Förbigå menyn

Information om coronaviruset

kokous

Innovationer och försök

I Vasa har vi påbörjat nya försök, med vilka vi eftersträvar nya och innovativa lösningar enligt strategin för att utveckla staden.

Försöken är ett sätt att bygga upp framtidens kommun. Försökskulturen får även en allt starkare ställning i Vasa stads strategi. Genom att stärka försökskulturen har vi möjligheter att hitta nya tillvägagångssätt och lösningar för att utveckla staden, regionen och servicen. Via detta främjas välfärden – idag och i framtiden.

Stadens försöks- och innovationsplattform

Försöken startar i snabb takt. Stadsutvecklingen i Vasa är med och startar försök som en del av sin strategi- och innovationsverksamhet. Det viktiga är att utveckla och lära sig tillsammans. Som arbetsform använder vi oss av inkluderande gemensamt utvecklande, där man utifrån idéer skapar koncept med tjänstedesignmetoder.

Att verka som en innovationsplattform stärker utvecklandet av staden och förmågan hos dem som arbetar med utveckling att svara upp mot utmanande fenomen samt interaktionen med övriga samhällsaktörer. I Framtidens Vasa-tankesmedjor sammanförs människor över organisationsgränserna och från olika intressentgrupper. Kompanjoner är både stadens interna aktörer och utomstående aktörer.

Verksamheten är en del av en prognostiserings-, strategi- och utvecklingsmodell, som strävar efter att synliggöra kommunens och regionens försöksverksamhet samt främja kommunorienterade försök och nätverkande. Fokus ligger på att stärka en försöksinriktad kultur, och då betonas verksamhetssätten, arbetsklimatet och modet att försöka inom organisationen.

Exempel på försök

Ett försök startar utifrån ett behov av att ändra någon befintlig sak eller ett handlingssätt genom att hitta på något nytt som man kan testa under en begränsad tid och med en viss deltagargrupp. Med försöket kan man få information om vilken inverkan en ändring eller en åtgärd har innan den tas i bruk mer omfattande. För försöken kan även startpeng ansökas.

Försök: Runsor Express

Runsor Express är en snabb bussförbindelse mellan stadens norra delar och arbetsplatsområdet i Runsor, och den har planerats i samarbete med 346 pendlare. Förbindelsen är Vasa stads första gärning som främjar den försöksinriktade kulturen med strävan att främja kollektivtrafiken och samtidigt minska rusningen på Alskatvägen. Idén uppkom hösten 2017.

 

Försök: Garden fest

Gamla traditioner väcks till liv på ett nytt sätt under Garden fest-trädgårdsfesten. Syftet är att lysa upp septemberkvällen runt om i staden och att få människor att samlas med vänner, familjen och nya bekanta. Idén uppstod hösten 2017 under en Framtidens Vasa-tankesmedja som ordnades av stadsutvecklingen och bildningssektorn i Vasa. Den första Garden festen ordnades 1.9.2018 och en fortsättning följer!

Försök: Programarbete inom kultur och idrott

Som kultur- och idrottsstad utvecklas Vasa i processer som inkluderar kommuninvånarna och intressentgrupperna. Det inkluderande programarbetet inom kultur och idrott har utvecklats under våren 2018 i ett forum för förädling av försöksidéer som Kommunförbundet ordnar. Forumet fungerar som stöd vid experimentellt utvecklande. Programarbetet strävar efter att svara mot samhällets föränderliga verksamhetsmiljö och göra servicen mer synlig och lättillgänglig för kommuninvånarna.

Försök: Stay in Vaasa

Med försöket Stay in Vaasa vill man inkludera de studerande i utvecklandet av staden och beslutsfattandet. Försöksidén fick sin början hösten 2018 i Kommunförbundets Forum för förädling av försöksidéer, där en grupp ledamöter i Vasa funderade på olika sätt att få studerande att rota sig i Vasa.

Försök: Placemaking

I ett försök som riktar sig till Lillkyro får områdets ungdomar vara förändringsagenter med konst i närsamhället som metod. Bakgrunden till Placemaking-försöket är ansvar för den gemensamma miljön och förändring av växelverkan i det offentliga rummet. En upplevelse av delaktighet skapas i stadsrummet med hjälp av en väggmålning som görs tillsammans. Försöket genomförs av Vaasa-opisto, Lillkyro områdesnämnd, ungdomssektorn och Savilahden koulu.

Försök: En aktiverande skolreseapplikation

Eleverna i åk 1–9 inom Vasa stads grundläggande utbildning får möjlighet att planera en ny skolreseapplikation. Tack vare en planeringstävling som ordnas hösten 2019 får en del elever också koda och testa hur appen skulle fungera i praktiken. Bakom idén ligger en arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom bildningssektorn och social- och hälsosektorn.

Försök: Innovative and inclusive Vaasa  

I försöket Innovative and inclusive Vaasa – Moving towards new experimental culture byggs ett innovativt Vasa tillsammans med blivande regionutvecklare. Undervisningen i regionalvetenskap vid Vasa universitet utökas med hjälp av försökskultur med pragmatiska tillvägagångssätt som förnyar stadens utveckling av massbaserad problemlösning. Nya idéer för att utveckla staden söks också på innovationsläger skräddarsydda för kurser i regionutveckling.

Startpeng för försök

Det är möjligt att ansöka om startpeng från stadsutvecklingen för försök. Ansökningstiden pågår två gånger om året på vårvintern (25.2–18.3.2019) och på hösten (16.9–4.10.2019). Till ansökningsblanketten bifogas även en genomförandeplan.

Startpeng kan ansökas av de försöksgrupper som har deltagit i innovationsprocessen. I den ingår arbete i en tankesmedja, i ett försöksforum samt en ett par veckor lång testperiod för konceptet och en presentation av konceptet under ett eget pitchningstillfälle.

Stadsutvecklingen utvärderar och poängsätter försöken utifrån ansökningarna. Poäng fås för bl.a. innovativitet och inlärning, ett tväradministrativt nytt sätt att komma på lösningar samt för användarorientering, skalning samt teknologiskt möjliggörande.

Stadsutvecklingens roll är att facilitera, erbjuda stöd och interagera med dem som utför försöken. Försökets utförare dokumenterar och självutvärderar den egna verksamheten.

 

Ta kontakt