенка в детский сад.
 • Персонал основного обучения носит маску.
 • Плавательные бассейны, тренажерные залы и музеи работают в нормальном режиме. Посетители получают в них информацию о рекомендации носить маску, и число посетителей ограничивают, если их одновременно приходит много.

Дополнительные инсртрукции: www.vaasa.fi/en/coronavirus (на английском)

Обслуживание иммигрантов на нескольких языках InfoFinland.fi.

Собранная информация о коронавирусе из разных истоников.

Somali

Akhbaar kusaabsan cudurka karoonaha

 • Joog gurigaada haddaad isku aragto xanuun yar.
 • Haddaad isaga shakiso inaad qabto cudurka koroonaha ama aad isku aragto calaamado
  neefmareenka sida: diif, qufac, dhuun xanuun, muruqyo xanuun ama qandho/xummad
  ama aadan dareemeynin dhadhanka ama urta/carafta waco isbitaalka xaafadaada
  maalmaha isniinta-khamiista kl 8-16 iyo jimcaha 8-14.15 oo weydiiso talooyin, laakiin ha
  imaanin isbitaalka si aadan u qabadsiinin dadka kale.

Rugta caafimaadka Gerby tel: 06 325 1711
Rugta caafimaadka Kirkkopuistiko tel 06 325 1666
Rugta caafimaadka Ristinummi tel :06 325 1691
Rugta caafimaadka Tammikaivon tel 06 325 1703 ja 06 325 1770
Rugta caafimaadka Vähänkyrön puh. 06 325 8500

 • Hadii aad halis ugu jirto cudurka inuu kugu dhaco, tusaale ahaan waxaad goobjoog ahayday
  goob cudurka laga helay ama dad qabaahi tageen wac goobta caafimaadka ee xaafaddaada
  waxyar oo hargaba xataa si baarid aad u marto isla markaana ka joog meesha dadku wada
  tagayaan ama dadka ha u tagin.
 • Isticmaal habka ugu suurtagalsan teleefan ama chat/ aalad qoraal ahaan loo isticmaalo.
 • Isticmaal bac/ maroda lagu xirto afka iyo sanka goobaha dadka ka dhexeeyo iyo gaadiidka la
  wada isticmaalo ( waxaa lagu adkeynayaa dadka 12 sano ka weyn). Isticmaal ama wado
  markasto af xir nadiifa.Taxadir 2 mitir inaad u jirto qofka kale.
 • In ay isu yimaadaan in ka badan 10 ruux lama ogola. Xadkaas wuxuu quseeyaa sidoo kale isu
  imaashada arrimaha diimaha.
 • Waxaan ku boorineynaa in xataa 10 ruux aan gudaha iyo bannankaba la isugu keenin.
 • Ha tegin meel dad badan joogaan.
 • Gurigaada joog oo daryeel naftaada iyo tan ehelkaadaba. Aad banaanada, ku naso
  waqtigaada iyo guri ku nagashahaada.
 • Si wanaagsan ugu fikir gacmo dhaqashada.
 • Xadkaa ama xeerkan waxaa loo keenay dadka inay ku badbaadaan ee ku dhaqan.
 • Dugsiyada/iskuulada iyo xanaanooyinka waa furan yihiin, fasalka far barashadana wuu
  socdaa. Markuu waalidka keenaayo ama ka soo doonaayo ilmaha goobaha waxbarashada
  waxaan ku boorineynaa inay isticmaalaan maradi afka lagu xiranaayay. Waalidka la geliyay
  go’doonka/ xayiraadda ma keeni karo mana soo dooni karo caruurta.
 • Maamulka dugsiyada waxay isticmaalayaan af xirka.
 • Dabaasha, maktabaddam/meesha buugta laga soo amaahdo, meelaha jimicsiga iyo matxafka/ museo waa furan yihiin sidi caadiga ahayd. Waxaa macaamiisha la ogeysiinaa in af xirashada ood katagto iyo haday dadku bataan la xayiri karo.

Waxaad boggaan ka heli kartaa aqbaar badan oo English ah: www.vaasa.fi/en/coronavirus
Dadka soo guuray waxaa loogu adeegaa luqado kala duwan ood ka heleyso boggaan: InfoFinland.fi.
Dhowr akhbaar oo ay diyaariyeen qeybo kala duwan ayaa laysugu soo uruuriyay bogaan: viestintää koronaviruksesta on kerätty yhteen.

