Förbigå menyn

Byte av hälsostation

Val av hälsostationen omfattar hälsovårdscentralens/hälsostationens alla tjänster t.ex. läkarbesök, tandvård och rådgivningstjänster.

Undantag är skolhälsovården, studenthälsovården, hemsjukvården samt långvariga anstaltsvården.

Patienten ska göra en skriftlig anmälan om byte av hälsostation både till den hälsostation som han eller hon anlitar för närvarande och till den valda hälsostationen. Valet kan gälla endast en hälsostation åt gången. Patienten kan välja hälsostation på nytt tidigast ett år efter det föregående valet.

Vårdansvaret övergår till hälsovårdscentralen i den valda kommunen senast tre veckor efter det att anmälan har kommit in. Den kommun som tillhandahåller servicen uppbär av dig ikraftvarande klientavgifter och fakturerar din hemkommun för den vård du fått.

Patientens anmälan inom samarbetsområdet Vasa-Laihela

Patientens anmalan vasabo som väljer hälsostation i en annan kommun

Patientens anmälan invånare i en annan kommun väljer Vasa hälsostation

Tillfällig vård enligt vårdplanen utanför hemkommun

När en person på grund av arbete, studier eller fritid vistas utanför sin hemkommun, får personen för vård enligt vårdplanen också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsovårdscentralen ändras.

Patientens anmälan vasabo som behöver vård på annan ort i Finland

Patientens anmälan person som bor på annan ort och behöver vård i Vasa