Du är här

Om Vasa

Hushålls- och badvatten

På sidan berättas om uppföljningen av hushållvattnets och badvattnets kvalitet.

Hushållsvatten

Hushållsvattnets kvalitet följs regelbundet upp i enlighet med ett kontrollundersökningsprogram som gemensamt utarbetats av vattenverket och övervakningsmyndigheten. Provtagningsmängderna är baserade på vattenförbrukar- eller leveransmängderna. Också i fråga om livsmedelslokaler och inkvarterings- och samlingslokaler med egen hushållsvattenbrunn övervakas hushållsvattnet. För undersökningar av privata hushållsvattenbrunnar svarar brunnens ägare.

Hälsoskyddsmyndigheten ger anvisningar om tagandet av vattenprover och vid behov anvisningar om rengöring eller iståndsättning av brunnar.

Badvatten

I Vasa stad finns 13 allmänna badstränder och i Laihela kommun två allmänna badstränder, där badvattenkvaliteten undersöks tre gånger under badsäsongen, dvs. 15.6–31.8. Provtagningen och analyser utförs av KVVY-Botnialab miljölaboratorium.

En badvattenprofil har upprättats över de allmänna badstränderna på Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö och Strömsö tillsammans med badstrandens ägare/innehavare och hälsoskyddsmyndigheten.

Vattenkvaliteten vid badstränderna

Vattenkvaliteten på havsområdena i Vasa kontrolleras i samarbete med de industrianläggningar som har utsläpp i vattenområdena. För kontrollen svarar KVVY-Botnialab miljölaboratorium. Också Närings-, trafik- och miljöcentralen granskar vattendragen på sitt verksamhetsområde.

Ytvattentemperatur och algläget (Finlands miljöcentral)