Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kommuntillägg till hemvårdsstöd

Stadsstyrelsen beslutade 26.8.2019 att kommuntillägget till hemvårdsstödet upphör som en del av helheten vid stadens samarbetsförhandlingar och utbetalningen av kommuntillägget till hemvårdsstödet upphör i Vasa 31.7.2020. Ansökningar tas emot till och med 30.6.2020 och utbetalningen av kommuntillägget upphör automatiskt utan något särskilt beslut 31.7.2020

Om du sköter ett barn som är under två år hemma, kan du få kommuntillägg till hemvårdsstödet från Vasa stad. Kommuntillägg kan efter att föräldrapenningsperioden tagit slut betalas till den vårdnadshavare som är på oavlönad vårdledighet. Kommuntillägget är 200 euro/mån./barn.

Även till flerlingsfamiljer (tvillingar, trillingar, fyrlingar o.s.v.) utbetalas 200 euro/mån./barn i  kommuntillägg till hemvårdsstödet.

Till en vårdnadshavare som sköter sitt adoptivbarn under skolåldern hemma utbetalas kommuntillägg efter att föräldrapenningsperioden tagit slut och den oavlönade vårdledigheten börjar.

Frågor om kommuntillägget?

Kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning, tfn 06 325 2552 (kl. 8-16) eller smabarnspedagogik.servicehandledning@vasa.fi.

Villkor för utbetalande av kommuntillägg:

 • Den sökande får lagstadgat hemvårdsstöd.
 • Den sökande sköter själv sitt barn.
 • Den sökande har en arbetsplats eller en studieplats som leder till yrkesexamen att återvända till efter den oavlönade vårdledigheten.
 • Sökande har varit studerande och lyft studiestöd före moderskapsledighetens början.
 • Den sökande har anställningsförhållanden på viss tid i minst ett år före moderskapsledighetens början.
 • Familjens övriga barn än de som går i förskola vårdas inte inom småbarnspedagogiken.
 • Familjens hemkommun är Vasa.
 • Den andra vuxna personen i familjen (förälder eller sambo) ska ha arbete eller vara studerande under hela den tid som kommuntillägg utbetalas.
 • Mammor och pappor i en nyfamilj är i motsvarande situation, då det är fråga om vård av makens/makans barn.

Löntagare:

 • Den vårdnadshavare som erhåller kommuntillägg har omedelbart före moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledigheten ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare.
 • För anställda i arbetsförhållanden på viss tid är kriteriet att den vårdnadshavare som stannar hemma ska ha haft visstidsanställningar eller tillfälliga anställningsförhållanden i  sammanlagt minst ett år före moderskapsledighetens början. Mellan varje anställningsförhållande och innan moderskapsledighetens början kan det ha varit ett avbrott på högst tre månader.

Studerande:

 • Den vårdnadshavare som erhåller kommuntillägg är heltidsstuderande inom en utbildning som leder till yrkesexamen, så att han eller hon under den tid kommuntillägg utbetalas inte är närvarande vid läroinrättningen (intyg från läroinrättningen) och har rätt att återvända till studierna då ledigheten tar slut.
 • Den studerande kan vara anmäld närvarande vid läroinrättningen, men är inte studerande på heltid (kan bara avlägga till exempel en enskild tentamen eller ett obligatoriskt distansarbete).
 • Den studerande har slutfört sina studier och avlagt sin yrkesexamen och detta har skett högst två månader före moderskapsledighetens början.

          ELLER Den sökande har flera föräldraledighetsperioder i följd, varefter                          föräldern blir på oavlönad vårdledighet och FPAs hemvårdsstöd och övriga                    ovan nämnda förutsättningar för utbetalning av kommuntillägg uppfylls.

Företagare:

Ifall sökande är företagare bör bokförarens intyg på den obetalda vårdledigheten lämnas in.

