Förbigå menyn
Katunäkymä Vaasasta

Hemvård

Hemvården stöder och förstärker det självständiga, trygga och goda livet bland de äldre Vasaborna samt de Vasabor som har funktionshinder.

Hemvården hjälper och handleder i de funktioner personen själv inte klarar av eller i vilka hen inte får hjälp med av t.ex. de anhöriga eller närstående. Målet är att klienten kunde bo tryggt i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hemvården förverkligas genom att stöda personens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga, självständiga utföranden och delaktighet. Då kriterierna för hemvård uppfylls beviljas klienten i regel regelbunden hemvården ordnad av staden och därtill stödservice. Klienten kan skaffa service eller en del av dem till självfinansieringspris.

Mera information:
Hem-och anstaltsvårds organisationsschema
Hemvårdens kriterier 2018
Hemvårdens strategi 2018-2021 (på finska)
Plan för egenkontroll inom hemvården (på finska)

Nya klienter: Kartläggningsteamet

Kartläggningsteamet är en del av hemvården och till arbetsbilden hör att kartlägga alla nya klienter. Som bedömningsinstrument använder vi RAI-soft funktionsmätaren. På detta vis strävar vi till att alla klienters hjälpbehov utreds på lika villkor.

Teamet är mångprofessionellt och där arbetar sjukskötare, serviceledare och ergoterapeut.

Ta kontakt:
vardagar kl 8.30-15.00 tfn 06 325 2583
Fax 3171037

Hemvårdens klienter

Klienten erbjuds hemvård utifrån en kartläggning av servicebehov, dvs. personlig omsorg och omvårdnad. Detta omfattar för klienten från fall till fall att man svarar på vårdbehovet, tryggar tillgången till näring, upprätthåller ett städat hem samt bistår i fråga om hygien, klädvård och medicinsk vård. Hemsjukvården kan vid behov även ge över ansvar för sjukvårdsliga uppgifter till hemvårdens vårdarna.

Servicerådgivare: under vardagar kl. 9−11 och 12−14.30 tlf. 06 325 2560.
Kontaktuppgifter för hemvårdens serviceledare telefontider må kl. 12-14, ti-fre kl. 9-11
Områdenas 1-7 fax: 06 317 1078

Område 1 Karta område 1 (pdf)
Centrum norra, östra tfn. 06 325 2365
Centrum västra tfn. 06 325 2584

Område 2 Karta område 2 (pdf)
Brändö tfn. 06 325 2386

OmrådeKarta område 3 (pdf)
Korsnäståget, Gamla-Vasa, Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs tfn. 06 325 2379
Kilskiftet, Melmo tfn. 06 325 2363

Område 4 Karta område 4 (pdf)
Vöråstan, Centrum Station, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn. 06 325 2584
Berggatan 2-4 bostäder 001-319 tfn. 06 325 2586

Område 5 Karta område 5 (pdf)
Lillkyro tfn. 06 325 2363

Område 6 Karta område 6 (pdf)
Sandviken, Sunnanvik, Högbacken tfn. 06 325 2377

Område 7 Karta område 7 (pdf)
Gerby, Dragnäsbäck, Hemstrand, Vapenbrödrabyn, Impivaara tfn. 06 325 2586
Sundom, Vasklot tfn. 06 325 2365

  • Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får många av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, rekreationsverksamhet, socialt kapital och verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering.

  • Assistenterna inom Äldreomsorgen fungerar som stöd för klienter inom hemvården och närståendevården som bor hemma och dessa hjälper även till i de dagliga sysslorna.

  • Hemvårdens fysio- och ergoterapeuter ansvarar för att bedöma rehabiliteringsbehovet hos hemvårdsklienter och samt förbättra och uppträtthålla klienternas livskvalitet och möjligheter att bo hemma.

  • Hemsjukvården är avsedd för personer som inte på grund av begränsad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga inte självständigt eller med hjälp av en ledsagare kan använda sig av hälsocentralens tjänster.

  • Hemvårdens stödtjänster är tjänster som stöder klientens möjligheter att klara vardagen. En separat stödserviceavgift uppbärs för tjänsterna.

  • Med stöd för närståendevård stöder man funktionshindrade, långtidssjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt