Du är här

Om Vasa

Dokument som behövs för bygglov/åtgärdstillstånd

Lovet kan sökas antingen skriftligt med en ansökningsblankett eller via webbtjänsten.

Länken till webbtjänsten hittar du här.

Bygglovs-, åtgärdstillstånd- och rivningslovsansökan (1 st)
OBS! För behandlingen av tillståndsdokument i pappersform uppbärs en avgift enligt taxan fr.o.m. 1.1.2019.

- Till ansökan bör bifogas följande dokument:

 • Utredning av byggplatsens besittning
  • Lagfartsprotokoll, kopia av köpebrev eller arrendeavtal (1 st)
 • Handelsregisterutdrag/föreningsregisterutdrag, var det framkommer vem som skriver under ansökan för bolaget/föreningen
 • Protokoll från styrelsemöte eller bolagsstämman, var det framkommer styrelsens/bolagets samtycke till åtgärderna
 • Fullmakt, om någon annan än den sökande skriver under ansökan
 • Huvudritningar, 3 serier försedda med ryggar och sammanbundna
  • Situationsplan 1:500 eller 1:200, plan-, fasad- och skärning 1:100 eller 1:50, rökkanalritning 1:20, skärning av rökkanalen vid genomföringar 1:20
  • På fasadritningar anges fasadmaterial inklusive färgmodeller
  • Skärningsritningen genom tomten samt ytvattenplanering
  • Detaljritning brandsektionering
 • Byggprojektanmälan (RH1 och RH2) för befolkningsregistercentralen ifylles 1 st per byggnad
 • Utredning av grannarnas hörande/samtycke 
  • Från alla angränsande grannar, på andra sidan vägen och snett mittemot
  • Man hör granntomtens ägare/arrendator
  • För undantag eller för påbörjande mot garanti måste man skriftligt anteckna på blanketten
 • Bedömning av projekterarens behörighet
  • För byggnadsprojektet bör utnämnas en för projektet kompetent person som ansvarar för planeringen och kvaliteten i sin helhet (huvudplanerare)
 • Energicertifikat, miljöministeriets förordning om energicertifikat (487/2007), blankett 1
 • Energiutredning gällande reparations- och ändringsarbete i byggnad
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Utredning av grundläggningsförhållanden
  • Av grundundersöknings- eller grundkonstruktionssakännare fritt formulerad utredning
 • Byggnad som skall rivas: fotografi samt utredning över rivningsavfallet
 • Utredning av behandling av avloppsvattnet
 • Garanti
  • Grannarna bör höras samt kvitto på inbetald summa för inledande av byggnadsarbete innan lovet vunnit laga kraft)
 • Planeringsbehovsbeslut
  • stadsstyrelsens planeringssektionsmötes protokollsutdrag av planeringsbehovsbeslutet inklusive ritningar
 • Undantagslov
  • Södra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentrals protokollsutdrag av undantagslovet inklusive ritningar
 • Anmälan om befolkningsskydd

Enligt lovvillkorena i beslutet skall följande ansvariga arbetsledare godkännas förrän byggnadsarbetet inleds. Följande arvbetsledare bör godkännas: