Du är här

Om Vasa

Individuella sektionen till social- och hälsovårdsnämnd

Social- och hälsovårdsnämndens sektion som behandlar individärenden har i uppgift att för nämndens räkning och i ärenden som nämnden fastställt fatta beslut om enskilda klienter inom social- och hälsovården, om uppgiften inte enligt lagstiftningen eller med stöd av denna instruktion har ålagts en tjänsteinnehavare. Sektionen har även i uppgift att för nämndens räkning fatta beslut om sådana ärenden, där den som ärendet berör har krävt att ett tjänstemannabeslut ska föreläggas nämnden för behandling. Sektionens eventuella övriga uppgifter bestäms av social- och hälsovårdsnämnden.

mötesdagar 2019:
29.1.
5.3.
13.3.onsdag
9.4.
7.5.
4.6.
20.8.
24.9.
29.10.
3.12.

mötesprotokoll finns framlagda:
protokoller är sekretessbelagda och framläggs inte offentligt.

tjänsteinnehavarbeslut finns framlagda:
tjänstemannabesluten är sekretessbelagda och är inte offentligt framlagda.

protokoll som tillhör denna sida:
Social- och hälsovårdsnämnden 11.12.2018  bilaga mötesdagar 2019

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Individuella sektionen till social- och hälsovårdsnämnd

Social- och hälsovårdsnämnden

annat:
Social- och hälsovårdsnämnden = SOHVNMD