Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Bra att veta om praktiken och inlärning i arbetet

Läs informationen om praktiken och inlärning i arbetet.

FÖRE PRAKTIKEN ELLER INLÄRNING I ARBETET

Den handledande läraren sköter om att den studerande har tillräckligt med kunskap och information, för att praktiken skall kunna utföras. Läraren deltar vid behov i skaffandet av en praktikplats och godkänner praktikplatsen.

Då en praktikplats eller plats för inlärning i arbete har försäkrats bör den studerande ta kontakt med arbetsenheten på förhand och komma överens om de praktiska ärendena kring praktiken. En del av våra arbetsenheter intervjuar den studerande före praktiken / inlärningen i arbetet påbörjas och platsen är villkorlig fram tills det.

STUDERANDE & COVID-19

Användningen av mask rekommenderas fortsättningsvis.

Följande villkor gäller fortfarande:

1) Om studerande varit utomlands de senaste 14 dagarna före praktikperioden ska hon/han vara i kontakt med avdelningsskötaren på respektive enhet innan studerande börjar sin praktik.

2) Studerande får inte ha förkylningssymptom.

3) Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid 19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid 19.

4) Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen och avstånd inte kan hållas.

5) Vi rekommenderar att studerande inte jobbar vid sidan om sin praktik.

Studerande som kommer från områden där incidenstalet motsvarar situationen i vårt område (VSVD) behöver inte automatiskt testa sig. Ett intyg över att hen varit sjuk i corona (<6 mån) räcker. Vi förutsätter att studerande som kommer från spridningsområden/utomlands har fullt vaccinationsskydd (2 doser) eller ett negativt testresultat (< 72h), innan praktikperioden inleds. Studerande kontaktar praktikavdelningens förman en vecka före praktiken börjar, för att komma överens om eventuell testning. De som har symptom testas.

I Vasa ordnas Corona testning med låg tröskel under augusti och september för alla intresserade, också symptomfria. Provtagningen sker vid provtagningsbilen (ambulans) som finns på plats. Testet är gratis och remiss behövs inte.

Vaccineringen mot coronaviruset i Vasa

UNDER PRAKTIKEN ELLER INLÄRNING I ARBETET

En handledare utnämns för varje praktik- eller inlärningsperiod. Handledaren kan bytas ut under loppet av perioden p.g.a. arbetsskiften och semestrar.

Den studerande har rätt att

 • under handledning vara en medlem i arbetsgemenskapen
 • bli instruerad i arbetet i arbetsenheten
 • delta i verksamheten, först under handledning och senare mer självständigt
 • få positiv och utvecklande respons på ett motiverat sätt
 • ge respons om arbetet och handledningen i den enhet praktiken utförs
 • hålla kaffe- och lunchpauser enligt den praxis som tillämpas i arbetsenheten

Den studerande har skyldighet att

 • vara aktiv
 • lära sig helhetsmässigt vård- och klientarbete på motsvarande nivå till sina studier
 • inom patientvård/klientarbete följa de etiska principerna inom sin bransch
 • själv sköta om att han/hon mångsidigt deltar i vård-/klientarbetet samt utför de andra uppgifterna som studierna förutsätter
 • delta i vård-/klientarbetet och ansvarsfullt genomföra de överenskomna åtgärderna, dock genom att känna till sina egna gränser
 • lära sig ta emot såväl positiv som utvecklande respons
 • följa arbetsskiftena för den överenskomna handledaren
 • lära sig verka i samarbete med olika personalgrupper
 • följa de beklädnads- och hygieninstruktioner som arbetsenheten förutsätter
 • följa principerna för en rökfri arbetsplats

TYSTNADSPLIKT OCH HEMLIGHÅLLNING

Varje anställd och studerande inom social- och hälsosektorn bör följa den i lagen stiftade tystnadsplikten.

Detta innebär att sådan information om patienten eller klienten som skall hållas hemliga, såsom hälsotillståndet, privatliv eller person- och adressinformation inte får överlåtas åt någon utan klientens eller patientens tillstånd. Inte ens till familjemedlemmar.

Tystnadsplikten och hemlighållningen berör förutom de handlingar som skall hemlighållas även de muntliga ärenden som klienten, patienten eller personalen berättar. Praktikanten eller personen i inlärning i arbete har inte heller rätt att själv se på en sådan persons information, som denne inte har klient- eller vårdförhållande till. Konfidentiella ärenden får inte heller berättas åt de människor i verkets personal eller de studerande, som i sitt arbete inte har att göra med patienten eller klienten i fråga. Tystnadsplikten gäller även ärenden i samband med sjukdomar bland personalen.

Det bör kommas ihåg att tystnadsplikten och hemlighållningen är i kraft, trots att praktiken eller inlärningen i arbetet avslutats. För brytande mot tystnadsplikten kan det uppstå rättsliga åtgärder.

DÅ PRAKTIKEN ELLER INLÄRNING I ARBETET AVSLUTAS

Den handledande läraren kommer överens om en tidpunkt för avslutande respons med den studerande och handledaren. Under denna diskussions ges muntlig och skriftlig respons. Den handledande läraren ansvarar för helhetsutvärderingen tillsammans med handledaren. Till ett lyckat slutresultat påverkar ett öppet och kontinuerligt samarbete och växelverkan mellan handledaren, läraren och den studerande.

Vi vill utveckla handledningen av studerande. För att vi skall kunna utvecklas, behöver vi respons över den handledning du har fått. Du kan ge respons direkt till din arbetsenhet, eller genom nedanstående responsenkät över handledningen av studerande.

Det är frivilligt att svara på CLES-enkäten. Den bästa stunden att svara är efter slututvärderingen. Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten och din identitet kommer inte fram i något skede. Resultaten rapporteras till arbetsenheterna 1 gång per år.

Länk till responsenkäten