Inkomster

 • Den vårdnadshavare som erhåller kommuntillägg får inte ha annan beskattningsbar inkomst än FPAs hemvårdsstöd, stöd för närståendevård, funktionshinderstöd eller specialvårdpenning. Semesterpenning beaktas inte som inkomst under den tid kommuntillägg utbetalas.
 • Kommuntillägg utbetalas inte om den vårdnadshavare som stannar hemma gör det av någon annan orsak än vård av barn: som arbetssökande med arbetslöshetsersättning, lyfter studiestöd, som privatföretagare hemma, med moderskaps- eller sjukdagpenning, pensionär, under semestertid.
 • Kommuntillägg betalas inte för de kalendermånader då föräldrapenning utbetalas eller faderskapsledighet tas ut.

Familjens övriga barn

 • Familjens barn i förskoleåldern får delta i både förskoleundervisning och småbarnspedagogik.
 • De yngre syskonen i familjen kan delta i en klubb vid öppet daghem, men de kan inte delta i småbarnspedagogik.
 • Småbarnspedagogikplatserna för familjens övriga barn än de som går i förskola kan emellertid överlåtas på viss tid, minst fyra (4) månader och högst ett år.
 • Ett barn, för vilket kommuntillägg utbetalas, kan inte delta i klubbverksamhet vid öppet daghem.

Ansökan

Hemvårdsstödets kommuntillägg söks med en skriftlig ansökan.

Skriv ut ansökningsblanketten för kommuntillägg via den här länken.

Skriv ut ansökningsblanketten för förlängning av kommuntillägg via den här länken.

Ansökningsblanketten kan också hämtas från förvaltningen för småbarnspedagogiken (Rådhusgatan 29, 65100 Vasa, öppet må-fr kl. 9-15). Ansökningsblanketter finns också på barnrådgivningarna.

Inlämning av ansökan

Ansökan med nödvändiga bilagor kan inlämnas:

 • per post: PB 2, 65101 Vasa. Märk kuvertet Vasa stad, Småbarnspedagogik/hemvårdsstödets kommuntillägg.
 • personligen till förvaltningen för småbarnspedagogik: besöksadress Rådhusgatan 29, öppet må-fr kl. 9-15.
 • per e-post: varhaiskasvatus.kuntalisa@vaasa.fi

Ansökan ska lämnas in i förväg och bilagorna till ansökan ska inlämnas inom tre månader från att ansökan inlämnats. Beslutet fattas först efter att alla bilagor har inlämnats.

Om ansökan lämnas in personligen, ska kunden färdigt ha med sig kopierade bilagor.

Du kan kopiera till exempel vid Medborgarinfon (Vasa huvudbibliotek, 1 vån.) samt Lillkyro samserviceenhet (Lillkyrovägen 11).

Utbetalning

Hemvårdsstödets kommuntillägg utbetalas tidigast från början av den kalendermånad som följer efter att ansökan kommit in.

Kommuntilläggets utbetalningsdag är alltid den sista bankdagen i kalendermånaden.

Kommuntillägget utbetalas endast för fulla kalendermånader och det utbetalas inte för en kortare tidsperiod än en kalendermånad.

Utbetalningen av kommuntillägg upphör i slutet av den månad då barnet fyller två år och i fråga om ett adoptivbarn 13 månader efter att utbetalningen av kommuntillägg inleddes.

Kommuntillägg som utbetalats på felaktiga grunder krävs tillbaka. Kunden ska utan dröjsmål meddela eventuella förändringar som påverkar utbetalandet av kommuntillägget antingen per post eller e-post:

Vasa stads småbarnspedagogik har elektronisk anslutning till Folkpensionsanstaltens och skattemyndighetens datasystem, där kundens inkomstuppgifter kan kontrolleras oberoende av kundens samtycke. Användningen av systemet grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Småbarnspedagogikens servicehandledning

 • 06 325 2552

Adress

Vi har öppet

 • 9.00-15.00

Avvikande öppethållningstider 2020

 • 24.2 – 28.2 skolornas sportlov – stängt
 • 10.4 – 13.4 påsk – stängt
 • 20.5 öppet 9.00 – 13.00
 • 21.5 – 22.5 Kristihimmelsfärd – stängt
 • 18.6 öppet 9.00 – 13.00
 • 19.6 midsommarafton – stängt
 • 1.7 – 31.7 stängt
 • 14.10 – 16.10. höstlov – stängt
 • 23.12.2020 – 3.1.2021 jullov – stängt