Du är här

Upplev Vasa

Slöjd

I slöjd planeras och tillverkas bruks- och konstföremål. I det skapande arbetet används mångsidiga material och olika tekniker. I slöjdundervisningen ingår textil-, keramik- och träperioder. För 4-7-åringar ordnas bildkonst-slöjdmix. Från att barnet är 8 år kan hen välja inriktningen bildkonst eller slöjd (eller båda och).
TaiKon - Käsityö/Hantverk

Slöjd 2019-2020

Schemat för den finspråkiga undervisningen finns på de finskspråkiga sidorna.
Slöjdens textil- och keramikperioder är i Kasern 11 och träperioden i Stalli (kartan). Under läsåret 2018-2019 ordnas undervisning i slöjd på eftermiddagar för elever i åk 1-2  i Gerby skola. 

BILDKONST-SLÖJDMIX 1C

2012-2013 födda

75 €/termin
mån kl. 16.30-17.30, 19.8-9.12.2019 / 13.1.-11.5.2020
lärare: Sonja Backlund
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=2848

BILDKONST-SLÖJDMIX 1D

2012-2013 födda, tvåspråkig grupp

75 €/termin
tors kl. 16.30-17.30, 22.8-12.12.2019 / 9.1-14.5.2020
lärare: Anna Nordström
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=359

SLÖJD GERBY 
2011-2012 födda

90 €/termin
ons kl. 14.00-15.30, 28.8-27.11.2019 / 15.1.-15.4.2020
lärare: Matilda Byström
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=11596

SLÖJD 2

2010-2011 födda 

98 €/termin
tors kl. 17.45-19.15, 22.8.-5.12.2019 / 9.1.-7.5.2020
lärare: Anna Nordström
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=358
 

SLÖJD 4 

2004-2006 födda

98 €/termin
tors kl. 19.00-20.30, 22.8-5.12.2019 / 9.1.-7.5.2020
lärare: Anne Viinikka, Pekka Matalamäki, m.fl
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=11120

SLÖJD TEMASTUDIER

2001-2003 födda

98 €/termin
tors kl. 19.00-20.30, 22.8-5.12.2019 / 9.1.-7.5.2020
lärare: Anne Viinikka, Pekka Matalamäki, m.fl
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=11120

 


Undervisningens uppbyggnad

Undervisning i hantverk ges enligt den allmänna läroplanen. Undervisningen består av två studieperioder; grunderna i hantverk för 7-12-åringar och verkstäder för 13-16-åringar. Eleven kan fortsätta sina studier fram till att hon / han fyller 18 år.

Grunderna i hantverk för 7 – 12-åringar

- undervisning 90 min. / vecka
I   7-8-åringar (2 år) år 1: bejakande av upplevelser och sinnesvärld 
år 2: jag och andra > att göra tillasmmans 
II  9-10-åringar (2 år) år 3:  hemifrån ut i världen - växelverkan 
år 4 4:  miljö, bild och ord 
III  11-12-åringar (2 år) år 5:  självporträtt, gestalning 
år 6:  föremål och bilder i vardagen 
Tot. 6 år x á 56 h /år = 336 h. 

Hantverkets verkstäder för 13 – 16-åringar

- undervisning 2 h / vecka
I   13-14-åringar (2 år) år 1: visuella medier 
år 2: tvärkonstnärlighet 
II  15-16-åringar år 3: självständigt arbete 
år 4: framtagander av det egna konstnärliga uttrycket 
Tot. 4 år x á 72 h / år = 288 h.

 

Läroplanen i hantverk, förkortad version

Läroplanen för grundläggande konstundervisning, allmän lärokurs, kan ses i sin helhet här.

 

Undervisningsutbudet

Den allmänna lärokursen i Vasa i hantverk utgörs av studiehelheter. Undervisningsgrupperna bildas genom att elevernas ålder samt framsteg beaktas. Gruppstorleken både inom den förberedande undervisningen och grund- och verkstadsstudiegrupperna är i regel 10-15 elever. Till studierna hör också studieresor, utställningsbesök samt självständigt arbete (t.ex. hemuppgifter).

Studiernas uppbyggnad, omfattning och teman i hantverk

Den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs har en beräknad omfattning om sammanlagt 500 timmar. Som beräkningsgrund har använts en 45 minuters lektion.

Handarbetets grunder - studiehelheterna 1-6

Undervisningens syfte är att eleven genom sitt eget arbete skall utveckla en balanserad och positiv självbild och en sund självkänsla. Eleven bekantar sig på ett mångsidigt sätt med de uttrycksmöjligheter som erbjuds av material och tekniker samt med tillämpningen av dessa kunskaper och färdigheter i planerings- och tillverkningsprocessen.

I handarbetets grunder lär sig eleverna att uttrycka sig inom alla delområden av handarbetskonsten. Eleverna iakttar sin miljö och övar sig i att förstå rum och proportioner samt i strukturkännedom och användning av visuella uttrycksmedel. De får också lära sig kreativ problemlösning. Målet är att teman och uppgifter skall väljas så att eleverna får uppleva arbetsglädje och glädjen över att lära sig. Eleverna övar sig i att koncentrera sig på arbetet och hålla ordning på sitt arbetsutrymme och sina arbetsredskap. De får lära sig att värdesätta sitt eget och gruppens arbetande och arbeten. Målet är att eleverna skall bekanta sig med den lokala kulturens och andra kulturers handarbete och formgivning.

I grund- och verkstadsstudierna ingår textil- och specialtekniker, träarbete och keramik.

- i handarbetets grunder bekantar sig eleven med redskapen och arbetssätten ->som ett viktigt delområde handens rörelse

- utgångspunkten för undervisningen är utgående från det egna uttrycket antingen material, produkt eller teknik

> Planering och tillverkning av föremål:
- metall, papper, keramik, trä, eko

> planering och tillverkning av textilier och kläder
- tygtryckning, färgning, tovning, vävning, flätning och garntekniker, eko och sömnad

> planering av miljön och rumsbyggande
- naturmiljö, byggd miljö, kulturlandskap
- hållbar utveckling
- medvetenhet om arbetarskyddet

Handarbetets grunder I

(90 h. textil/ specialtekn., 45 h keramik, 45 h träarbete)

- eleven bekantar sig genom materialen med handarbetsuttryckets olika delområden och tränas i att använda fantasin
- eleven tränar upp handens motorik och bekantar sig med olika handarbetsmetoder, arbetssätt och redskap
- eleven lär sig att koncentrera sig och beakta andra i det konstnärliga arbete som han eller hon gör själv eller tillsammans med andra
- ett studiebesök görs till en utställning e.d.

Handarbetets grunder II

(90 h. textil/ specialtekn., 45 h keramik, 45 h träarbete)

- eleven utvecklar sitt eget uttryck genom att uppleva, göra och undersöka
- genomgås handarbetsmetoder från planering till genomförande
- eleven bekantar sig med kulturarvet och arbetet parallellt med upplevelser och utförande i den moderna världen
- form-, färg- och materialkänsla samt utvecklande av en kreativ problemlösningsförmåga med hjälp av olika temauppgifter
- granskning och tolkning av visuella fenomen i miljön genom att göra själv
- ett studiebesök till en utställning e.d.görs