Swahili

Taarifa kuhusu virusi vya korona

 • Kaa nyumbani ikiwa una dalili hata ndogondogo.
 • Ikiwa unashuku maambukizo ya virusi vya korona au una dalili za maambukizo ya njia ya upumuaji, kama mafua, kikohozi, maumivu ya koo, maumivu ya misuli au homa na/au kupoteza hisia zako za harufu na/au ladha, piga simu kwa kituo chako cha afya Jumatatu hadi Alhamisi
 • saa 8 – 16 (kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi alasiri) na Ijumaa saa 8 – 14.15 – 16 (kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa nane na dakika kumi na tano alasiri) kwa ushauri. Usije kwenye kituo cha afya ili usiwambukize wengine.

Kituo cha afya cha Gerby, nambari ya simu 06 325 1711
Kituo cha afya cha Kirkkopuistikko, nambari ya simu 06 325 1666
Kituo cha afya cha Ristinummi, nambari ya simu 06 325 1691
Kituo cha afya cha Tammikaivo, nambari ya simu 06 325 1703 na 06 325 1770
Kituo cha afya cha Vähäkyrö, nambari ya simu 06 325 8500

 • IKIWA UMEKUWA KATIKA HATARI YA WAZI YA KUAMBUKIZWA, kwa mfano, katika mikusanyiko ambapo maambukizo au uwezekano kwa maambukizo zimeripotiwa, piga simu kwa kituo chako cha afya hata ikiwa dalili zako za mafua au homa ni ndogo ili uweze kipimwa. Epuka mawasiliano ya kijamii.
 • Ikiwezekana, fanya shughuli zako kwa njia ya simu au kwa kupiga gumzo (chat).
 • Vaa barakoa (maski) katika maeneo ya umma na kwenye usafiri wa umma (pendekezo lenye nguvu kwa wale zaidi ya miaka 12). Wakati wote tembea na barakoa safi ya ziada.
 • Hakikisha umbali wa usalama wa mita 2.
 • Mikusanyiko ya hadhara ya zaidi ya watu 10 hairuhusiwi. Kizuizi hicho kinahusu pia mikusanyiko ya dini/kanisa.
 • Inashauriwa kuwa mikusanyiko ya watu zaidi ya 10 pia isifanyike ndani au nje ya nyumba.
 • Epuka umati mkubwa.
 • Kaa nyumbani, jitunze wewe mwenyewe na watu wako wa karibu. Tembea nje katika mazingira, furahia maisha ya kawaida ya kila siku na hali ya kuwa nyumbani.
 • Tunza usafi wa mikono.
 • Vikwazo vinafanywa kwa kuwalinda watu. Vifuate.
 • Shule za msingi na shule za kuwalea watoto ziko wazi na elimu ya awali inaendelea. Wakati mlezi analeta au kumchukua mtoto ndani ya kituo, inashauriwa atumie barakoa. Mlezi aliyetengwa katika karantini, yeye mwenyewe hawezi kumleta mtoto wake katika kituo.
 • Wafanyakazi wa elimu ya msingi huvaa barakoa.
 • Mabwawa ya kuogelea, maktaba, vituo vya mazoezi ya mwili na makumbusho hufunguliwa kawaida. Wateja watajulishwa juu ya mapendekezo ya barakoa. Wateja wataweza kuzuiliwa kuingia ikiwa idadi yao ni kubwa.

Maagizo zaidi: www.vaasa.fi/en/coronavirus (kwa Kiingereza).

Wahamiaji wanahudumiwa katika lugha kadhaa na InfoFinland.fi.

Mawasiliano kutoka kwa vyama vingi tofauti juu ya virusi vya korona yamekusanywa pamoja viestintää koronaviruksesta on kerätty yhteen.

Swedish

Tigrinja

ሐበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ

 • ቁሩብ ዉን ይኹን ምልከታት እንተለካ /ኪ አብ ገዛ ኮፍ በል/ሊ።
 • ብ ኮሮና ቫይረስ ተለኺፈ ኢልካ/ ኪ እንድሕር ጠርጢርካ/ ኪ ወይ ከአ ምልከታት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ረኸሲ ከም ምንፋጥ ምስዓል ቃንዛ ጎሮሮ ቃንዛ ጅማውቲ ወይ ረስኒ ከምኡውን ወይከአ ናይ ምሽታት ህዋስን ከምኡ ውን መቐረት ህዋስን እንተዘይብልካ/ኪ ናብ አብ ቀረባኻ/ ኺ ዝርከብ መደበር ጥዕና ካብ ሶኒ ከሳብ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 -16 ከምኡውን ዓርቢ ካብ ሰዓት 8-14.15 ቴሌፎን ብምድዋል ምኸሪ ሕተት /ቲ። ናብ መደበር ጥዕና ብአካል አይትምጻእ /ኢ ምእንታን ንኻልኦት ከይተመሓላልፍ/ ፊ።

