Förbigå menyn

Detaljplan för Månviksgatan (ak1103)

Med detaljplaneändringen får rutten till villaområdet vid Månviken en ny sträckning. Månviksgatans anslutning till Reinsgatan stängs och fordonstrafiken leds till villaområdet via Karlavägen. Användningsändamålet för villorna på Månvikens villaområde uppdateras så att det motsvarar den verkliga situationen.

Planprocess

 1. Gällande plan

  Detaljplanen vinner laga kraft med en kungörelse när besvärstiden gått ut eller möjliga besvär har behandlats.

 2. Godkännande

  Stadsfullmäktige godkänner planen.

 3. Förslag

  Planförslaget läggs fram offentligt. Utlåtande om planen begärs av olika myndigheter och intressenter kan lämna in anmärkningar.

 4. Utkast

  Planutkastet läggs fram. Utlåtande och åsikter begärs om planen.

 5. Inledning

  Planprojektet börjar. Plan för deltagande och bedömning läggs fram. Intressenter kan lämna in åsikter om planens syfte.

Tilläggsinformation