Förbigå menyn
tröstande hand

Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd

Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Målet med understöden är att på ett mångsidigt sätt stöda t.ex. upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet.

Föreningsunderstöd beviljas för upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet, tillhandahållande av kamratstöd samt för ökande av delaktighet.

Målgrupper:
a. barn, unga, vuxna och familjer som behöver stöd
b. seniorer
c. personer med funktionsnedsättningar
d. olika patientgrupper
e. pensionärsföreningar

Mer information ger om punkterna a-d: koordinator Anne Kemppainen, tfn 040 663 0266

Mer information ger om punkt e: koordinator för frivilligarbete Senni Korhonen, tfn 040 197 8216

Ansökningstiden för understöden är 1.3.–31.3.2021.

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för och sättet att ansöka om Vasa stads understöd ändras från och med år 2021. Den nya ansökningstiden för understöden är 1.3.–31.3.2021. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550,  och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400. Utöver dessa serviceenheter får Vasabor som är över 65 år också hjälp med att göra en ansökan vid Seniorcentrets nätpunkten Senjor (tidsbeställning tfn 040 559 5298).

Instruktioner

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd innan den egentliga ansökningstiden inleds. Instruktioner för registrering.

För registreringen behöver du:

 • personliga nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort
 • egna kontaktuppgifter
 • föreningens uppgifter (bl.a. officiella namn, hemort, registernummer, registreringsår)

Instruktioner för understödssökning – Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd.

Principer för beviljande av understöd

 • understödets funktionella grund utgår från lag eller förordning eller stadens strategiska mål
 • vid beviljande av understöd från donationsfonderna, ligger fondernas stadgar som grund
 • för ett och samma ändamål beviljas understöd i regel endast av ett organ
 • understöd beviljas i första hand sökande från Vasa Understöd kan beviljas även till andra föreningar och sammanslutningar till den del som verksamheten riktar sig till Vasa stads invånare
 • understöd kan inte utan speciellt skäl beviljas sammanslutning, som vid ansökan om understöd inte fungerat minst ett helt verksamhetsår
 • bidrag beviljas inte för politisk partiverksamhet – om man i principerna för beviljande av understöd förbinder sig till kontinuerligt stödjande av verksamhet, ska ingående av ett separat avtal eller val av en representant till sammanslutningens förvaltning övervägas

Kriterier som beaktas vid beviljande av allmänna bidrag

1. Verksamhetens omfattning och kvalitet

 • Mängden medlemmar
 • Mängden aktivt deltagande medlemmar i verksamheten under årets lopp
 • Verksamhetens omfattning, regelbundenhet och åretruntverksamhet
 • Aktivitet i ordnande av gemensamma organisationsevenemang
 • Aktivitet i fråga om informering
 • Verksamhetens kontinuitet

2. Målen för verksamheten skall passa ihop med stadens strategi

 • Främjande av levnadssätt som upprätthåller hälsan och välbefinnandet
 • Organisationen har en roll som stöder och kompletterar stadens egen verksamhet och serviceproduktion
 • En hållbar utveckling
 • Främjande av jämlikhet
 • Främjande av delaktighet och förebyggande av utslagning och ensamhet

3. Behovet till understöd samt övrig/utomstående finansiering av verksamheten

 • Behovet till stadens understöd i förhållande till behovet av verksamheten
 • Föreningens övriga finansiering förutom medlemsavgifter
 • Mångsidigheten av inkomststrukturen, hur stor andel av inkomsterna är stadens understöd

4. Samarbete och växelverkan

 • Organisationens aktivitet vid utvecklande av samarbete
 • Kommunicering i fråga om verksamheten
 • Samarbetsparter, samarbetsformer och kompanjonskap
Kontaktuppgifter

Ta kontakt