Du är här

Arbete på gång i bildkonst

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet. Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.
Den grundläggande utbildningen kostar ingenting. Förutom undervisningen är även läroböcker och övriga läromedel, arbetsredskap och material avgiftsfria. Eleverna har även rätt att få en avgiftsfri, fullvärdig måltid varje skoldag och under vissa förutsättningar avgiftsfri skolskjuts. Dessutom har eleverna rätt till den avgiftsfria elevvård som deltagande i undervisningen förutsätter. I Vasa ordnas grundläggande utbildning huvudsakligen i grundskolor, som Vasa stad är huvudman för. Staden ordnar grundläggande utbildning för cirka 5100 grundskoleelever, varav cirka 1200 elever går i svenskspråkiga grundskolor. Vasa stad har 14 finskspråkiga skolor och 5 svenskspråkiga skolor, som ordnar grundläggande utbildning. I Vasa finns dessutom Vasa Övningsskola, som staten är huvudman för, och de privata skolorna Vaasan kristillinen koulu och Vaasan Rudolf Steiner-koulu.
Inskrivning av blivande förstaklassister till den grundläggande utbildningen görs via Wilma det år då barnet fyller sju år. Anvisningar angående inskrivningen skickas till hemmen i början av januari. Barn i skolpliktsålder som flyttar till Vasa anmäls till förvaltningssekreteraren (svenskspråkig grundläggande utbildning) eller utbildningssekreteraren (finskspråkig grundläggande utbildning) vid verket för fostran och utbildning.

Nätservice

Wilma

Telefonservice

Undervisningssekreterare

+35863253122
Ansvarig person: 
Skoldirektör - finskspråkig grundläggande utbildning
Phone numbers: 
+358 6 325 3206
+358 40 754 7702
Grundläggande utbildning