Du är här

Upplev Vasa

Idrottsskola åk 7-9

LÄSÅR 2019-2020:

Onkilahden yhtenäiskoulu fr.o.m. hösten 2017 med i en riksomafattande försöksverksamhet och verkar som vårt områdes idrottsskola, där de riksomfattande kriterierna för idrottsskolor förverkligas. I skolan kommer det i fortsättningen att finnas en idrottsklass (20 elever) på varje årskurs. Ett träningstillfälle / en dubbeltimme gymnastik i veckan är öppet för sammanlagt 10 elever från andra svensk- och finskspråkiga skolor i området. Transporten sker på elevens eget ansvar liksom de självständiga studierna. Träningstillfällena hålls i gymnastiksalen vid Onkilahden yhtenäiskoulu, i närheten av skolan eller vid någon idrottsanläggning. Sannolikt är träningstillfällena schemalagda samtidigt som lektioner i den egna skolan.

En ung idrottares vardag

Under ungdomsåren eller inriktningsskedet på idrottarstigen utvecklas idrottsintresset till passion, mångsidig fysisk färdighet utvecklas till starka grenfärdigheter, en hobby blir till systematisk träning och idrotsliga livsvanor skapar förutsättningar till att bli en sund idrottare. Som utgångspunkt för all verksamhet är de etiska principerna om rent spel inom idrotten. Inom idrottsakademiprogrammet är målsättningen för idrottsskolan att främja den idrottande elevens utveckling till en målinriktad idrottare, utveckla färdigheterna och kunnandet inom olika delområden och dessutom stödja den unga till att kombinera idrott och skolgång, se bl.a. tidsplaneringen. De unga idrottarna behöver helt enkelt flera bra och utvecklande träningsdagar.

Innehållsrekommendationerna för idrottskolan och växa till idrottare -programmet

Akademiprogrammets innehållsrekommendationer grundar sig på den linjedragning som gjorts för inriktingsskedet på idrottsstigen och vetenskaplig sakkunskap. Verksamheten förverkligas genom tre helheter:

  • Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper
  • Psykiska färdigheter och livs färdigheter
  • Grenspecifika färdigheter

 

Läs mera om innehållet och årsplanen.

 

Träningens innehåll och mängd

För träningens och gymnastiklektionernas innehåll ansvarar gymnastiklärare vid Onkilahden yhtenäiskoulu Jussi Saari och Tarja Reini. Som assisterande tränare fungerar idrottsakademins verksamhetsledare Mikaela Ingberg. Undersvisningsspråket under dubbellektionen där också elever från de övriga skolorna deltar är både finska och svenska. Träningen av de motoriska färdigheterna och fysiska egenskaperna utgör grunden för verksamheten.

  • Idrottsskolans gymnastiklektioner och föreningarnas grenspecifika träning utgör en helhet där träningens totalmängd i samband med skoldagen kommer att vara 6 h / vecka (enbart gymnastik) för åk 7 och 8-10 h / vecka för åk 8 och 9.
  • Detta förverkligas genom en förflyttning av bildkonst från åk 7 till åk 8 och ökar gymnastiklektionerna från 2 veckotimmar till 6 veckotimmar samt tar med innehållet i ”Växa till idrottare” -programmet i undervisningen i hälsokunskap och hushållslära.
  • Årsveckotimmarnas totala antal för idrottsklassen är: 32h / åk 7, 32h / åk 8 och 33h / åk 9.

 

Övrigt

Att gå på idrottsklassen eller delta i dess verksamhet begränsar inte möjligheter för fortsatta studier. Eleverna bör vara beredda att binda sig till verksamheten för tre år. De elever som går på idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu bör använda alla sina tillvalsämnen till gymnastik och träning.

Ytterligare information:

Mikaela Ingberg
Vasaregionens Idrottsakademi
Tfn 050-5355494
mikaela.ingberg@vsua.fi
www.vsua.fi

Elise Hytönen
Onkilahden yhtenäiskoulu / apulaisrehtori
Tfn 040-8228803
elise.hytonen@edu.vaasa.fi