Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Ikäihmiset

Avgifter inom hem- och anstaltsvården

Hem- och anstaltsvårdens klientavgifter år 2021.

Information till kunderna om avgiftsförändringar inom serviceboende med heldygnsomsorg fr.o.m. 1.7.2021 (pdf)

Information om avgiftsförändringar inom hemvård och långvarig boendeservice fr.o.m. 1.7.2021 (pdf)

Kortvarig anstaltsvård

 • KAF 12 §: i annan än psykiatrisk enhet 48,90 €/vårddag
 • Efter att avgiftstaket överskridits är avgiften 22,50 €/vårddag
 • För under 18 åringar får man högst debitera 7 dagars avgift per kalenderår

Kortvarig vård inom effektiverat serviceboende

 • 32,30 €/vårddadg (avgiften räknas inte i avgiftstaket)
 • Vård dag- eller nattid 16,15 €/dag eller natt

Dag- och nattvård

 • KAF 13 §: för dag- eller nattvård på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess enheter eller inom en socialvårdsanstalt eller annan enhet debiteras i stället för den i 12 § fastställda avgiften högst 22,50 €/vårddag
 • För personer under 18 år lika som för kortvarig anstaltvård.

Service under närståendevårdarens ledigheter 11,40 €/vårddygn.

Avgift för den närvårdades dagverksamhet 11,40 €/24 timmar.

Disponibla medel som bör lämnas för personligt bruk

 • inom långvarig anstaltsvård minst 110 €/mån
 • inom effektiverat serviceboende minst 164 €/mån

Avgiftstaket

Om avgiftstak fastställs i 6 a § i klientavgiftslagen. Storleken på avgiftstak 683,00 euro/kalenderår.

Avgifterna för följande service räknas in i avgiftstaket:

 • besöksavgift hos hälsovårdcentralläkare och besökavgiften hos vårdaren
 • individuell fysioterapiavgift
 • poliklinikavgift
 • dagkirurgiavgift
 • avgift föt vård i serier
 • natt- och dagvårdsavgift
 • avgift för rehabiliterande vård
 • avgift för kortvarig anstaltsvård inom social- och hälsovården
 • avgift för hemsjukhusbesök

Efter att avgiftstaket har nåtts är dessa serviceformer avgiftsfria fram till slutet av ifrågavarande kalenderår, med undantag för den avgift för kortvarig anstaltsvård som uppbärs av över 18 åringar, som är högst 22,50 €/vårddag.

De avgifter som uppbärs för service för under 18 åriga barn och unga beaktas tillsammans med avgifterna för dennes föräldrar eller andra förmyndare.

Service som ges hemma

Månadsavgiften för service som ges hemma fortgående och regelbundet får högst vara så stor som den senare presenterade avgiftsprocenten uppvisar i fråga om månadsinkomster som överskrider inkomstgränserna.

Avgiftsprocenterna och inkomstgränserna fr.o.m. 1.7.2021 är följande:

Personmängd, inkomstgräns €/månad, avgiftsprocent

1                       588                35

2                    1084                24

3                    1701                 18

4                    2103                15

5                    2546                13

6                    2924                11

Då personmängden är högre än sex, ökas inkomstgränsen med 357 euro och avgiftsprocenten sänks med en (1) procentenhet för varje därpå följande person.

Avgifter som uppbärs för tillfällig service som ges hemma

För tillfällig hemservice debiteras, då hembesöket utförs av läkare eller tandläkare 18,90 €/besök och för besök som utförs av annan person (KAF 3 § 5 mom.) 12,00 €/besök

För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående och regelbunden hemsjukvård.

Ifall klienten får flera besök dagligen, faktureras den tid som sammanlagt använts, och faktureringen sker enligt den sammanräknade tiden, enligt följande:
under 3 h 12,00 €
3-6 h 25,60 €
7-10 h 37,50 €
per dygn 73,30 €

För hemsjukhusvård debiteras 20,60 €/dygn

För hemsjukhusläkarens besök debiteras 18,90 €/besök

Dygnspriset inkluderar vården i sin helhet (bl.a. även iv-mediciner, vätskor, näringslösningar, sårvårdsprodukter), oberoende av mängden besök och åtgärder. Ifall patienten redan är klient inom hemvården eller inom det effektiverade serviceboende, uppbärs ingen separat avgift för hemsjukhusvården, utan besöken beaktas vid faktureringen av hemvården.

Värdet på servicesedeln som givits för fortgående och regelbunden hemservice

Det lägsta servicesedelvärdet är minst 7 €/timme.

Inkomstgränser som bör följas vid fastställande av värdet på servicesedeln inom fortgående och regelbundet given hemservice och hemsjukvård

Person mängd, inkomstgräns €/månad, avgiftsprocent

1                       588                    35

2                    1084                    24

3                    1701                    18

4                    2103                   15

5                     2546                    13

6                     2924                    11

Då personmängden är högre än sex, ökas inkomstgränsen med 357 euro och avgiftsprocenten sänks med en (1) procentenhet för varje därpå följande person.

Vårdarvoden inom hem- och anstaltsvårdens stöd för närståendevård fr.o.m. 1.1.2021

Den för år 2021 bekräftade lönekoefficienten innebär en 1,31 procents höjning i vårdarvodena jämfört med år 2020.

Fr.o.m. 1.1.2021

Vuxna

1. Grundläggande stöd för närståendevård 413,45 euro/månad
2. Förhöjt stöd för närståendevård 516,10 euro/månad
3. Effektiverat stöd för närståendevård 938,43 euro/månad
4. Särskilt stöd för närståendevård 1934,13 euro/månad

Närståendevikarieringsarvode 70,15 euro/dygn