Förbigå menyn
student på datorn

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhetens syftet är att motverka de negativa inverkningarna av långtidsarbetslöshet på personens funktionsförmåga, att förbättra förmågan till livskompetens hos en person som deltar i verksamheten och att för en person som länge varit arbetslös öppna ett stråk mot placering på arbetsmarknaden eller i utbildning.

Innehåll

• Meningsfullt och tillräckligt krävande
• Målinriktad verksamhet
• Dimensionering enligt klientens funktionsförmåga
• Utsedd handledare på arbetsverksamhetsplatsen

Längd

• Ordnas i perioder på 3-24 månader
• Verksamhetsdagar 1-4 i veckan
• Arbetstid 4 timmar om dagen
• Längden kan graderas: i initialskedet färre verksamhetsdagar/arbetstimmar

Arbetsuppgifter

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan i praktiken bestå av både assisterande arbetsuppgifter och också innehålla mera ansvar i enlighet med klientens funktionsförmåga. En klient inom den rehabiliterande arbetsverksamheten får inte ersätta eller vikariera en arbetstagare på arbetsplatsen.

• kontorsarbeten: kopiering, postning, sortering
• stimulansverksamhet, uteledsagning och måltider på sjukhus,
äldrevårdsanstalter och daghem
• städ- och köksarbeten
• uppgifter inom fastighetsskötsel i anslutning till underhåll av ämbetsverks
och inrättningars byggnader och gårdsområden samt förbättring av deras trivsel
• iståndsättande av parker, skogar och idrottsområden
• uppgifter i anslutning till transporter
• uppgifter inom olika områden som kräver hantverkskunnande och fingerfärdighet

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

På förfrågningar svarar handledarna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten:
tfn 040 176 8198 & 040 525 0778.

Av datasäkerhetsskäl sköts inga ärenden per e-post.