Du är här

Om Vasa

Försök och förädling av försöksidéer

I Vasa har man inlett flera försök med strävan att hitta nya lösningar enligt stadens strategi för att utveckla staden. Vasa stads stadsutveckling är med och ordnar Kokeilujalostamo, ett forum för förädling av försöksidéer, tillsammans med Finlands Kommunförbund och Åbo stad.

Kokeilujalostamo är en del av Kommunförbundets prognostiserings-, strategi- och utvecklingsmodell. Programmet Våga försöka strävar efter att synliggöra kommunernas och regionernas försöksverksamhet samt att främja försök och nätverksbildning i kommunerna.

Fokus i programmet ligger på att stärka en försöksinriktad kultur, och då betonas verksamhetssätten, arbetsklimatet och modet att försöka inom organisationen. Försöken är också ett sätt att bygga upp framtidens kommun.

Vasa stads stadsutveckling verkar som kompetensutvecklare och test- och innovationsplattform samt är med och startar försök. Att verka som en testplattform stärker utvecklandet av staden och förmågan hos dem som arbetar med utveckling att svara mot utmanande fenomen samt interaktionen med övriga aktörer i samhället.

I stadsutvecklingens tankesmedjor har man ”åstadkommit kollisioner” över organisationsgränserna och mellan olika intressegrupper. Försöken startar i snabb takt. I bästa fall kan de leda till långvarig verksamhet.
 

Ytterligare uppgifter: Utveckilingschef Sari Tarvonen, tfn. 040 3575795, sari.tarvonen@vaasa.fi
 

Exempel på försök som uppkommit i tankesmedjor i Vasa: 

runsor_express_kuvaaja_sami_pulkkinen_web.jpg

1. Runsor Express

Runsor Express är en snabb bussförbindelse mellan stadens norra delar och arbetsplatsområdet i Runsor, och den har planerats i samarbete med 346 pendlare. Förbindelsen är Vasa stads första gärning som främjar den försöksinriktade kulturen med strävan att främja kollektivtrafiken och samtidigt minska rusningen på Alskatvägen. 

Försöksidéen uppkom under tankesmedjan Framtidens Vasa, som stadsutvecklingen och bildningssektorn i Vasa ordnade 15.9.2017. Tankesmedjans huvudteman anslöt sig till svaren på den kommuninvånarenkät som Vasa stad genomfört.

Mer information: www.vaasa.fi/sv/stadens-organisation/tekniska-sektorn/kollektivtrafik/runsor-express

www.vaasa.fi/sv/meddelande/runsor-express-fortsatter-pa-hosten

 

puutarhajuhlat_web.jpg

2. Garden Fest

Vasabornas gårds- och trädgårdsfestdag firas lördag 1.9.2018. Gamla traditioner väcks till liv på ett nytt sätt under Garden fest-trädgårdsfesten som ordnas för första gången. Syftet är att lysa upp septemberkvällen runt om i staden och att få människorna att samlas med vänner, familjen och nya bekanta.

Försöksidéen uppkom under tankesmedjan Framtidens Vasa, som stadsutvecklingen och bildningssektorn i Vasa ordnade 15.9.2017. Tankesmedjans huvudteman anslöt sig till svaren på den kommuninvånarenkät som Vasa stad genomfört.

Mer information om evenemanget och anmälningar: www.gardenfest.fi

 

Taiteidenyö.jpg

3. Idrotts- och kulturprogrammet

Vasa utvecklas som kultur- och idrottsstad i en process som inkluderar kommuninvånarna och intressentgrupperna, och inom ramarna för denna ordnas bl.a. tankesmedjor, seminarier och kommuninvånarenkäter. Detta inkluderande programarbete har även valts med i Finlands Kommunförbunds Kokeilujalostamo, som fungerar som stöd i processer för experimentell utveckling.

Programarbetet strävar efter att svara mot samhällets föränderliga verksamhetsmiljö och göra servicen mer synlig och lättillgänglig för kommuninvånarna.

Mer information: www.vaasa.fi/sv/paverka/kultur-och-idrottsprogrammen
Facebook-grupp: www.facebook.com/groups/198489567599662/

 

vaasakuvat.fi_esa_siltaloppi

4. Stadskultur-försöket

Vasa universitets förvaltningsstuderandes och Vasa stads stadsplanerings gemensamma stadskultur-försök uppkom under en tankesmedja som ordnades i maj. Syftet var att inleda ett försök som utvecklar stadskulturen i Vasa ur studerandeperspektiv.

vaasakoulu.jpg

5. Flerspråkiga lärmiljöer

Tvåspråkigheten som hör till regionens särdrag fungerar som utgångspunkt för försöket, som skapar möjligheter och öppnar dörrar mellan de två inhemska språkgrupperna. Försöket har genomförts av fjärdeklassisterna i Vanhan Vaasan koulu och Haga skola. Eleverna som talar finska och svenska har träffats för att utföra olika uppgifter och alla har fått tala sitt modersmål. Växelverkan har ökat och under tiden som de tillbringat tillsammans har de även lärt sig ett främmande språk.

Försöksidéen uppkom under tankesmedjan Framtidens Vasa, som stadsutvecklingen och bildningssektorn i Vasa ordnade 15.9.2017. Tankesmedjans huvudteman anslöt sig till svaren på den kommuninvånarenkät som Vasa stad genomfört.

Mer information: Vasa stads undervisningsteknologichef Teemu Lehtonen, teemu.lehtonen@vaasa.fi

 

Vaasa.jpg

6. ICT-rekrytering

Målet med stadsutvecklingens konkreta försök var rekrytering av ICT-experter och utbildning enligt behoven hos företagen i regionen. Under försöket kartlades läroanstalternas IT-studerande, företagen inom sektorn samt deras åsikter.

Försöksidéen uppkom under tankesmedjan Framtidens Vasa, som stadsutvecklingen och bildningssektorn i Vasa ordnade 15.9.2017. Tankesmedjans huvudteman anslöt sig till svaren på den kommuninvånarenkät som Vasa stad genomfört.

 

7. Försök inom språkundervisningen

Försök har genomförts som hjälp vid språkundervisningen, t.ex. Språkmeny och ett hemlighetsfullt kulturpaket.