Gerbyn terveysasema ገርቡ መደበር ጥዕና ቴሌፎን  06 325 1711
Kirkkopuistkon terveysasema ኪርኮኙይስቲኮ መደበር ጥዕና ቴሌፎን 06 325 1666
Ristinummen terveysasema ሪስቲኑሚ መደበር ጥዕና ቴሌፎን  06 3251691
Tammikaivon terveysasema ታሚካይቮ መደበር ጥዕና ቴሌፎን  06 325 1703 ከምኡን  06 325 1770
Vähänkyrön terveysasema ቫሃንኩሮ መደበር ጥዕና ቴሌፎን  06 325  8500

 • አብ ንሐደጋ እትቃላዓሉ/እትቃልዕሉ ቦታ እንድሕር ኔርካ/ኪ ንአብነት አብቲ ዝነበርካዬ/ኪዬ አጋጣሚታት እንድሕር ሕማም ኮሮና መልከፍቲ ተረኺቡ ወይ ንሕማም እንተ ተቃሊዕኻ /ኺ ቁሩብ ውን ናይ ሰዓል ምልክት እንተለካ /ኪ ንኸትምርመር/ሪ ናብ መደበር ጥዕና ደውል/ሊ ከምኡውን ናብ ሰባት ምሕዋስ አወግድ/ዲ።
 • ብዝክአለካ /ኪ መጠን ጉዳይካ/ ኪ ብቴሌፎን ወይ ብመልእኸቲ አሳልጦ /ጢ።
 • አብ ህዝባዊ ቦታታትን ህዝባዊ መጎዕዚያታትን ናይ አፍን አፍንጫን መሽፈኒ ተጠቀሙ። ካብ (12 ዕድመ ንላዕሊ ናይ አፍን አፍንጫን መሸፈኒ (ማስከ) ከትጥቀሙ ንምሕጸን) ። ኩል ጊዜ ጹሩይ መሸፈኒ አፍን አፍንጫን ምሳኻ /ኺ ሐዝ/ዚ ።
 • ርሕቀት ካብ 2 ሜትሮ ሓሉ/ዊ።
 • ሊዕሊ 10 ሰባት ህዝባዊ አኼባ አይፍቀድን እዩ። እዚ ቀይዲ ንሃይማኖታዊያን ማሕበራት ይምልከት እዩ።
 • ከምኡ ውን ሊዕሊ 10 ሰባት አብ ውሽጢ ይኹን አብ ደገ ንኸይእከቡ ንምሕጸን።
 • አብ ቡዙሐት ሰባት ዘሎዋ ቦታ ምሕዋስ አወግድ/ዲ።
 • አብ ገዛ ኹን/ኒ ነብስኻን ቀረብትኻን ተኸናኸን/ኒ አብ ተፈጥሮአዊ ቦታታት ተዛወር/ሪ መዓልታዊ ንጥፈታትካን/ኪን አብ ገዛ ብሙኻንን እንዳተዛነኻ የሕልፎ።
 • ግቡእ ጽሬት ኢድካ/ኪ ሓሉው/ ዊ።
 • እዚ ቀይዲ ንድሕነት ሰባት ተባሂሉ ዝወጸ ስለዝኾነ ሰዓቦ/ቢዮ።
 • መባእታን ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲን መዋእለ ሕጻናትን ኩፉታት እዬም ከምኡ ውን አዚለ ይቅጽል። ወለዲ ወይ ሞግዚ ንዉላዶም ንመዋእለ ህጻናትን አዚለን ከብጽሑን ከወስዱን ከለው አብ ውሽጢ መዋእለ ህጻናት መሸፈኒ አፍን አፍንጫን (ማስከ) ንኽጥቀሙ ንላቦ።ንኸውሸብ ዝተአዘዘሉ/ላ ሰብ ቆልዓ ንመዋእለ ህጻናት ባዕሉ/ላ ከምጽእ አይካአልን እዩ።
 • ናይ መባእታን ማእከላይ ደረጃን ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ናይ አፍን አፍንጫን መሸፈኒ (ማስከ) ይጥቀሙ እዬም።
 • ምሕምበሲ ቦታታት ቤት ንባባት ናይ ስፓርት ቦታታት (ጂም) ከምኡ ውን ቤት መዘከር ኩፍታት እዬም ንዓማዊል ቀጻሊ ብመጉልሒ ድምጺ ጌርና ናይ አፍን አፍንጫን መሸፈኒ (ማስከ) ከገብሩ ንሕብር እንተድአ ቡዙሓት ዓማዊላት ዝአትው መጺኦም ገደብ ንገብረሉ ኢና።

ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ www.vaasa.fi/en/coronavirus (ብቋንቋ እንግሊዘኛ)

ንወጻእተኛታት ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዘገልግል InfoFinland.fi.

ካብ ዝተፈላለዩ ሰብ መዚታት ሐበሬታታት viestintää koronaviruksesta on kerätty yhteen.

Vietnam

 Thông tin liên quan về vi rút Corona

 • Hãy ở nhà, cho dù bạn chỉ có các triệu chứng nhiễm bệnh nhẹ.
 • Nếu nghi ngờ rằng bản thân có thể bị nhiễm virut Corona hay nếu có triệu chứng viêm đường hô hấp, như sổ mũi, ho, đau họng, đau cơ hay bị sốt và/hoặc bị mất khưú giác và/hoặc vị giác, hãy gọi ngay cho cơ sở y tế của vùng mình ở, từ thứ 2 đến thứ 5 trong khoảng thời gian từ 8:00-16:00 và thứ 6 từ 8:00-14.15 để được tư vấn. Đừng tự đi đến cơ sở y tế vì sẽ lây nguồn bệnh cho người khác.

Trạm y tế ở Gerby (Gerbyn terveysasema) Điện thoại: 06 325 1711
Trạm y tế ở Kirkkopuistikko (Kirkkopuistikon terveysasema) Điện thoại: 06 325 1666
Trạm y tế ở Ristimummi (Ristinummen terveysasema) Điện thoại: 06 325 1691
Trạm y tế  ở Tammikaivo (Tammikaivon terveysasema) Điện thoại: 06 325 1703 và số: 06 325 1770
Trạm y tế ở Vähäkyrö (Vähänkyrön terveysasema) Điện thoại: 06 325 8500

 • NẾU bạn đã ở nơi CHẮC CHẮN CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM, ví dụ như đã có mặt ở cuộc gặp gỡ nào đó mà có người bị nhiễm corona hay bị phơi nhiễm, hãy gọi ngay cho cơ sở y tế khi có triệu chứng cảm, kể cả khi chỉ có triệu chứng nhẹ để có thể được làm xét nghiệm và hãy tránh tiếp xúc với người khác.
 • Làm mọi thứ có thể qua điện thoại hay tin nhắn.
 • Dùng khẩu trang ở nơi công cộng và các buổi gặp gỡ cộng đồng ( khuyến khích mạnh mẽ cho tất cả mọi người trên 12 tuổi). Luôn mang theo khẩu trang sạch dự phòng với mình.
 • Giữ khoảng cách an toàn 2 mét.
 • Không được tổ chức hội họp trên 10 người. Điều này áp dụng cho cả các hoạt động tôn giáo.
 • Khuyến khích, mọi người không nên tụ họp quá 10 người cho dù bên trong nhà hay ngoài trời.
 • Hãy tránh các nơi có đông người.
 • Hãy ở nhà, chăm sóc bản thân mình và người thân của bạn. Đi dạo nơi thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống hàng ngày và cảm giác được ở nhà.
 • Chăm sóc vệ sinh tay thật tốt.
 • Các giới hạn trên được đưa ra nhằm bảo vệ mọi người, hãy tuân thủ các điều này.
 • Trường phổ thông cơ sở và cấp mẫu giáo vẫn mở cửa và việc học lớp lá (esiopetus) vẫn tiếp tục. Khi mang con đến hay khi đến đón con từ nhà mẫu giáo, chúng tôi khuyến khích phụ huynh mang khẩu trang nếu đi vào bên trong nhà. Nếu phụ huynh đang bị cách ly sẽ không được tự bản thân mình đưa con đến nhà trẻ.
 • Nhân viên các trường học phổ thông cơ sở sẽ dùng khẩu trang.
 • Hồ bơi, thư viện, phòng tập thể thao và bảo tàng mở cửa bình thường. Khách hàng được thông báo về khuyến khích mang khẩu trang và hạn chế số lượng khách được vào nếu khách đến quá đông

Có thể đọc thêm tin tức tại : www.vaasa.fi/en/coronavirus (bằng tiếng Anh)

Dịch vụ cho người nhập cư với nhiều thứ tiếng khác nhau tại InfoFinland.fi

Tập hợp từ các nguồn trao đổi khác nhau về vi rút Corona.