Du är här

Om Vasa

Den kortvariga familjevårdens uppdrag

Kuva lastenvaunuista
Kortvarig familjevård är en tillfällig placering. Familjevårdarens uppgift är att under tiden barnet bor i familjen erbjuda en trygg vardag, stöd och förutsägbarhet, samt värme, förståelse, tröst och omsorg. Barnet eller den unga skall ha möjlighet att uttrycka alla sina känslor, t.ex. sorg, oro, ilska, rädsla och de vuxna skall kunna ta emot känslorna.

Barnet eller den unga behöver närvaro, lugn och trygghet. Familjevårdaren behöver vara lyhörd för barnets behov, kunna ge stöd och lugn i situationen.

Vem kan bli familjevårdare inom kortvarig familjevård?

Vanliga, trygga, friska vuxna med stabil livssituation och vanligt vardagsliv kan bli familjevårdare. En gemensam utvärdering av färdigheterna att åta sig uppgiften som familjevårdare med beaktande av den kortvariga familjevårdens särdrag utförs. Läs mer om hur man blir familjevårdare

I familjevården behövs olika familjer. Man kan vara gift, sambo, ensamboende eller nyfamilj och bo i stan eller på landet. Det viktigaste är att man är intresserad, engagerad och har en positiv syn på barn. Därtill önskar vi ett förhållningssätt till barn, som kännetecknas av förståelse och empati. Barnet behöver tid, tålamod och respektfullt bemötande av den vuxna.

I ett familjehem får högst fyra personer vårdas samtidigt, inberäknat familjens egna barn under skolåldern och andra personer som är i behov av speciell vård och omsorg som bor i samma hushåll.

Av familjevårdare inom kortvarig familjevård krävs en förmåga att stå ut med ovisshet. Till korttidsfamiljevårdens särdrag hör att ta emot ett barn eller ungdom med kort varsel, lite förhandsinformation om barnet, ovisshet gällande längden på placeringen och återkommande förändringar i familjen.

Att ta hand om barn och sedan avstå från dem gör uppdraget utmanande. Fast uppdraget kan vara utmanande är det oftast mycket berikande.

På grund av att en placering kan ske omgående och barnet eller den unga då behöver tid och närvaro kräver uppdraget att en vuxen inte är i arbetslivet utan hemma.

Hurudant stöd får man som familjevårdare?

Som familjevårdare inom kortvarig familjevård får man stöd av familjevårdsteamets socialhandledare och barnets ansvariga socialarbetare under placeringens alla skeden. Av socialhandledarna får man hjälp och stöd i praktiska frågor som gäller barnet och placeringen.

Utöver socialhandledarnas stöd har familjevården inom kortvarig familjevård även rätt till familjevårdens andra stödformer såsom kamratstöd, utbildningsdagar, riktat stöd av familjevårdens socialarbetare/sakkunnig i utvecklingspsykologi, samt arbetshandledning.

Uppdragsavtal och ersättning

För varje enskilt barn ingås ett uppdragsavtal mellan kommunen och familjevårdaren då placeringen inleds. Därtill uppgörs ett uppdragsavtal med kommunen om att fortlöpande stå till förfogande som familjevårdare inom kortvarig familjevård. I avtalet kommer familjevårdaren och kommunen överens om ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i anslutning till familjevården. Uppdragsförhållandet är dock inte ett arbetsförhållande. Åt familjevårdare inom den kortvariga familjevården betalas fortlöpande arvode eftersom uppdraget förutsätter att man står till förfogande dygnet runt. Då ett barn placeras utbetalas ytterligare ett vårdarvode och kostnadsersättning.

Läs mera om kortvarig familjevård