Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Avgiftstaget för social- och hälsovårdens klientavgifter

För avgifter, som erlagts för social- och hälsovårdsservice finns ett avgiftstak om 683 euro fr.o.m. 1.1.2020. Klienten bör i första hand själv ta ansvar, då det gäller uppföljandet av avgiftsta-kets uppskridande. När avgiftstaket överskridits d.v.s. då klienten fått frikortet uppbärs ändå för kortvarig anstaltvård 22,50 euro/dygn.

Den kommunala vårdinrättning, där avgiftstaket 683 euro har överskridits, skall ge klienten ett frikort. Nämnda vårdinrättning kan vara t.ex. centralsjukhuset, hälsovårdscentralen, verksamheten för specialomsorger. För att få ett frikort skall klienten vid behov visa upp verifikationer på avgifter som betalts för tjänster.

Den period, inom vilken avgifterna som hör till avgiftstaket på 683 euro uppnås, är ett kalenderår. Uppföljningsperioden påbörjar således 1.1. och upphör 31.12. Preskriptionstiden omfattar det följande kalenderåret.

Följande avgifter omfattas av avgiftstaket:

 • Avgift för poliklinikbesök (41,20 €)
 • Avgift för dagkirurgi (135,10 €)
 • Avgift för vård i serie (11,40 €/besök, t.ex. fysioterapi, strål- eller cytostatbehandling, dialysbehandling)
 • Avgift för individuell fysioterapi (11,40 €/besök)
 • Avgift för kortvarig anstaltsvård (48,90 €/vårddag, klienter under 18 år högst 7 vårddagar/kalenderår)
 • Avgift för läkarbesök vid hälsovårdcentral (i Vasa 20,60 €/besök för de tre första besöken under ett kalenderår; gäller ej patienter under 18 år)
 • Avgift för vårdare vid hälsovårscentral (i Vasa 10,00 €/besök för de två första besöken under ett kalenterår; gäller ej patienter under 18 år)
 • Avgift för dag- och nattvård (22,50 €/dygn), halvdagverksamhet 13€/dag
 • Avgift för rehabilitering på anstalt (16,90 €/vårddag, t.ex. för rehabilitering som åt handikappade ges av Reumastiftelsens rehabiliteringsinrättning)
 • Avgift för hemsjukhusbesök: läkare 18,90€/besök, vårdare 20,60€/besök
 • I de kostnader som faller inom avgiftstaket kan även tas med de avgifter för tjänster, som tillhandahållits minderåriga barn som klienten försörjer.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Bäddavdelningar och dagverksamhet: faktureringssekreterare Leena Paasiala, tfn 06 325 2413

Den öppna vården vid hvc: faktureringssekreterare Jeanette Westerholm, tfn 06 325 1605 (vård i serie, individuell fysioterapi, anstaltrehabilitering)

Missbrukarvård och akutvård: faktureringssekreterare Pirjo Rönnholm, tfn 06 325 2372