Förbigå menyn

Delgeneralplan för Lillkyro kyrknejd 2040

Lillkyro invid Kyro älv var bebodd odlingsregion redan under järnåldern. År 2013 anslöts Lillkyro till Vasa stad som en del av den. Den förra delgeneralplanen för Lillkyro kyrknejd är från år 1999. I och med dessa förändrade förhållanden finns ett klart behov av en uppdatering av generalplanesituationen.

Syftet med generalplanen är att styra samhällsstrukturens utveckling och att sammanjämka olika funktioner på planeringsområdet. Delgeneralplanen utarbetas som en detaljerad områdesreserveringsplan med rättsverkan. Då den träder i kraft ersätter den delgeneralplanen för Lillkyro kyrknejd 2020 i sin helhet.

Delgeneralplanens huvudmål är att garantera en bra och trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida invånare. Viktiga mål är också att bevara och utveckla Lillkyros och Kyro älvdals särdrag samt att främja områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska och kulturmiljövärden.

 

Förutom huvudmålen är planens mål också:

 • att utveckla möjligheterna för handelsverksamhet på bycentrumområdet,
 • att skapa förutsättningar för att bevara närservicen och arbetsplatserna på planeringsområdet,
 • att utveckla och förtäta byastrukturen,
 • att bevara Kyro älvdal som nationellt värdefullt landskapsområde,
 • att förbättra förutsättningarna för den lätta trafiken på området,
 • att säkra jordbrukets förutsättningar på området,
 • att främja bevarandet av naturens mångfald och andra naturvärden samt
 • att beakta principerna för hållbar utveckling i utvecklingen av området.

Förslaget till delgeneralplanen samt de tillhörande dokumenten hålls framlagda 16.10–16.11.2017. Eventuella anmärkningar i ärendet riktas till stadsstyrelsen och lämnas in till planläggningen senast 16.11.2017.

Delgeneralplanens huvudmål är att garantera en bra och trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida invånare. Viktiga mål är också att bevara och utveckla Lillkyros och Kyro älvdals särdrag samt att främja områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska och kulturmiljövärden.

 

Förutom huvudmålen är planens mål också:

 • att utveckla möjligheterna för handelsverksamhet på bycentrumområdet,
 • att skapa förutsättningar för att bevara närservicen och arbetsplatserna på planeringsområdet,
 • att utveckla och förtäta byastrukturen,
 • att bevara Kyro älvdal som nationellt värdefullt landskapsområde,
 • att förbättra förutsättningarna för den lätta trafiken på området,
 • att säkra jordbrukets förutsättningar på området,
 • att främja bevarandet av naturens mångfald och andra naturvärden samt
 • att beakta principerna för hållbar utveckling i utvecklingen av området.

Förslaget till delgeneralplanen samt de tillhörande dokumenten hålls framlagda 16.10–16.11.2017. Eventuella anmärkningar i ärendet riktas till stadsstyrelsen och lämnas in till planläggningen senast 16.11.2017.

Skeden

 1. Aktuell

  3.6.2014

 2. Utkast

  2.6.-2.7.2015

 3. Förslag

  16.10.-16.11.2017